1 Samuel 11

11:1 Dob ai tangkog ma si Nahas, halak Ammon ai, anjaha ihubu ma huta Jabes na i Gilead; jadi nini sagala dalahi na i Jabes ma dompak si Nahas: Bahen ma parpadanan bennami, ase ibalosi hanami rodimu. (bd. 31:11.) 11:1 Maka Nahas, orang Amon itu, bergerak maju dan berkemah mengepung Yabesh-Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabesh itu kepada Nahas: “Adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu.”
11:2 Jadi nini si Nahas, halak Ammon ai ma hubani sidea: Ra pe ahu mambahen parpadanan bani nasiam, asal ma palobei hupulsitkon haganup mata siamun ni nasiam, ase hiri ganup halak Israel. (Jer. 39:7.) 11:2 Tetapi Nahas, orang Amon itu, berkata kepada mereka: “Dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil; dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel.”
11:3 Nini pangintuai ni Jabes ma hubani: Lopas ma hanami marpingkir pitu ari on, ase isuruh hanami suruhannami hu ganup nagori ni halak Israel. Jadi anggo seng dong na roh paluahkon hanami, luar pe hanami marayak ham. 11:3 Para tua-tua Yabesh berkata kepadanya: “Berilah kelonggaran kepada kami tujuh hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel; dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu.”
11:4 Dob das suruhan ai hu Gibea, huta ni si Saul, ipatugah sidea ma hata ai hupinggol ni bangsa ai. Jadi ipagogoh sidea ma sorani doruh-doruh. (bd. 10:26; 13:2; 15:34.) 11:4 Ketika para utusan itu sampai di Gibea-Saul, dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring.
11:5 Tonggor ma, roh do tudu si Saul hun ladang mangalai lombu, jadi nini si Saul ma: Aha do na masa bani bangsa in ase doruh-doruh sidea? Jadi ituri-turihon sidea ma hubani hata-hata ni halak Jabes ai. (1 Raj. 19:19.) 11:5 Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya: “Ada apa dengan orang-orang itu, sehingga mereka menangis?” Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabesh itu.
11:6 Jadi dob ibogei si Saul hata ai, sogop ma Tonduy ni Naibata bani, gajag tumang ma ringisni. (Panguh. 14:6.) 11:6 Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat.
11:7 Ibuat ma sapasang lombu, itoktoki ma ai, anjaha ipantongoskon hubani ganup tanoh ni Israel marhitei tangan ni suruhanni, anjaha nini ma: Barang ise na so bingkat mangirikkon si Saul pakon si Samuel, maningon sonin ma bahenon hubani lombuni! Jadi sogop ma bajora humbani Jahowa hubani bangsa ai, gabe luar ma sidea songon sada halak. (Panguh. 19:29; 20:1.) 11:7 Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan, pesannya: “Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian.” Lalu TUHAN mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak.
11:8 Sanggah na binilang sidea i Bezek, adong do halak Israel tolu ratus ribu halak anjaha halak Juda tolu puluh ribu halak. (Panguh. 1:4.) 11:8 Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Bezek, maka ada tiga ratus ribu orang Israel dan tiga puluh ribu orang Yehuda.
11:9 Dob ai ihatahon sidea ma hubani suruhan na roh ai: Sonon ma hatahon nasiam hubani halak Jabes na i Gilead: Patar bani pardeteng ni mata ni ari dapotan pangurupion ma nasiam. Dob roh suruhan ai anjaha ipatugah ai bani halak Jabes, jadi malas ma uhur ni sidea. 11:9 Kepada para utusan yang datang itu dikatakan: “Beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabesh-Gilead: Besok pada waktu panas teriknya matahari akan datang bagimu penyelamatan.” Ketika para utusan kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabesh, bersukacitalah mereka.
11:10 Halani ai nini halak Jabes ma; Patar ma hanami luar marayak nasiam, jadi bahen nasiam ma bannami romban hubani rosuh ni uhur nasiam. 11:10 Lalu orang-orang Yabesh itu berkata kepada Nahas: “Besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu; maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apa pun yang kamu pandang baik.”
11:11 Patar ni ai, ibagi si Saul ma bangsa ai gabe tolu bagian; dob ai, sanggah runda sogod-sogod, idorab sidea ma tongah-tongah ni parsaranan ai, gabe italuhon ma halak Ammon marayak deteng ni ari. Merap ma na tading ai, seng dong age dua halak saodoran. 11:11 Keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi tiga pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Amon sebelum hari panas; dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal dua orang bersama-sama.
11:12 Dob ai nini bangsa ai ma hubani si Samuel: Ise do na mangkatahon: Mintor si Saul ma na manrajai hita? Boan ma hujon halak ai, ase ibunuh hanami sidea. (bd. 10:27.) 11:12 Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel: “Siapakah yang telah berkata: Masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu, supaya kami membunuhnya.”
11:13 Tapi nini si Saul ma: Seng bulih matei barang ise sadari on, ai sadari on do Jahowa mambahen haluahon bolon bani halak Israel. (bd. 14:45; 2 Sam. 19:23; 23:10.) 11:13 Tetapi kata Saul: “Pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini TUHAN telah mewujudkan keselamatan kepada Israel.”
11:14 Dob ai nini si Samuel ma hubani bangsa ai: Barah, laho ma hita hu Gilgal, ase na paratah ijai harajaon in. (bd. 10:8.) 11:14 Dan Samuel berkata kepada bangsa itu: “Marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di sana.”
11:15 Jadi laho ma ganup bangsa ai hu Gilgal pabangkithon si Saul ijai gabe raja ilobei ni Jahowa i Gilgal. Igalangkon sidea ma ijai galangan pardameian ilobei ni Jahowa, jadi marmalas ni uhur banggal ma ijai si Saul pakon haganup dalahi humbani halak Israel. 11:15 Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan TUHAN di Gilgal, dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan TUHAN, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat.
<< 1 Samuel 10 1 Samuel 12 >>