Pengkhotbah 8

8:1 Ise do doskon halak na pentar in? Anjaha ise do na mambotoh hatorangan pasal haganup? Hapentaran ni sada jolma do mambahen lihar bohini, anjaha koras ni bohini mubah do. (Pod. 17:24.) 8:1 Siapakah seperti orang berhikmat? Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya.
8:2 Ahu mangkatahon: Dalankon ma parentah ni raja, ampa hata na dob binulawankonmu bani Naibata. (Pod. 24:21; Rom 13:5.) 8:2 Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah.
8:3 Ulang ma maurahtu ho padaohkon diri humbani, anjaha ulang ma magolgoltu ho bani parkara na so madear, ai aha rosuh ni uhurni, ai do ibahen. 8:3 Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya, janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya.
8:4 Ia parentah ni raja gok kuasa do; ise ma na pag mangkatahon dompaksi: Aha do na binahenmu in? 8:4 Karena titah raja berkuasa; siapakah yang akan mengatakan kepadanya: “Apakah yang baginda buat?”
8:5 Ise na mandalankon parentah, seng dageionni na masambor, ai ibotoh halak na pentar do pasal panorangni pakon uhumanni. 8:5 Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan,
8:6 Ai bani haganup adong do panorang ampa uhumanni, anjaha hasamboron ni jolma, ai do sibobanon bani. (bd. 3:1.) 8:6 karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya.
8:7 Tongon, seng dong na mambotoh atap aha na sihol masa, ai ise ma na boi patugahkon na sihol masa ai bani? (bd. 6:12; 10:14.) 8:7 Sesungguhnya, ia tak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi?
8:8 Seng dong jolma na markuasa bani logou na boi mangolat ai; seng dong homa na markuasa bani ari parmateini, anjaha na boi maluah humbani porang; seng tarbahen hajahaton paluahkon na mangkorjahonsi. (Job 14:5; Ps. 39:6.) 8:8 Tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya.
8:9 Haganupan ai domma huidah anjaha huparuhurhon haganup pambahenan na masa itoruh ni langit, bani panorang ni jolma manrajai hasomanni jolma gabe hasedaon bani sandiri. 8:9 Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka.
8:10 Ambah ni ai, huidah do tartanom halak parjahat; tapi halak na mangkorjahon na madear, luar humbani ianan na pansing in, anjaha lupa halak bani ibagas huta. Ai pe sisoya-soya do. 8:10 Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia.
8:11 Halani ai lang mintor podas mardalan uhum bani pambahenan hajahaton, halani ai gok do uhur ni jolma manisia laho mandalankon hajahaton. (Job 35:15.) 8:11 Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat.
8:12 Age pe ihorjahon sipardousa na masambar saratus hali, anjaha sayur matua homa ia, tapi tangkas do hubotoh, sai na martuah do halak sihabiari Naibata, halani marhabiaran sidea i lobeini; (Ps. 73:17-26; 37:18; Pod. 1:33; Jes. 3:10.) 8:12 Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat seratus kali hidup lama, namun aku tahu, bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya.
8:13 tapi seng anjai dear anggo halak parjahat, anjaha seng tarpaganjangsi umurni, songon halinoh do ia, halani seng marhabiaran ia ilobei ni Naibata. 8:13 Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah.
8:14 Sisoya-soya do ai, na masa ai iatas tanoh on: Adong do halak parpintor, mangonai do bani sidea, songon na bani pambahenan ni halak parpintor. Ningku ma, on pe sisoya-soya do. (bd. 7:15; Ps. 73:11-14.) 8:14 Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi: ada orang-orang benar, yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata: “Ini pun sia-sia!”
8:15 Halani ai hupuji do malas ni uhur ai; ai seng dong na madear bani jolma itoruh ni langit, sobali na mangan minum pakon marmalas ni uhur. Ai boi do ai mangkasomanisi ibagas halojaonni sadokah ari-ari ni goluhni, na binere ni Naibata bani, i hasiangan on. (bd. 2:24; 3:12; 5:18.) 8:15 Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari.
8:16 Sanggah na hupabulat uhurhu, laho manandai hapentaran ampa laho marimbagaskon sagala na masa iatas tanoh on, ai ma, na so tarpodom ai halak arian pakon borngin, 8:16 Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam,
8:17 jadi huidah ma sagala pambahenan ni Naibata, tongon, seng tarbahen jolma mambotoh pambahenan ai, na masa i hasiangan on. Age sonaha pe loja ni jolma, ase ibotoh ai, seng anjai jumpahsi ai. Age pe nini halak na pentar, domma ibotoh, seng tongon ibotoh ai. (bd. 3:11.) 8:17 maka nyatalah kepadaku, bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah, yang dilakukan-Nya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan, bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya.
<< Pengkhotbah 7 Pengkhotbah 9 >>