Pengkhotbah 4

4:1 Dob ai huulaki ma mangidah sagala odoh-odoh na masa itoruh ni langit. Anjaha tonggor ma, iluh ni halak na niodoh-odoh, hape seng dong na mangapohi sidea. Hona paksa do sidea ibahen sipangodoh-odoh, tapi seng dong sipangapoh bani sidea. 4:1 Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka, karena di fihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan.
4:2 Jadi martuahan do halak na dob dokah matei ai nini uhurhu, marimbang halak na manggoluh ope; (Job 3:11.) 4:2 Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati, yang sudah lama meninggal, lebih bahagia dari pada orang-orang hidup, yang sekarang masih hidup.
4:3 tapi martuahan ope marimbang haduasi ai, halak na so tubuh, ai ma na so mangidah pambahenan na jahat, na masa itoruh ni langit. (bd. 6:3.) 4:3 Tetapi yang lebih bahagia dari pada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat, yang terjadi di bawah matahari.
4:4 Dob ai huidah ma sagala hangaluton pakon horja hapandeian, hape patubuh uhur na marsisimburuan do ai. Ai pe sisoya-soya do, anjaha na manangkap logou tumang do. 4:4 Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin.
4:5 Halak na oto lompit-lompit tangan hansa, gabe dagingni sandiri ipangan. (Pod. 6:10; 24:33.) 4:5 Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri.
4:6 Dearan do sanggolom marhasoman sonang ni uhur humbani dua nangging, tapi gok hangaluton anjaha manangkap logou tumang. (Pod. 15:16.) 4:6 Segenggam ketenangan lebih baik dari pada dua genggam jerih payah dan usaha menjaring angin.
4:7 Dob ai huidah ma use na soya itoruh ni langit: (bd. 2:12.) 4:7 Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari:
4:8 Adong ma sada halak na tarpunjung, na so marniombah, na so marsanina, hape ipukpuk do marhorja, anjaha matani seng marnasombuh mangidah habayakon, dobni sungkun-sungkun bani dirini: Ai ise do na huhopkop ase lang marsonang-sonang ahu? On pe sisoya-soya do, anjaha hangaluton na masambor. (Ps. 39:7.) 4:8 ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan; — untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? — Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan.
4:9 Dearan do dua halak humbani na sandirian, ai dapotan upah na madear do sidea bani halojaonni. 4:9 Berdua lebih baik dari pada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka.
4:10 Ai anggo targompang sidea, boi do sidea marsiurupan; tapi seda do halak na sandirian, ai anggo targompang ia, seng dong na manogusi. 4:10 Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya!
4:11 Sonai homa, anggo rap modom dua halak, jadi marsipamalasan ma sidea; tapi anggo sahalak, sonaha ma boi malas ia? 4:11 Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas?
4:12 Age pe tartalihon sahalak sada halak na sandirian, tapi dua halak martahan do i lobeini, anjaha tali na tinolu seng urah rotap. 4:12 Dan bilamana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan.
4:13 Dearan do sada parana na miskin, tapi na maruhur, humbani sada raja na matua, tapi na bodoh anjaha na so ra palumbaon. 4:13 Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat dari pada seorang raja tua tetapi bodoh, yang tak mau diberi peringatan lagi.
4:14 Ai luar do parana hun tutupon laho bangkit raja, age pe masombuh hinan ia itubuhkon, sanggah raja ope halak na legan. (1 Mus. 41:14.) 4:14 Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu.
4:15 Huidah do haganup halak na manggoluh na itoruh ni langit, hampit parana ai do, ai ma na manggantihsi ai. 4:15 Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi, yang akan menjadi pengganti raja itu.
4:16 Seng tarbilangi buei ni halak na binobahonni, tapi halak na roh i pudini seng marosuh be bani. On pe sisoya-soya do anjaha manangkap logou tumang. (bd. 1:14.) 4:16 Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin.
4:17 Jaga ma panlangkahmu laho masuk hu rumah ni Naibata; roh hundohor laho manangihon, dearan do ai humbani galangan na ginalangkon ni halak na oto, halani seng ibotoh, na sambor do hape hinorjahonni ai. (1 Sam. 15:22; Pod. 15:8.) 4:17 Jagalah langkahmu, kalau engkau berjalan ke rumah Allah! Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik dari pada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu, bahwa mereka berbuat jahat.
<< Pengkhotbah 3 Pengkhotbah 5 >>