1 Samuel 12

12:1 Dob ai nini si Samuel ma dompak ganup halak Israel: Tonggor ma, domma hutangihon soranasiam pasal haganup na hinatahon nasiam hubangku, anjaha domma hupabangkit sada raja bani nasiam. (bd. 8:7, 22; 11:15.) 12:1 Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel: “Telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu.
12:2 On pe, tonggor ma, raja in ma mambobahon nasiam; domma sayur matua ahu anjaha ubanon, anjaha tonggor ma, itongah-tongah nasiam do anakku; anjaha ahu do na mambobahon nasiam humbani haetek-etekonku nari ronsi sadari on. 12:2 Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu; tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini.
12:3 Tonggor ma, ijon do ahu; marbalos ma nasiam dompak ahu ilobei ni Jahowa pakon ilobei ni na mininakanni. Lombu ni ise ma ongga hubuat? Halode ni ise ma ongga hubuat? Ise ma na ongga huodoh-odoh? Humbani tangan ni ise ma ongga ahu manjalo sisip laho manutup matangku? Patugah nasiam ma ase hupaulak. (4 Mus. 16:15.) 12:3 Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan TUHAN dan di hadapan orang yang diurapi-Nya: Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu.”
12:4 Dob ai nini sidea ma mambalosi: Seng ongga ihilang ham hanami, seng ongga isunsahi ham hanami barang ibuat ham atap aha humbani atap ise pe. 12:4 Jawab mereka: “Engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapa pun.”
12:5 Jadi nini ma dompak sidea: Jahowa do saksi bani nasiam, anjaha na mininakanni ai do saksi sadari on, paboa na so adong jumpah nasiam age aha ibagas tanganku. Nini sidea ma: Ia ma saksi. 12:5 Lalu berkatalah ia kepada mereka: “TUHAN menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapi-Nya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku.” Jawab mereka: “Dia menjadi saksi.”
12:6 Dob ai nini si Samuel ma dompak bangsa ai: Jahowa do saksi, na pabangkit si Musa pakon si Aron anjaha na mangarahkon bapanasiam tangkog hun tanoh Masir. 12:6 Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu: “TUHANlah saksi, yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir.
12:7 On pe, roh ma nasiam hujon jongjong, ase hupasingat bani nasiam ilobei ni Jahowa, pasal haganup dear layak ni Jahowa, sagala na binahenni bani nasiam pakon bani ompungnasiam. 12:7 Maka sebab itu, berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan TUHAN mengenai segala perbuatan keselamatan TUHAN yang telah dikerjakan-Nya kepadamu dan kepada nenek moyangmu.
12:8 Dob das si Jakob hu tanoh Masir, doruh-doruh ma ompungnasiam bani Jahowa, gabe isuruh Jahowa ma si Musa pakon si Aron, ase iarahkon sidea ompungnasiam luar hun tanoh Masir, anjaha ipahundul sidea bani ianan on. (2 Mus. 3:7.) 12:8 Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada TUHAN, maka TUHAN mengutus Musa dan Harun, yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan membiarkan mereka diam di tempat ini.
12:9 Tapi ihalupahon sidea ma Jahowa, Naibata ni sidea, gabe ijualhon ma sidea hu tangan ni si Sisera, pambobai bani bala ni si Jabin, raja ni Hazor, pakon hu tangan ni halak Palistim pakon hu tangan ni raja Moab; ai ma na mamorang sidea. (Panguh. 3:12; 4:2; 10:7; 13:1.) 12:9 Tetapi mereka melupakan TUHAN, Allah mereka, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan raja Moab, yang berperang melawan mereka.
12:10 Jadi doruh-doruh ma sidea hubani Jahowa, anjaha nini ma: Domma mardousa hanami, halani itadingkon hanami Jahowa, anjaha ibalosi hanami Baal pakon Astarot; on pe paluah Ham ma hanami humbani tangan ni munsuhnami, ase ibalosi hanami Ham. (bd. 7:3; Panguh. 3:15.) 12:10 Mereka berseru-seru kepada TUHAN, katanya: Kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan TUHAN dan beribadah kepada para Baal dan para Asytoret; maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepada-Mu.
12:11 Jadi isuruh Jahowa ma si Jerub-Baal, si Barak, si Jepta ampa si Samuel, ase ipaluah nasiam hun tangan ni munsuhnasiam inggot, gabe sonang nasiam marianan. (Panguh. 6:14; 11:29; 1 Sam. 7:3.) 12:11 Sesudah itu TUHAN mengutus Yerubaal, Barak, Yefta dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tenteram.
12:12 Tapi dob iidah nasiam si Nahas, raja ni halak Ammon roh mangimbang nasiam, gabe ihatahon nasiam hubangku: Lang, maningon adong do raja, na manggomgom hanami, hape Jahowa Naibatanasiam do namin rajanasiam. (bd. 8:19; Panguh. 8:23.) 12:12 Tetapi ketika kamu melihat, bahwa Nahas, raja bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku: Tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal TUHAN, Allahmu, adalah rajamu.
12:13 On pe, andin ma raja in, na pinilih nasiam in, na pinarsinta nasiam in; tonggor ma, domma ipabangkit Jahowa sada raja bani nasiam. (Hos. 13:11.) 12:13 Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya TUHAN telah mengangkat raja atasmu,
12:14 Anggo ihabiari nasiam Jahowa, anjaha ibalosi nasiam Ia, anjaha itangihon nasiam sorani, anjaha seng ilawan nasiam hata ni Jahowa, anjaha rap nasiam pakon rajanasiam, na manrajai nasiam mangirikkon Jahowa Naibatanasiam, jadi dear ma haganup. 12:14 asal saja kamu takut akan TUHAN, beribadah kepada-Nya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah TUHAN, dan baik kamu, maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti TUHAN, Allahmu!
12:15 Tapi anggo seng ibalosi nasiam hata ni Jahowa, ilawan nasiam tene hata ni Jahowa, jadi mangonai ma tangan ni Jahowa bani nasiam ampa bani rajanasiam. 12:15 Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman TUHAN dan kamu menentang titah TUHAN, maka tangan TUHAN akan melawan kamu dan melawan rajamu.
12:16 On pe padohor nasiam ma jongjong hujon, anjaha idah nasiam ma parsahapan na bolon on, na binahen ni Jahowa i lobeinasiam. 12:16 Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan TUHAN di depan matamu ini.
12:17 Ai lang marpariama gandum do nuan on? Dilo-dilo ma ahu holi bani Jahowa, gabe parohonni ma longgur pakon udan, ase itandai anjaha iidah nasiam buei ni hajahatonnasiam, na dob ibahen nasiam ilobei ni Jahowa, marhitei na pinindo nasiam bani nasiam sada raja. (ay. 12; bd. 7:10; Pod. 26:1.) 12:17 Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada TUHAN, supaya Ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah, bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata TUHAN dengan meminta raja bagimu.”
12:18 Jadi dilo-dilo ma si Samuel hubani Jahowa, gabe iparoh Jahowa ma longgur pakon udan bani ari ai. Jadi mabiar tumang ma ganup bangsa ai mangidah Jahowa pakon si Samuel. (2 Mus. 14:31.) 12:18 Lalu berserulah Samuel kepada TUHAN, maka TUHAN memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada TUHAN dan kepada Samuel.
12:19 Dob ai nini ganup bangsa ai ma dompak si Samuel: Tonggohon ma hanami jabolonmu hubani Jahowa Naibatamu, ase ulang matei hanami; ai itambahi hanami ope hajahaton on hubani dousanami na buei in, ai ma marhitei na mangindo sada raja bennami. 12:19 Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel: “Berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada TUHAN, Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini.”
12:20 Jadi nini si Samuel ma dompak bangsa ai: Ulang nasiam mabiar; domma ibahen nasiam sagala hajahaton on, tapi ulang ma manlembang nasiam humbani na mangirikkon Jahowa, tapi balosi nasiam ma Jahowa humbani gok ni uhurnasiam. 12:20 Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu: “Jangan takut; memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti TUHAN, melainkan beribadahlah kepada TUHAN dengan segenap hatimu.
12:21 Anjaha ulang ma nasiam manlembang mangirikkon naibata na so margagan, na so tarbahen mangurupi barang paluahkon nasiam, halani seng dong kuasani. (5 Mus. 32:37, 38; Jes. 44:9; Jer. 16:19.) 12:21 Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka.
12:22 Halani seng tumaram tadingkonon ni Jahowa bangsani halani goranni na timbul in, ai domma iharosuhkon Jahowa mambahen nasiam gabe bangsani. (2 Mus. 19:6.) 12:22 Sebab TUHAN tidak akan membuang umat-Nya, sebab nama-Nya yang besar. Bukankah TUHAN telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya?
12:23 Ahu pe, sai daoh ma in humbangku mambahen dousa ilobei ni Jahowa marhitei na maronti martonggo mangkopkop nasiam; sai podahkononku do bani nasiam dalan na dear anjaha na pintor. (bd. 7:8; 1 Raj. 8:36; Ps. 32:8; Jer. 15:1.) 12:23 Mengenai aku, jauhlah dari padaku untuk berdosa kepada TUHAN dengan berhenti mendoakan kamu; aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus.
12:24 Tapi sai habiari nasiam ma Jahowa, anjaha balosi nasiam ma ia ibagas hasintongan humbani gok ni uhurnasiam; pardiateihon nasiam ma hinabueini na binahenni hubani nasiam. (2 Raj. 17:39.) 12:24 Hanya takutlah akan TUHAN dan setialah beribadah kepada-Nya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah, betapa besarnya hal-hal yang dilakukan-Nya di antara kamu.
12:25 Tapi anggo sai inunut nasiam do mambahen na jahat, masabkononni ma nasiam pakon rajanasiam. 12:25 Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu.”
<< 1 Samuel 11 1 Samuel 13 >>