Rut 4

4:1 Dob ai laho ma si Boas hu horbangan ai anjaha hundul ma ia ijai; jadi tonggor ma, mamontas ma sipartobus, na hinatahon ni si Boas ai. Nini si Boas ma: Roh ma ho lobei ambia, hundul hujon; jadi roh ma ia, lanjar hundul. (bd. 3:12; 1 Mus. 34:20.) 4:1 Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas: “Hai saudara, datanglah dahulu ke mari, duduklah di sini.” Maka datanglah ia, lalu duduk.
4:2 Jadi iarahkon si Boas ma sapuluh halak humbani pangintuai ni huta ai, nini ma: Hundul ma nasiam hujon; jadi hundul ma sidea. 4:2 Kemudian dipilihnyalah sepuluh orang dari para tua-tua kota itu, dan berkata: “Duduklah kamu di sini.” Maka duduklah mereka.
4:3 Jadi nini ma dompak sipartobus ai: Sihol jualon ni si Naomi, na mulak hun tanoh Moab ai do, tanoh parbagianan ni si Elimelek, saninanta ondi. 4:3 Lalu berkatalah ia kepada penebus itu: “Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelekh hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab.
4:4 Jadi hupingkir, maningon patugahonku do hubam hata ai. Tobus ma ai ilobei ni halak parhuta on pakon ilobei ni pangintuai ni bangsangku. Anggo sihol tobusonmu ai, tobus ma; tapi anggo seng sihol tobusonmu, patugah ma bangku, ai seng dong be sobali ni ho, na patut manobus ai, dob ho ahu mando. Jadi nini ma: Ahu ma na manobus. (bd. 3:12; 3 Mus. 25:25.) 4:4 Jadi pikirku: baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut: Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah; tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau: aku.” Lalu berkatalah ia: “Aku akan menebusnya.”
4:5 Dob ai nini si Boas ma: Sadihari itobus ho tanoh ai humbani si Naomi, pagodangonmu ma homa si Rut, boru Moab ai, na mangkabaluhon na matei ondi, laho patotapkon goran ni na matei ondi bani tanoh parbagiananni. (5 Mus. 25:5, 6.) 4:5 Tetapi kata Boas: “Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, isteri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya.”
4:6 Jadi nini sipartobus ai ma: Anggo sonai do, seng tarbahen ahu manobus ai, ase ulang seda parbagiananku sandiri hubahen. Tobus ma bam, na patut sitobusankai, ai seng tarbahen ahu manobus ai. (1 Mus. 38:9.) 4:6 Lalu berkatalah penebus itu: “Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya.”
4:7 Sonai do adat bani halak Israel sapari, anggo adong halak na manobus barang na palibehonsi, ase totap hata ai, maningon tanggalon ni na salopah ma sipatuni, laho mamberehon ai bani hasomanni; ai ma adat mansahkon i Israel. (5 Mus. 25:7-10.) 4:7 Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar: setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel.
4:8 Ase sanggah na hinatahon ni sipartobus ai hubani si Boas: Tobus ma ai bam, anjaha tanggali ma sipatuni ai. 4:8 Lalu penebus itu berkata kepada Boas: “Engkau saja yang membelinya.” Dan ditanggalkannyalah kasutnya.
4:9 Dob ai nini si Boas ma dompak pangintuai pakon hubani halak simbuei ai: Nasiam ma saksi sadari on, paboa na dob hutobus humbani tangan ni si Naomi haganup na tinadingkon ni si Elimelek ondi ronsi haganup na bani si Malon ampa si Kilion. 4:9 Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ: “Kamulah pada hari ini menjadi saksi, bahwa segala milik Elimelekh dan segala milik Kilyon dan Mahlon, aku beli dari tangan Naomi;
4:10 Ambah ni ai pagodangonku ma si Rut, boru Moab ai, parinangon ni si Malon ondi, laho patotapkon goran ni ma matei ondi bani parbagiananni, ase ulang sasap goran ni na matei ondi hun tongah-tongah ni hasomanni pakon hun horbangan ni hutani; nasiam do saksi ni ai sadari on. 4:10 juga Rut, perempuan Moab itu, isteri Mahlon, aku peroleh menjadi isteriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi.”
4:11 Dob ai nini halak simbuei na i horbangan ai ma pakon pangintuai-pangintuai ai: Hanami ma tongon saksi. Sai ibahen Jahowa ma naboru on, na masuk hu rumahmu songon si Rahel pakon si Lea, sidea na dua, na pajongjongkon ginompar ni si Israel. Sai lambin markuasa ma ham i Efrata, anjaha tarambilan ma goranmu i Betlehem. (1 Mus. 35:19; Mik. 5:1.) 4:11 Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang, dan para tua-tua berkata: “Kamilah menjadi saksi. TUHAN kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem,
4:12 Ginomparmu pe sai songon ginompar ni si Peres ma, na tinubuhkon ni si Tamar bani si Juda, marhitei ginompar na sihol layak-layakkonon ni Jahowa bamu humbani naboru na poso on. (1 Mus. 38:29.) 4:12 keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan TUHAN kepadamu dari perempuan muda ini!”
4:13 Jadi ibuat si Boas ma si Rut bahen parinangonni. Jadi dob iparayak si Boas ia, boratan rumah ma ia itumpak Jahowa, anjaha itubuhkon ma sada anak. (Ps. 127:3.) 4:13 Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi isterinya dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia TUHAN perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki.
4:14 Dob ai nini naboru-naboru ai ma hubani si Naomi: Pinuji ma Jahowa, na patuduhkon bamu sadari on sada sipartobus; sai tarambilan ma goranni i Israel. 4:14 Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi: “Terpujilah TUHAN, yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel.
4:15 Ia ma sipasabou uhurmu pakon na manarihon ham bani panorang hatuaonmu; ai parumaenmu, na marholong uhur in bamu, na harganan bamu humbani pitu anak, ia do na manubuhkonsi bamu. (1 Sam. 1:8.) 4:15 Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih; sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari tujuh anak laki-laki.”
4:16 Dob ai ibuat si Naomi ma na etek-etek ai, laho mangabingsi i abinganni, anjaha ia ma gabe parorotni. 4:16 Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya.
4:17 Dob ai roh ma naboru parlambung ni rumahni mambahen goranni, nini ma: Domma tubuh sada anak bani si Naomi, gabe ibahen ma goranni si Obed, ai ma bapa ni si Isai, bapa ni si Daud. (Mat. 1:5, 6; Luk. 3:32.) 4:17 Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya: “Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki”; lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud.
4:18 On ma ginompar ni si Peres: Si Peres manubuhkon si Hezron, (1 Mus. 46:12; 1 Kron. 2:5.) 4:18 Inilah keturunan Peres: Peres memperanakkan Hezron,
4:19 si Hezron manubuhkon si Ram, na manubuhkon si Aminadab; (1 Kron. 2:9-15.) 4:19 Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab,
4:20 si Aminadab manubuhkon si Nahason, na manubuhkon si Salma; (4 Mus. 1:7.) 4:20 Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon,
4:21 si Salma manubuhkon si Boas, na manubuhkon si Obed; 4:21 Salmon memperanakkan Boas, Boas memperanakkan Obed,
4:22 anjaha si Obed manubuhkon si Isai, na manubuhkon si Daud. (1 Mus. 16:1, 11-13.) 4:22 Obed memperanakkan Isai dan Isai memperanakkan Daud.
<< Rut 3 1 Samuel 1 >>