Pengkhotbah 7

7:1 Rahanan do barita na madear ase minak na morum, anjaha dearan ari parmatei humbani ari partubuh. (Pod. 22:1.) 7:1 Nama yang harum lebih baik dari pada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik dari pada hari kelahiran.
7:2 Rahanan do laho hu rumah na marpusok ni uhur ase hu rumah na marpesta-pesta; ai ijai taridah ujung ni sagala jolma manisia, anjaha halak na manggoluh patut ma parimbagaskononni ai. 7:2 Pergi ke rumah duka lebih baik dari pada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia; hendaknya orang yang hidup memperhatikannya.
7:3 Rahanan do na marpusok ni uhur ase na tartawa, ai horu ni uhur do na padearhon paruhuran. (2 Kor. 7:10.) 7:3 Bersedih lebih baik dari pada tertawa, karena muka muram membuat hati lega.
7:4 Uhur ni halak na pentar sai i rumah partangisan do, tapi uhur ni halak na oto i rumah parpestaan do. 7:4 Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria.
7:5 Rahanan do manangihon pinsang-pinsang ni halak na pentar, humbani na manangar doding ni halak na oto. (Pod. 15:31.) 7:5 Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik dari pada mendengar nyanyian orang bodoh.
7:6 Tongon, songon parhuratak ni soban duri-duri itoruh ni hudon, sonai do partawa ni halak na oto. On pe sisoya-soya do. 7:6 Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia.
7:7 Tongon, odoh-odoh do mambahen oto halak na pentar, anjaha sisip parseda paruhuran. 7:7 Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati.
7:8 Dearan do na manginteihon hadobanni humbani parmulaanni, dearan do paruhur na sabar humbani sigijang uhur. (2 Mus. 23:8.) 7:8 Akhir suatu hal lebih baik dari pada awalnya. Panjang sabar lebih baik dari pada tinggi hati.
7:9 Ulang maurahtu uhurmu manggila, ai ringis ibagas uhur ni halak na oto do ai marianan. (Jak. 1:19, 20.) 7:9 Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh.
7:10 Ulang hatahon: Mase ma dearan ari sapari humbani sisonari? Ai seng sungkun-sungkun na pentar na sonai ai. 7:10 Janganlah mengatakan: “Mengapa zaman dulu lebih baik dari pada zaman sekarang?” Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu.
7:11 Dear do hapentaran marhasoman arta tean-teanan; surungan do ai bani halak na mangidah mata ni ari. 7:11 Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari.
7:12 Ai tarbahen do marlinggom bani hapentaran age bani pirak; tapi hasurungan ni habotohon: Hapentaran ai do mambere goluh bani halak simadasi. (Pod. 3:2.) 7:12 Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya.
7:13 Papangkei ma horja ni Naibata; ise ma tarbahen papintorhon na dob pinagedukni? (bd. 1:15.) 7:13 Perhatikanlah pekerjaan Allah! Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkan-Nya?
7:14 Bani ari na madear marmalas ni uhur ma ho; anjaha bani ari na masambor paruhurhon ma: Naibata do manjadihon na sada ampa na legan ai, ase ulang ibotoh jolma atap aha na sihol masa. 7:14 Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah, bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya.
7:15 Haganupan on domma huidah ibagas goluhku sisoya-soya on: Adong do halak parpintor magou ibagas hapintoronni, anjaha adong homa halak parjahat sayur matua ibagas hajahatonni. (bd. 8:14; Ps. 73:12, 13.) 7:15 Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini: ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya.
7:16 Ulang ma mapintortu ho, anjaha ulang ma mapentartu; mase ma parsedaonmu dirimu? 7:16 Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat; mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri?
7:17 Ulang ma majahattu ho, anjaha ulang ma gabe halak na oto ho; mase ma rahanan matei lape jumpah panorangni? (Rom 12:3.) 7:17 Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh! Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu?
7:18 Dear do, anggo ijolom ho na sada on, anjaha ulang homa maluah tanganmu humbani na sada ai; ai barang ise na mabiar mangidah Naibata, bansah do ia humbani haganupan ai. 7:18 Adalah baik kalau engkau memegang yang satu, dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya.
7:19 Hapentaran ai do margogohi halak na pentar, lobih humbani sapuluh halak puanglima, na adong ibagas huta. 7:19 Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan dari pada sepuluh penguasa dalam kota.
7:20 Tongon, seng dong halak parpintor i tanoh on, sihorjahon na madear tumang, anjaha na so ongga mardousa. (1 Raj. 8:46; Ps. 14:3; Rom 3:10.) 7:20 Sesungguhnya, di bumi tidak ada orang yang saleh: yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa!
7:21 Homa, sagala hata na hinatahon ni halak, ulang ma parimbagaskon ai; ulang ma tangi ho bani juak-juakmu na mamurai ho. 7:21 Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau.
7:22 Ai lang ibotoh ho do homa ibagas uhurmu, na gati do ho mamurai halak na legan? 7:22 Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerapkali mengutuki orang-orang lain.
7:23 Haganupan on domma huuji marhitei hapentaran, ningku: Sihol pentar do ahu! hape lambin daoh do hapentaran ai humbangku. 7:23 Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku: “Aku hendak memperoleh hikmat,” tetapi hikmat itu jauh dari padaku.
7:24 Daoh do sagala na adong ai anjaha bagas tumang; ise ma na boi jumpahan ai? (Rom 10:6-8; 11:33.) 7:24 Apa yang ada, itu jauh dan dalam, sangat dalam, siapa yang dapat menemukannya?
7:25 Dob ai hupagoling ma uhurhu, sihol mananda, mamareksa pakon mangidah hapentaron pakon panimbangion, anjaha sihol mananda, ia hajahaton ai ma haotoon, anjaha haotoon ai ma podou. (bd. 1:17.) 7:25 Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan.
7:26 Jadi jumpah ahu ma: Janginan do humbani hamateian naboru, na dob songon puhot ia, uhurni songon jarot, anjaha tanganni songon tali panangkut; halak harosuh ni Naibata maluah do humbani, tapi sipardousa hona tangkap do ibahen. (Pod. 2:16-22.) 7:26 Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit dari pada maut: perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar dari padanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya.
7:27 Tonggor ma, on do na jumpah ahu, nini parambilan ai, sada-sada huuji, laho mambuat panrimpunanni; 7:27 Lihatlah, ini yang kudapati, kata Pengkhotbah: Sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan,
7:28 na dob marulak-ulak hupareksa, tapi seng jumpah ahu: Jumpah ahu do sada dalahi humbani saribu halak, tapi anggo naboru, seng jumpah ahu itongah-tongah ni ganupan ai. 7:28 yang masih kucari tetapi tidak kudapati, kudapati seorang laki-laki di antara seribu, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka.
7:29 Tonggor ma, on tumang do na jumpah ahu, ai ma, bujur do jolma in itompa Naibata, tapi buei do ranggi-ranggian ni uhurni. (Pod. 2:7.) 7:29 Lihatlah, hanya ini yang kudapati: bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih.
<< Pengkhotbah 6 Pengkhotbah 8 >>