Nehemia 5

Aturan na Binahen ni si Nehemia bani Halak na Miskin Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi
1 Tapi masa ma doruh-doruh i tongah-tongah ni halak na miskin ampa parinangon ni sidea dompak sanina ni sidea, halak Jahudi. 1 Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para isteri terhadap sesama orang Yahudi.
2 Adong do deba na mangkatahon, “Buei do hanami sapanganan, ai buei do anak pakon borunami; bere bennami gandum, ase mangan anjaha manggoluh hanami.” 2 Ada yang berteriak: “Anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum, supaya kami dapat makan dan hidup.”
3 Adong do homa na mangkatahon, “Maningon gadeihononnami ma jumanami, pohon anggurnami pakon rumahnami ase dapotan gandum halani lohei.” 3 Dan ada yang berteriak: “Ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan.”
4 Anjaha adong use na mangkatahon, “Domma ipinjam hanami duit bahen galar ni balasting ni jumanami pakon pohon anggurnami hubani raja in. 4 Juga ada yang berteriak: “Kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami.
5 Ai pe, ia sibuknami songon sibuk ni saninanami do, anaknami songon anak ni sidea; hape tonggor ma, maningon ondoskononnami ma hape anaknami ampa borunami gabe jabolon, anjaha deba humbani borunami domma gabe jabolon, tapi seng margogoh hanami mangkahua ai, ai halak na legan do simada jumanami ampa pohon anggurnami.” 5 Sekarang, walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain.”
6 Jadi manringis tumang ma ahu dob hubogei doruh-doruh ampa adu-aduan ni sidea ai. 6 Maka sangat marahlah aku, ketika kudengar keluhan mereka dan berita-berita itu.
7 Jadi dob hutimbang-timbang ibagas uhurhu, huhata ma halak na sangap ampa kopala-kopala. Ningku ma dompak sidea, “Domma manjalo bunga ni duit hape nasiam humbani sanina nasiam?” Jadi hubahen ma sada tumpuan banggal mangimbang sidea, 7 Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka: “Masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu!” Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar.
8 anjaha ningku ma dompak sidea, “Hita do na dob manobus saninanta halak Jahudi, sagala na dob tarbuang hubani bangsa sipajuh begu-begu, romban hubani gogohta; tapi nasiam sandiri do nuan manjual sanina nasiam, anjaha hu banta do sidea tarjual.” Jadi sip ma sidea, seng tarbalosi sidea. 8 Berkatalah aku kepada mereka: “Kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu, supaya mereka dibeli lagi oleh kami!” Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah.
9 Dob ai ningku ma, “Seng dear na binahen nasiam in. Ai lang patut marhabiaran hubani Naibatanta nasiam namin marparlahou halani pangapasion ni bangsa sipajuh begu-begu, munsuhta ai? 9 Kataku: “Tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu! Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita?
10 Ahu pe, age saninangku ampa juakjuakku domma ipapinjamkon hanami pirak pakon omei bani sidea. Balihon hita ma utang ai. 10 Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu!
11 Paulak nasiam ma hubani sidea sadari on juma ni sidea, pohon anggur ni sidea, pohon jetun ni sidea ampa rumah ni sidea, ronsi bunga ni duit, sonai homa gandum, anggur ampa minak, na pinainjamkon nasiam hubani sidea.” 11 Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka, pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih dari pada mereka!”
12 Dob ai nini sidea ma, “Ra pe hanami paulakkon ai, anjaha aha pe lang tungguonnami humbani sidea. Ra do hanami mambahen songon na hinatahonmu ai.” Dob ai hudilo ma malim lanjar hupabija ma sidea, ase ibahen sidea romban hubani hata ai. 12 Berkatalah mereka: “Itu akan kami kembalikan! Dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan!” Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah, bahwa mereka akan menepati janji mereka.
13 Hupaspas ma partontonan ni bajungku. Ningku ma, “Sai sonin ma paspason ni Naibata ganup halak hun rumahni ampa humbani artani na so mandalankon hata on. Sai hona paspas ma ia anjaha buangon.” Dob ai nini ganup tumpuan ai ma, “Amen,” anjaha ipuji sidea ma Naibata. Ibahen bangsa ai ma songon na binagahkon ai. 13 Juga kukebas lipatan bajuku sambil berkata: “Demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa!” Dan seluruh jemaah berkata: “Amin,” lalu memuji-muji TUHAN. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu.
Uhur ni si Nehemia na So Marpambuat Sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan
14 Ambahni ai olat ni parbangkitku gabe panrajai bani sidea i tanoh Juda, olat ni tahun paduapuluhkon das hubani patolupuluh-tahunkon panrajaion ni Raja Artasasta, sapuluh dua tahun dokahni, seng ongga hupangan upah parbagianan ni panrajai, saninangku pe sonai do. 14 Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun kedua puluh sampai tahun ketiga puluh dua pemerintahan Artahsasta jadi dua belas tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati.
15 Ia panrajai na i lobeihu borat do ipaporsankon sidea hubani bangsa ai, ai itunggu do humbani sidea sipanganon pakon anggur, ambahni ai ompat puluh ompat sekel pirak; sonai homa juakjuak ni sidea patuan-tuankon do dompak bangsa ai. Tapi anggo ahu seng sonai hubahen, halani biar mangidah Naibata. 15 Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka empat puluh syikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah.
16 Sonai homa horja i tembok ai, ahu sandiri do manangani anjaha seng dong juma hudapot; anjaha ganup juakjuakku tumpu do bani horja ai. 16 Akupun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu.
17 Anjaha halak Jahudi pakon sagala kopala, saratus lima puluh halak bueini, ambahni ai halak na roh humbani bangsa sipajuh begu-begu, na inggot bennami, mangan i mejangku do. 17 Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, seratus lima puluh orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami.
18 Na maningon sipasirsiron ibagas sadari, ai ma sada lombu jonggi, onom biribiri na pinamombur; sonai homa manuk-manuk ipasirsir do bangku, anjaha ganup sapuluh ari marbagei-bagei anggur buei tumang; age sonai seng adong hutunggu sipanganon parbagianan ni sada panrajai, halani borat hinan do horja rodi bani bangsa ai. 18 Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah: seekor lembu, enam ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap sepuluh hari. Namun, dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat.
19 “Dingat Ham ma ahu, Ham Naibatangku, balos ni haganup na hubahen ai hubani bangsa ai.” 19 Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini.
<< Nehemia 4 Nehemia 6 >>