1 Samuel 13

13:1 Dob padua-tahunkon si Saul manrajai halak Israel, 13:1 Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja; dua tahun ia memerintah atas Israel.
13:2 ipilih ma bani tolu ribu halak humbani halak Israel; dua ribu hunjai rap pakon si Saul i Mikmas pakon i tanoh dolog Betel, anjaha saribu halak rap pakon si Jonatan i Gibea-Benjamin; isuruh do anggo bangsa na tading ai mulak hu lampo-lamponi bei. 13:2 Saul memilih tiga ribu orang dari antara orang Israel; dua ribu orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikhmas dan di pegunungan Betel, sedang seribu orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin, tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang, masing-masing ke kemahnya.
13:3 Italuhon si Jonatan ma bala ni halak Palistim, na adong i Geba; ibogei halak Palistim ma ai, na maningtingkon: Domma marbalik halak Heber. Tapi isuruh si Saul ma na manompul tarompet i sab tanoh on. (bd. 14:49; 10:5.) 13:3 Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba; dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya: “Biarlah orang Ibrani mendengarnya.”
13:4 Jadi ibogei ganup halak Israel ma, na dob italuhon si Saul bala ni halak Palistim, anjaha na dob bador halak Palistim ibahen halak Israel. Jadi ihara ma bangsa ai mangirikkon si Saul hu Gilgal. 13:4 Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar, bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal.
13:5 Martumpu ma halak Palistim laho marporang dompak halak Israel, tolu puluh ribu gareta pakon onom ribu siajak huda anjaha bala songon horsik na i topi ni laut bueini; tangkog ma sidea anjaha marsaran ma sidea i Mikmas, hampit hapoltakan ni Bet-Aven. 13:5 Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan tiga ribu kereta, enam ribu orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut mereka bergerak maju dan berkemah di Mikhmas, di sebelah timur Bet-Awen.
13:6 Jadi dob iidah halak Israel, na dob tarsosak sidea, ai parah do sidea hona asak, marponop ma bangsa ai hubagas liang, hubagas luhung pakon hubagas parigi, 13:6 Ketika dilihat orang-orang Israel, bahwa mereka terjepit — sebab rakyat memang terdesak — maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu dan perigi;
13:7 tapi na legan ai idipari ma bah Jordan laho hu tanoh Gad pakon Gilead. Tapi i Gilgal ope si Saul, anjaha ganup bangsa ai hitir bei do mangirikkonsi. 13:7 malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar.
13:8 Anjaha ipaima ma pitu ari, das bani panorang na tinonahkon ni si Samuel, tapi lanjar do seng roh si Samuel hu Gilgal, jadi merap ma halak simbuei ai hun lambungni. (bd. 10:8.) 13:8 Ia menunggu tujuh hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia.
13:9 Nini si Saul ma: Boan ma galangan situtungon pakon galangan pardameian bangku. Jadi igalangkon ma galangan situtungon ai. 13:9 Sebab itu Saul berkata: “Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu.” Lalu ia mempersembahkan korban bakaran.
13:10 Dobkonsi igalangkon galangan situtungon ai, tonggor ma, roh ma si Samuel, jadi luar ma si Saul manjumpahkonsi anjaha itabi ma ia. 13:10 Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya.
13:11 Nini si Samuel ma: Aha do na binahenmu in? Jadi nini si Saul ma: Dob huidah merap bangsa in humbangku, anjaha seng roh ham ibagas ari na dob tinotapkon, anjaha na dob martumpu halak Palistim i Mikmas, 13:11 Tetapi kata Samuel: “Apa yang telah kauperbuat?” Jawab Saul: “Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikhmas,
13:12 ningku ma: Tuad ma holi halak Palistim mandorab ahu i Gilgal, anjaha seng ope hupindo idop ni uhur ni Naibata, jadi hupatenger ma uhurhu, anjaha hugalangkon ma galangan situtungon on. 13:12 maka pikirku: Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan TUHAN; sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran.”
13:13 Jadi nini si Samuel ma dompak si Saul: Haotoon do na binahenmu in; seng ibalosi ham parentah ni Jahowa, Naibatamu, na pinarentahkonni bamu; ai sihol do patotapon ni Jahowa harajaonmu, laho manggomgom halak Israel sadokah ni dokahni. (2 Sam. 7:12; 24:10.) 13:13 Kata Samuel kepada Saul: “Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah TUHAN, Allahmu, yang diperintahkan-Nya kepadamu; sebab sedianya TUHAN mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya.
13:14 Tapi nuan seng be totap harajaonmu in, domma ipindahi Jahowa sada halak na umbuk bani uhurni; anjaha Jahowa do na pabangkithonsi gabe pambobai ni bangsani, ai lang ibalosi ham na pinarentahkon ni Jahowa bamu. (Lah. 13:32.) 13:14 Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. TUHAN telah memilih seorang yang berkenan di hati-Nya dan TUHAN telah menunjuk dia menjadi raja atas umat-Nya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan TUHAN kepadamu.”
13:15 Dob ai bingkat ma si Samuel lanjar tangkog hun Gilgal hu Gibea-Benjamin. Ibilang si Saul ma halani na rap ope pakonsi, hira-hira onom ratus halak bueini. (bd. 14:2.) 13:15 Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu: kira-kira enam ratus orang banyaknya.
13:16 Ia si Saul pakon si Jonatan anakni ai ampa bala na rap pakon sidea ai, i Gibea-Benjamin do marianan; tapi i Mikmas do anggo halak Palistim marsaran. (ay. 2, 3.) 13:16 Saul dan Yonatan, anaknya, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka, tinggal di Geba-Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikhmas.
13:17 Dob ai luar ma tolu hulanan panamun hun parsaranan ni halak Palistim ai, sada aroan laho dompak Opra, hu tanoh Sual; 13:17 Maka keluarlah orang-orang penjarah dari perkemahan orang Filistin dalam tiga gerombolan: gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Syual;
13:18 hulanan na sada nari laho dompak Bet-Horon; aroan na sada nari use laho dompak parbalogan, panatapan dompak habungan Seboim, hampit halimisan. (Neh. 11:34.) 13:18 gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet-Horon, dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Zeboim arah ke padang gurun.
13:19 Tapi seng dong jumpah age sada tukang bosi i tanoh Israel, ai nini uhur ni halak Palistim: Ase ulang itopa halak Heber bani podang barang tanja. (Panguh. 5:8; 2 Raj. 24:14.) 13:19 Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata: “Jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak.”
13:20 Halani ai maningon tuad do ganup halak Israel marayak halak Palistim laho pamarotkon mata ni tinggalani, hapakni barang sasabini; 13:20 Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya atau aritnya masing-masing —
13:21 anjaha upah tuhangni dua partolu sekel hubani mata ni tinggala pakon parang, anjaha sapartolu sekel pamarotkon tangkei barang paulihon tobak-tobak. 13:21 adapun bayarannya ialah dua pertiga syikal untuk mata bajak dan beliung, dan sepertiga syikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa —
13:22 Ase seng dong jumpah bani ari parporangan ai podang barang tanja bani na mangirikkon si Saul pakon si Jonatan; tapi bani si Saul pakon si Jonatan anakni ai adong do. 13:22 sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan, anaknya itu, masih mempunyainya.
13:23 Anjaha sada hulanan humbani halak Palistim laho do hu baluran ni Mikmas. (bd. 14:4, 5.) 13:23 Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikhmas.
<< 1 Samuel 12 1 Samuel 14 >>