Nehemia 7

Panjagaan bani Jerusalem Tindakan-tindakan untuk melindungi kota
1 Jadi siapkonsi napauli tembok ai, anjaha dob hupansang labah ai, anjaha dob pinabangkit sijaga horbangan, sipandoding ampa halak Levi, 1 Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi.
2 huondoskon ma bani si Hanani anggingkai, ampa hubani si Hananya, kopala ni benteng ai, ase iparentah sidea Jerusalem, ai paruhur sintong do sidea anjaha marhabiaran bani Naibata, lobihan humbani buei halak. 2 Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih dari pada orang-orang lain.
3 Ningku ma dompak sidea, “Seng bulih buhaon horbangan ni Jerusalem, paima milas ari, anjaha sanggah bani iananni ope jongjong parjaga ai, maningon tutupon do labah ni horbangan ai, anjaha pangkei marpating-pating bahenon. Anjaha pabangkit ma parjaga humbani halak pangisi ni Jerusalem, ganup bani parjagaanni, ganup tontang ni rumahni. 3 Berkatalah aku kepada mereka: “Pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik. Dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi, sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya.”
Bilangan ni Halak na Mulak hun Habungan Binobahon ni si Serubabel Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan
4 Bolag anjaha lumbang do huta ai, tapi otik do jolma pangisini anjaha seng dong ope rumah ipauli. 4 Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun.
5 Dob ai ipuhoi Naibatangku ma uhurhu, laho patumpuhon halak na sangap pakon kopala-kopala ampa bangsa ai, laho pasuratkon sidea hubagas buku partingkian. Jadi jumpah ahu ma buku partingkian ni sidea na parlobei tangkog, anjaha jumpah ahu do tarsurat ijai: 5 Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis:
6 On ma jolma pangisi ni nagori ai, na tangkog hun habuangan, na binuangkon ni si Nebukadnesar, raja hun Babel, gabe mulak ma sidea hu Jerusalem ampa hu Juda, ganup hutani bei. 6 Inilah orang-orang propinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan, yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar, raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya.
7 Roh do sidea rap pakon si Serubabel, si Jesua, si Nehemia, si Asaria, si Ramia, si Nahamani, si Mordahai, si Bilsan, si Misperet, si Bigwai, si Nehum ampa si Baana. Bilangan ni dalahi humbani bangsa Israel: 7 Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordekhai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel:
8 Ginompar ni si Paros dua ribu saratus pitu puluh dua halak. 8 bani Paros: dua ribu seratus tujuh puluh dua orang;
9 Ginompar ni si Sepatya tolu ratus pitu puluh dua halak. 9 bani Sefaca: tiga ratus tujuh puluh dua orang;
10 Ginompar ni si Arak onom ratus lima puluh dua halak. 10 bani Arakh: enam ratus lima puluh dua orang;
11 Ginompar ni si Pahat-Moab, ai ma ginompar ni si Jesua ampa si Joab, dua ribu ualuh ratus sapuluh ualuh halak. 11 bani Pahat-Moab, yakni bani Yesua dan Yoab: dua ribu delapan ratus delapan belas orang;
12 Ginompar ni si Elam saribu dua ratus lima puluh ompat halak. 12 bani Elam: seribu dua ratus lima puluh empat orang;
13 Ginompar ni si Sattu ualuh ratus ompat puluh lima halak. 13 bani Zatu: delapan ratus empat puluh lima orang;
14 Ginompar ni si Sakai pitu ratus onom puluh halak. 14 bani Zakai: tujuh ratus enam puluh orang;
15 Ginompar ni si Binui onom ratus ompat puluh ualuh halak. 15 bani Binui: enam ratus empat puluh delapan orang;
16 Ginompar ni si Bebai onom ratus dua puluh ualuh halak. 16 bani Bebai: enam ratus dua puluh delapan orang;
17 Ginompar ni si Asgad dua ribu tolu ratus dua puluh dua halak. 17 bani Azgad: dua ribu tiga ratus dua puluh dua orang;
18 Ginompar ni si Adonikam onom ratus onom puluh pitu halak. 18 bani Adonikam: enam ratus enam puluh tujuh orang;
19 Ginompar ni si Bigwai dua ribu onom puluh pitu halak. 19 bani Bigwai: dua ribu enam puluh tujuh orang;
20 Ginompar ni si Adin onom ratus lima puluh lima halak. 20 bani Adin: enam ratus lima puluh lima orang;
21 Ginompar ni si Ater, humbani si Hiskia, siah puluh ualuh halak. 21 bani Ater, yakni bani Hizkia: sembilan puluh delapan orang;
22 Ginompar ni si Hasum tolu ratus dua puluh ualuh halak. 22 bani Hasum: tiga ratus dua puluh delapan orang;
23 Ginompar ni si Besai tolu ratus dua puluh ompat halak. 23 bani Bezai: tiga ratus dua puluh empat orang;
24 Ginompar ni si Harip saratus sapuluh dua halak. 24 bani Harif: seratus dua belas orang;
25 Ginompar ni si Gibeon siah puluh lima halak. 25 bani Gibeon: sembilan puluh lima orang;
26 Dalahi na hun Betlehem ampa Netopa saratus ualuh puluh ualuh halak. 26 orang-orang Betlehem dan Netofa: seratus delapan puluh delapan orang;
27 Dalahi na hun Anatot saratus dua puluh ualuh halak. 27 orang-orang Anatot: seratus dua puluh delapan orang;
28 Dalahi na hun Bet-Asmavet ompat puluh dua halak. 28 orang-orang Bet-Azmawet: empat puluh dua orang;
29 Dalahi na hun Kiriat-Jearim, Kapira ampa Beerot, pitu ratus ompat puluh tolu halak. 29 orang-orang Kiryat-Yearim, Kefira dan Beerot: tujuh ratus empat puluh tiga orang;
30 Dalahi na hun Rama ampa Gaba onom ratus dua puluh sada halak. 30 orang-orang Rama dan Gaba: enam ratus dua puluh satu orang;
31 Dalahi na hun Mikmas saratus dua puluh dua halak. 31 orang-orang Mikhmas: seratus dua puluh dua orang;
32 Dalahi na hun Betel ampa Ai saratus dua puluh halak. 32 orang-orang Betel dan Ai: seratus dua puluh tiga orang;
33 Dalahi hun Nebo na paduahon lima puluh dua halak. 33 orang-orang dari Nebo yang lain: lima puluh dua orang;
34 Ginompar ni si Elam na paduahon saribu dua ratus lima puluh ompat halak. 34 bani Elam, yakni Elam yang lain: seribu dua ratus lima puluh empat orang;
35 Ginompar ni si Harim tolu ratus dua puluh halak. 35 bani Harim: tiga ratus dua puluh orang;
36 Dalahi na hun Jeriko tolu ratus ompat puluh lima halak. 36 orang-orang Yerikho: tiga ratus empat puluh lima orang;
37 Dalahi na hun Lod, Hadit ampa Ono pitu ratus dua puluh sada halak. 37 orang-orang Lod, Hadid dan Ono: tujuh ratus dua puluh satu orang;
38 Ginompar ni si Sena tolu ribu siah ratus tolu puluh halak. 38 bani Senaa: tiga ribu sembilan ratus tiga puluh orang.
39 Malim-malim: Ginompar ni si Jedaya, ai ma ginompar ni si Jesua, siah ratus pitu puluh tolu halak. 39 Inilah para imam: bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua: sembilan ratus tujuh puluh tiga orang;
40 Ginompar ni si Immer saribu lima puluh dua halak. 40 bani Imer: seribu lima puluh dua orang;
41 Ginompar ni si Pashur saribu dua ratus ompat puluh pitu halak. 41 bani Pasyhur: seribu dua ratus empat puluh tujuh orang;
42 Ginompar ni si Harim saribu sapuluh pitu halak. 42 bani Harim: seribu tujuh belas orang.
43 Halak Levi: Ginompar ni si Jesua, ai ma si Kadmiel ampa anak ni si Hodeva, pitu puluh ompat halak. 43 Inilah orang-orang Lewi: bani Yesua, yakni bani Kadmiel dan bani Hodewa; tujuh puluh empat orang.
44 Sipandoding: Ginompar ni si Asap saratus ompat puluh ualuh halak. 44 Inilah para penyanyi: bani Asaf: seratus empat puluh delapan orang.
45 Sijaga horbangan: Ginompar ni si Salum, ginompar ni si Ater, ginompar ni si Talmon, ginompar ni si Akub, ginompar ni si Hatita, ginompar ni si Sobai, saratus tolu puluh ualuh halak. 45 Inilah para penunggu pintu gerbang: bani Salum, bani Ater, bani Talmon, bani Akub, bani Hatita, bani Sobai: seratus tiga puluh delapan orang.
46 Sipangurupi i rumah panumbahan: Ginompar ni si Siha, ginompar ni si Hasupa, ginompar ni si Tabaot, 46 Inilah para budak di bait Allah: bani Ziha, bani Hasufa, bani Tabaot;
47 ginompar ni si Keros, ginompar ni si Siya, ginompar ni si Padon, 47 bani Keros, bani Sia, bani Padon;
48 ginompar ni si Lebana, ginompar ni si Hagaba, ginompar ni si Salmai, 48 bani Lebana, bani Hagaba, bani Salmai;
49 ginompar ni si Hanan, ginompar ni si Gidel, ginompar ni si Gahar, 49 bani Hanan, bani Gidel, bani Gahar;
50 ginompar ni si Reaya, ginompar ni si Resin, ginompar ni si Nekoda, 50 bani Reaya, bani Rezin, bani Nekoda;
51 ginompar ni si Gasam, ginompar ni si Usa, ginompar ni si Pasea, 51 bani Gazam, bani Uza, bani Paseah;
52 ginompar ni si Besai, ginompar ni si Meunim, ginompar ni si Nepisim, 52 bani Besai, bani Meunim, bani Nefusim;
53 ginompar ni si Bakbuk, ginompar ni si Hakupa, ginompar ni si Harhur, 53 bani Bakbuk, bani Hakufa, bani Harhur;
54 ginompar ni si Baslut, ginompar ni si Mehida, ginompar ni si Harsa, 54 bani Bazlit, bani Mehida, bani Harsa;
55 ginompar ni si Barkos, ginompar ni si Sisera, ginompar ni si Tema, 55 bani Barkos, bani Sisera, bani Temah;
56 ginompar ni si Nesia, ginompar ni si Hatipa. 56 bani Neziah, bani Hatifa.
57 Ginompar ni juakjuak ni si Salomo: Ginompar ni si Sotai, ginompar ni si Soperet, ginompar ni si Perida, 57 Inilah keturunan para hamba Salomo: bani Sotai, bani Soferet, bani Perida;
58 ginompar ni si Jaala, ginompar ni si Darkon, ginompar ni si Gidel, 58 bani Yaala, bani Darkon, bani Gidel;
59 ginompar ni si Sepatya, ginompar ni si Hatil, ginompar ni si Poheret-Hesebaim, ginompar ni si Amon. 59 bani Sefaca, bani Hatil, bani Pokheret-Hazebaim, bani Amon.
60 Haganup sipangurupi i rumah panumbahan ampa ginompar ni juakjuak ni si Salomo tolu ratus siah puluh dua halak. 60 Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada tiga ratus sembilan puluh dua orang.
61 Anjaha on do halak na tangkog hun Tel-Mela, Tel-Harsa, Kerub-Adon pakon Immer, tapi lang tarpatorang sidea ginompar ni ompung ni sidea barang ginompar ni sidea sandiri, atap na masuk hu Israel do sidea. 61 Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel-Melah, Tel-Harsa, Kerub, Adon dan Imer, tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel:
62 Ginompar ni si Delaya, ginompar ni si Tobia, ginompar ni si Nekoda, onom ratus ompat puluh dua halak. 62 bani Delaya, bani Tobia, bani Nekoda: enam ratus empat puluh dua orang;
63 Anjaha humbani malim: Ginompar ni si Habaya, ginompar ni si Hakos, ginompar ni si Barsilai, ai ma na mambuat sada boru ni si Barsilai, halak Gilead ai bahen parinangonni, lanjar goran ni sidea ai ma panggoranini. 63 dan dari antara para imam: bani Habaya, bani Hakos, bani Barzilai. Barzilai itu memperisteri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu.
64 Ipindahi sidea do surat hatorangan, paboa na dihut sidea tarsurat ibagas partingkian, tapi lang jumpah ijai, halani ai ipadarat ma sidea humbani hamalimon ai, songon halak na mabutak; 64 Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam.
65 anjaha ihatahon panrajai ai ma bani sidea, paboa na so bulih panganon ni sidea humbani sipanganon na mapansing sahalian ai, paima bangkit sada malim na mar Urim pakon Tumim. 65 Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah, bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan maha kudus, sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim.
66 Tumpuan ai ganup ompat puluh dua ribu tolu ratus onom puluh halak do bueini, 66 Seluruh jemaah itu bersama-sama ada empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh orang,
67 sobali jabolon dalahi ampa jabolon naboru ni sidea, ai ma pitu ribu tolu ratus tolu puluh halak bueini; anjaha adong do pandoding bani sidea dua ratus ompat puluh lima halak, dalahi ampa naboru. 67 selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh orang. Pada mereka ada dua ratus empat puluh lima penyanyi laki-laki dan perempuan.
68 Huda ni sidea pitu ratus tolu puluh onom, anjaha huda ni sidea \it (pirah ni halode)\it* dua ratus ompat puluh lima do bueini; 68 Mereka mempunyai tujuh ratus tiga puluh enam ekor kuda, dua ratus empat puluh lima ekor bagal,
69 unta ni sidea ompat ratus tolu puluh lima, anjaha halode ni sidea onom ribu pitu ratus dua puluh do. 69 empat ratus tiga puluh lima ekor unta dan enam ribu tujuh ratus dua puluh ekor keledai.
70 Deba humbani kopala ni mar sasaompung itumpaki do horja ai. Sipanrajai ai, ibere do bani parartaan ai saribu darik omas, lima puluh batil ampa lima ratus tolu puluh pakeian ni malim. 70 Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan seribu dirham emas, lima puluh buah bokor penyiraman, dan lima ratus tiga puluh helai kemeja imam.
71 Anjaha deba nari humbani kopala ni mar sasaompung mambere bani parartaan ni horja ai dua puluh ribu darik omas ampa dua ribu dua ratus mina pirak. 71 Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu dua puluh ribu dirham emas dan dua ribu dua ratus mina perak.
72 Anjaha na binere ni halak simbuei na legan ai dua puluh ribu darik omas, dua ribu mina pirak ampa onom puluh pitu pakeian ni malim. 72 Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah: dua puluh ribu dirham emas, dua ribu mina perak dan enam puluh tujuh helai kemeja imam.
73 Anjaha marianan ibagas hutani bei ma malim, halak Levi, sijaga horbangan, pandoding, deba humbani halak simbuei, sipangurupi i rumah panumbahan ampa haganup Israel. (8-1) Jadi dob jumpah bulan pitu das ma halak Israel hu huta ni sidea bei. 73 Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di bait Allah dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka.
<< Nehemia 6 Nehemia 8 >>