Nehemia 6

Parsiap ni Tembok ai Ibagas Parlawanan Pembangunan tembok diselesaikan Usaha-usaha membunuh Nehemia
1 Jadi dob tarburintik hubani si Sanballat, si Tobia, pakon si Gesem, halak Arab ai, ampa hubani munsuh na legan, na dob siap hupauli tembok ai, anjaha seng dong be bungbungni na tading age sada ijai, tapi tongon seng ope marlabah hubahen horbanganni ronsi panorang ai, 1 Ketika Sanbalat dan Tobia dan Gesyem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar, bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lobang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya,
2 isuruh si Sanballat ampa si Gesem ma na mangkatahon hu bangku, “Roh ma ham, anjaha marjumpah bani huta na i habungan on ma hita.” Tapi sihol mambahen na jahat do sidea hu bangku. 2 maka Sanbalat dan Gesyem mengutus orang kepadaku dengan pesan: “Mari, kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono!” Tetapi mereka berniat mencelakakan aku.
3 Jadi husuruh ma suruhanku hubani sidea mangkatahon, “Borat tumang do nuan horjangku, halani ai seng tarbahen ahu tuad. Mase ma rahanan maronti horja on, halani na hutadingkon on marayak nasiam?” 3 Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan: “Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang! Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu!”
4 Anjaha pala do ompat hali sonai isuruh sidea suruhanni hu bangku, tapi sonai do balosku bani sidea. 4 Sampai empat kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka.
5 Dob ai isuruh si Sanballat ma palimahalihon sonai hu bangku suruhanni mamboan surat na buha ibagas tanganni. 5 Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka.
6 Tarsurat do ibagas sonon, “Sar do barita i tongah-tongah ni bangsa sipajuh begu-begu, anjaha si Gesem pe ihatahon do sonai, ia ham pakon halak Jahudi sihol marbalik do, halani ai do gan, ase ipajongjong ham tembok in; anjaha ham marsura-sura gabe raja ni sidea, nini barita ai. 6 Dalam surat itu tertulis: “Ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasymu membenarkannya, bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak, dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagipula, menurut kabar itu, engkau mau menjadi raja mereka.
7 Domma pala ipabangkit ham nabi laho maningtingkon pasal ham i Jerusalem, paboa domma adong sada raja i Juda. Ai pe sai na das do barita on holi hubani rajanta ai, halani ai roh ma ham, ase rap manriah hita.” 7 Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem, demikian: Ada seorang raja di Yehuda! Sekarang, berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, mari, kita sama-sama berunding!”
8 Tapi husuruh ma hubani na mangkatahon, “Seng tongon masa songon na hinatahonmu ai, tukas-tukasmu do in, tubuh humbagas uhurmu tumang.” 8 Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan: “Hal seperti yang kausebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka!”
9 Ai ganup do sidea mambibiari hanami, ninuhur ni sidea, “Parontihonon ni tangan ni sidea ma horja ai, gabe sundat ma. Halani ai, Ham Naibata, sai lambin pargogohi ham ma tanganku!” 9 Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya: “Mereka akan membiarkan pekerjaan itu, sehingga tak dapat diselesaikan.” Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga.
10 Jadi sanggah laho ahu hu rumah ni si Semaya, anak ni si Delaya, anak ni si Mehetabel, hape na pinapulig do ia, nini ma, “Martumpu ma hita hu rumah ni Naibata, hubagas rumah panumbahan ai, anjaha tutup hita ma rumah panumbahan ai; ai na laho roh do sidea sihol mambunuh ham, borngin on tene sihol roh sidea mambunuh ham.” 10 Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabeel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia: “Biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam Bait Suci, dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau, ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau.”
11 Tapi ningku ma, “Mintor ra ma maporus dalahi na songon ahu on? Anjaha ise ma na songon ahu on masuk hu rumah panumbahan lanjar boi manggoluh? Seng ra ahu masuk hujai. 11 Tetapi kataku: “Orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki Bait Suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi!”
12 Ai torang do ididah uhurhu, sedo Naibata na marsuruhsi ai, ihatahon pe panjahaionni ai palumbahon ahu, halani na dob iupahi si Tobia pakon si Sanballat do ia, 12 Karena kuketahui benar, bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku, karena disuap Tobia dan Sanbalat.
13 ase mabiar ahu namin ninuhurni, gabe hubahen sonai, ase mardousa ahu, gabe boi pasambor-samboron ni sidea goranku, laho pabadorhon ahu. 13 Untuk ini ia disuap, supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian, sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku, sehingga dapat mencela aku.
14 Ham Naibatangku, dingat Ham ma pambahenan, na binahen ni si Tobia ampa si Sanballat on, sonai homa nabi naboru, si Noaja, ampa nabi na legan, na sihol mambibiari ahu.” 14 Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak! Pun tindakan nabiah Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku.
15 Jadi dob ma tembok ai ari dua puluh lima bulan Elul, ibagas lima puluh dua ari. 15 Maka selesailah tembok itu pada tanggal dua puluh lima bulan Elul, dalam waktu lima puluh dua hari.
16 Dob ibogei haganup munsuhnami barita ai, gabe mabiar ma ganup bangsa sipajuh begu-begu na inggot bennami, anjaha gobir ma sidea, iahap sidea Naibatanta do na manumpak mambahen saud horja on. 16 Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar, bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami.
17 Manongos surat do homa ijia buei halak na sangap i Juda hubani si Tobia, anjaha humbani si Tobia pe roh do surat hubani sidea, 17 Pada masa itu pula para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya mereka menerima surat-surat dari padanya,
18 ai buei do i Juda na saparbulawanan pakonsi, halani na marsimatua do ia hubani si Sekanya, anak ni si Arak, anjaha si Johanan, anakni ai, mambuat boru ni si Mesulam, anak ni si Berekia. 18 karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu Sekhanya bin Arah, sedang Yohanan, anaknya, mengambil anak Mesulam bin Berekhya sebagai isteri.
19 Ambah ni ai ipatugah-tugah sidea do pambahenanni na madear i lobeihu, anjaha hatangku ipadas hu bani. Itongos si Tobia do surat bangku sihol mambibiari ahu. 19 Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku.
<< Nehemia 5 Nehemia 7 >>