Ratapan 3

3:1 Ahu ma sada halak na dihut mangahapkon na maborit marhitei pukul-pukul ni ringisni. 3:1 Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murka-Nya.
3:2 Ialai anjaha itogu do ahu bani na golap, na so dong sinalsal. 3:2 Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya.
3:3 Tongon sai dompak ahu do itujuhon tanganni, marnunut-nunut layur ari. 3:3 Sesungguhnya, aku dipukul-Nya berulang-ulang dengan tangan-Nya sepanjang hari.
3:4 Royut do ibahen angkulangku pakon huling-hulingku, anjaha iparponggol holi-holingku. 3:4 Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkan-Nya.
3:5 Ipajunjun do dompak ahu inggot na mapaet ampa hasunsahan. 3:5 Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan.
3:6 Ibahen do ahu marianan ibagas hagolapan songon halak na dob dokah matei. (Ps. 143:3.) 3:6 Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati.
3:7 Ibahen do tembok inggot bangku, seng tarbahen maluah ahu; inahkon do bangku gari na borat. (Job 3:23; 19:8.) 3:7 Ia menutup segala jalan ke luar bagiku, Ia mengikat aku dengan rantai yang berat.
3:8 Porini pe dilo-dilo anjaha mangelek-elek ahu, seng hona tangihon tonggongku. (Ps. 22:3; 69:4.) 3:8 Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkan-Nya doaku.
3:9 Irungga do dalanku marhitei batu na niongkal, marlegot-legot do ibahen dalanku. 3:9 Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat, dan menjadikannya tidak terlalui.
3:10 Sonon gipul na manggompangi do Ia bangku, songon singa na marponop. (Job 10:16.) 3:10 Laksana beruang Ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian.
3:11 Itogu do ahu dompak dalan na kahou, iparsilbak ahu, ibahen do ahu tarpunjung. 3:11 Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun.
3:12 Isintak do siorni, anjaha ipajongjong do ahu songon sasaran ni panahni. (Job 16:12; Ps. 7:13.) 3:12 Ia membidikkan panah-Nya, menjadikan aku sasaran anak panah.
3:13 Ibahen do tolpus ronsi piah-piahku, lingkit ni parlingkitanni. 3:13 Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabung-Nya.
3:14 Gabe sipartatawaan do ahu bani ganup bangsangku, gabe sidoding-dodingkonon ni sidea ganup ari. (Job 30:9.) 3:14 Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari.
3:15 Ibosuri do ahu bani na mapaet, ipainum do bangku raru. 3:15 Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh.
3:16 Ipaharatkon do bangku batu loting, ipaksahon do ahu masuk hubagas orbuk. 3:16 Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil; Ia menekan aku ke dalam debu.
3:17 Ipadaoh do tonduyhu humbani hadameion, gabe lupa ahu bani na madear. 3:17 Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan.
3:18 Jadi ningku ma: Salpu do hamuliaonku, pangarapanku bani Jahowa. 3:18 Sangkaku: hilang lenyaplah kemasyhuranku dan harapanku kepada TUHAN.
3:19 Mardingat bani sitaronon ampa hasunsahanku, pogu ampa rasun do ai bangku. 3:19 “Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu.”
3:20 Tongtong mardingat hujai, gabe unduk do tonduyhu ibagas. 3:20 Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku.
3:21 On do tong huparimbagaskon, halani ai do ase marpangarapan ahu: 3:21 Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap:
3:22 Idop ni uhur ni Jahowa do na so ra marpunsa, seng marnarotap holong ni ateini.(Neh. 9:31.) 3:22 Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, tak habis-habisnya rahmat-Nya,
3:23 Mulak ratah do ai siap sogod, banggal do habonaronmu.(Ps. 30:6.) 3:23 selalu baru tiap pagi; besar kesetiaan-Mu!
3:24 Jahowa do rupeihu, nini tonduyhu, halani ai Bani do ahu marpangarapan.(Ps. 16:5; 73:26; Jer. 10:16.) 3:24 “TUHAN adalah bagianku,” kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya.
3:25 Pardear layak do Jahowa bani halak na martengger ni uhur bani, bani tonduy na mangindahisi. 3:25 TUHAN adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia.
3:26 Dear do sipsip marpangarapan bani hatuahon na humbani Jahowa. (Rom 12:12.) 3:26 Adalah baik menanti dengan diam pertolongan TUHAN.
3:27 Dear do sada halak anggo mangusung pasangan ia sanggah poso. 3:27 Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya.
3:28 Punjung ma ia hundul anjaha sip, anggo itampeihon Tuhan ai bani. 3:28 Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau TUHAN membebankannya.
3:29 Ipadohor ma bani orbuk pamanganni, andohar dong ope pangarapan. 3:29 Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan.
3:30 Itareihon ma huyumni bani halak sipanompas, ronsi bosur ia bani pandorunion. 3:30 Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan.
3:31 Ai seng ra Tuhan in mangambukkon halak ronsi sadokah ni dokahni. 3:31 Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan.
3:32 Ai age pe domma marhoru ibahen, holong do use uhurni romban hubani hinabuei ni idop ni uhurni,(Jes. 54:8.) 3:32 Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya.
3:33 ai sedo halani rosuhni, ase iarsik anjaha ipusoki uhur ni anak ni jolma. 3:33 Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia.
3:34 Mandogei-dogei halak na tartutup i tanoh on, 3:34 Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia,
3:35 papeletkon hak ni halak ilobei ni Sitimbulan in, 3:35 kalau hak orang dibelokkan di hadapan Yang Mahatinggi,
3:36 mangodoh halak bani parkarani, ai seng kawahkonon ni Tuhan ai? 3:36 atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya?
3:37 Ise ma, na marsahap gabe jadi ai, anggo sedo Tuhan na mamarentahkon? (Ps. 33:9; Jer. 45:7; Ams. 3:6.) 3:37 Siapa berfirman, maka semuanya jadi? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya?
3:38 Ai lang humbani pamangan ni Sitimbulan in do luar hamagouan ampa hatuahon? 3:38 Bukankah dari mulut Yang Mahatinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik?
3:39 Mase marungut-ungut jolma na manggoluh in? Dompak dousani ma ia marungut-ungut. 3:39 Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya!
3:40 Uji anjaha pareksa hita ma parlahouta, mulak ma hita bani Jahowa. 3:40 Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita, dan berpaling kepada TUHAN.
3:41 Dear ma angkat hita uhurta ampa tanganta bani Naibata na i surga. 3:41 Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga:
3:42 Domma marbalik hanami anjaha manlawan, seng iampuni Ham hanami. (Ps. 106:6; Dan. 9:5.) 3:42 Kami telah mendurhaka dan memberontak, Engkau tidak mengampuni.
3:43 Ringis do irungkubkon Ham bamu, anjaha ipardakdak Ham do hanami; ibunuh Ham do hanami, seng maralang-alang. 3:43 Engkau menyelubungi diri-Mu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan.
3:44 Irungkub Ham do dirimu bani hombun, gabe seng boi tolpus tonggo. 3:44 Engkau menyelubungi diri-Mu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus.
3:45 Ibahen Ham do hanami gabe tompoh-tompoh ampa sihagigihonon itongah-tongah ni bangsa-bangsa. (1 Kor. 4:13.) 3:45 Kami Kaujadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa.
3:46 Sagala munsuhnami pangangang babahni dompak hanami; (bd. 2:16.) 3:46 Terhadap kami semua seteru kami mengangakan mulutnya.
3:47 hasonggotan pakon godung do mandorab hanami, hasedaon ampa hamagouan. 3:47 Kejut dan jerat menimpa kami, kemusnahan dan kehancuran.
3:48 Marabur-abur iluh do matangku songon binanga halani hasedaon ni boru ni bangsangku. (bd. 2:11; Jer. 8:23.) 3:48 Air mataku mengalir bagaikan batang air, karena keruntuhan puteri bangsaku.
3:49 Seng marnamangadi iluhku mabaor, seng marnasoh, (bd. 2:18.) 3:49 Air mataku terus-menerus bercucuran, dengan tak henti-hentinya,
3:50 paima manatap anjaha mangkawah Jahowa hun surga; 3:50 sampai TUHAN memandang dari atas dan melihat dari sorga.
3:51 matangku mambahen pusok ni uhurhu halani pangahapan ni haganup boru ni hutangku. (bd. 2:11.) 3:51 Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan puteri-puteri kotaku.
3:52 Hona ayak-ayak do ahu songon manuk-manuk, ibahen munsuhku seng marhala. 3:52 Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab.
3:53 Manggoluh do ahu iujomkon hubagas godung, anjaha ipargijig ahu bani batu. (Jer. 38:6.) 3:53 Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lobang, melontari aku dengan batu.
3:54 Isalpui bah do ulungku, gabe huhatahon: Magou ma ahu! 3:54 Air membanjir di atas kepalaku, kusangka: “Binasa aku!”
3:55 Dilo-dilo do ahu bani goranmu, Ham Jahowa, humbani parbagasan ni godung ai; 3:55 “Ya TUHAN, aku memanggil nama-Mu dari dasar lobang yang dalam.
3:56 itangihon Ham do sorangku: Ulang ma tutup Ham pinggolmu dompak dilo-dilongku ampa elek-elekku! 3:56 Engkau mendengar suaraku! Janganlah Kaututupi telinga-Mu terhadap kesahku dan teriak tolongku!
3:57 Roh do Ham hundohor sanggah na dilo-dilo ahu bamu, nimu: Ulang mabiar! 3:57 Engkau dekat tatkala aku memanggil-Mu, Engkau berfirman: Jangan takut!”
3:58 Ham do, ale Tuhan, na mantinggilhon partinggilanku, ipaluah Ham do hosahku. 3:58 “Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku.
3:59 Iidah Ham do, ale Jahowa, odoh-odoh bangku, pintori Ham ma ahu. 3:59 Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku, ya TUHAN; berikanlah keadilan!
3:60 Iidah Ham do sagala sura-sura pambalason ni sidea, haganup tahi-tahi ni sidea dompak ahu. 3:60 Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku.”
3:61 Ibogei Ham do, ale Jahowa, pandorunion ni sidea, pakon haganup tahi-tahi ni sidea dompak ahu. 3:61 “Engkau telah mendengar cercaan mereka, ya TUHAN, segala rancangan mereka terhadap aku,
3:62 Sahap-sahap ni imbangku ampa pingkiran ni sidea roh mandorab ahu ari-ari. 3:62 percakapan orang-orang yang melawan aku, dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari.
3:63 Sanggah na hundul sidea atap jongjong, tonggor Ham ma, ahu do gabe doding-doding bani sidea. (ay. 14.) 3:63 Amatilah duduk bangun mereka! Aku menjadi lagu ejekan mereka.”
3:64 Ham ma na mambalaskon bani sidea, ale Jahowa, romban hubani pambahenan ni tanganni. (bd. 1:21; Ps. 137:8; Rom 2:6.) 3:64 “Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka, ya TUHAN, menurut perbuatan tangan mereka.
3:65 Ham ma na pahengkeng uhur ni sidea, papamu ma mangonai bani sidea. 3:65 Engkau akan mengeraskan hati mereka; kiranya kutuk-Mu menimpa mereka!
3:66 Ham ma na mardakdak sidea ibagas gilamu, anjaha Ham ma na mamboiskon sidea hun toruh ni langitmu, ale Jahowa! 3:66 Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memunahkan mereka dari bawah langit, ya TUHAN!”
<< Ratapan 2 Ratapan 4 >>