Pengkhotbah 3

3:1 Bani sagala na adong, adong bei do musimni, anjaha bani sagala na masa itoruh ni langit, adong bei do panorangni. (bd. 8:6.) 3:1 Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apa pun di bawah langit ada waktunya.
3:2 Adong panorang tubuh, anjaha dong panorang matei; adong panorang manuan, anjaha adong panorang mangumpat na dob sinuan; 3:2 Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam;
3:3 adong panorang mangugahi, anjaha adong panorang manambari; adong panorang parsedahon, anjaha adong panorang paulihon; 3:3 ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan; ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun;
3:4 adong panorang na tangis, anjaha adong panorang tartawa; adong panorang mandoruhi, anjaha adong panorang manortor; 3:4 ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa; ada waktu untuk meratap; ada waktu untuk menari;
3:5 adong panorang mangambungkon batu, anjaha dong do panorang patumpu batu; adong panorang marsisummahan, anjaha dong panorang lang marsisummahan halani padaoh-daoh; 3:5 ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu; ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk;
3:6 adong panorang mansari, anjaha dong panorang magouan; adong panorang manramotkon, anjaha adong panorang mangambukkon; 3:6 ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi; ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang;
3:7 adong panorang manrigati, anjaha dong panorang manjarumi; adong panorang sipsip, anjaha dong panorang marsahapi; 3:7 ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit; ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara;
3:8 adong panorang mangkaholongi, anjaha dong panorang mardomdom; adong panorang marmunsuh, anjaha dong panorang mardamei-damei. 3:8 ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci; ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai.
3:9 Aha ma untung bani siparhorja humbani na hinangalutkonni ai? (bd. 1:3.) 3:9 Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah?
3:10 Domma huidah hangaluton, na nitotapkon ni Naibata bani jolma manisia, ase loja sidea marhitei ai. 3:10 Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya.
3:11 Haganupan ai ipauli do jenges bani panorangni; sonai homa uhur pasal sisadokah ni dokahni ibere hubagas uhur ni sidea, tapi seng tardadap jolma in pambahenan, na binahen ni Naibata humbani mulani das bani ujungni. (bd. 8:17.) 3:11 Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
3:12 Halani ai domma dapot uhurhu, seng dong sidearan bani jolma in, humbani na marmalas ni uhur ampa na pasonangkon dirini sadokah ni goluhni, (bd. 2:24.) 3:12 Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik dari pada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka.
3:13 anjaha homa, ia boi pe jolma mangan pakon minum mangidah na madear ibagas sagala halojaonni, ai pe sibere-bere ni Naibata do. 3:13 Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah.
3:14 Hubotoh do, haganup na binahen ni Naibata, totap do ai ronsi sadokahni dokahni, seng dong be sitambahan hujai, seng dong be sioruan. Ibahen Naibata pe sonai, ase mabiar jolma in i lobeini. 3:14 Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya; itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi; Allah berbuat demikian, supaya manusia takut akan Dia.
3:15 Aha na masa sonari, na dob ongga masa do ai; anjaha aha na sihol masa, na dob ongga masa do ai, ai ipindahi Naibata do use na dob salpu ai. 3:15 Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada; dan Allah mencari yang sudah lalu.
3:16 Huidah do homa itoruh ni langit: Bani ianan ni uhum, ijai do masa hajahaton; anjaha bani ianan ni hapintoran, ijai do masa hagedukon. 3:16 Ada lagi yang kulihat di bawah matahari: di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan.
3:17 Ningku ma ibagas uhurhu: Halak parpintor ampa halak parjahat uhumon ni Naibata do; panorang ni haganup na dong ampa haganup horja domma itontuhon. (bd. 12:14.) 3:17 Berkatalah aku dalam hati: “Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya.”
3:18 Ningku ma ibagas uhurhu pasal hadirion ni jolma manisia! Iuji Naibata do sidea, laho patandahon bani sidea, paboa doskon pinahan do sidea. 3:18 Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati: “Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang.”
3:19 Ai sada sitaronon do jolma ampa pinahan; matei do pinahan, jolma pe matei do. Haganup sidea sisoya-soya do, seng dong hasurunganni jolma minisia humbani pinahan, ai sisoya-soya do haganup. (Ps. 49:13, 21.) 3:19 Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka; sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia.
3:20 Haganupan ai laho manuju bani sada ianan: Haganupan marharohan humbani orbuk do, lanjar haganupan ai mulak bani orbuk. (1 Mus. 3:19; Ps. 146:4.) 3:20 Kedua-duanya menuju satu tempat; kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu.
3:21 Ise mambotoh, atap na naik hosah ni jolma hu atas, anjaha hosah ni pinahan turun hu toruh? (bd. 12:7.) 3:21 Siapakah yang mengetahui, apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi.
3:22 Jadi huidah ma, seng dong sidearan bani jolma in humbani na marmalas ni uhur ia bani horjani, ai ai do rupeini. Ise ma na mamboan jolma hujai, ase iidah barang aha na masa dob matei ia? 3:22 Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia dari pada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia?
<< Pengkhotbah 2 Pengkhotbah 4 >>