Nahum 3

3:1 Papa ma bani huta sisopsop daroh, na gok ladung ampa paksa, lang maronti panrampokon! (Hes. 24:6, 9.) 3:1 Celakalah kota penumpah darah itu! Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan, dan tidak henti-hentinya penerkaman!
3:2 Bogei! Parlisik ni lonsing-lonsing, pargurojob ni galapang! Bogei! Huda na marangkat dua ampa gareta na marpojong. 3:2 Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda! Dengar, kuda lari menderap, dan kereta meloncat-loncat!
3:3 Siajak huda na rongom roh, podang na marjilam-jilam ampa tanja na mirlak; buei ni halak na tinampul, marjunjun anjaha lang tarhira bangkei, lang marnarotap bangkei gabe mangkatargompang sidea bani bangkei ai. 3:3 Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat! Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun! Tidak habis-habisnya mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat!
3:4 Anjaha ganupan ai binahen ni hinabuei ni ulah ni boru jalang do, na jenges-jenges na pandei mandari-dari, na manjualhon bangsa-bangsa marhitei parbangkison ni ai ampa marga marhitei uti-utianni ai. (Jes. 23:16; Pangk. 17.) 3:4 Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal, yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya.
3:5 Tonggor ma, marlulu do Ahu dompak ho, nini Jahowa Zebaot. Sintakonku ma hioumin das bani bohimu, anjaha patidakonku ma hatalanjangonmin bani bangsa-bangsa ampa habadoronmu bani harajaon-harajaon. (Jes. 47:3; Jer. 13:26.) 3:5 Lihat, Aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman TUHAN semesta alam; Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan.
3:6 Gijigkononku ma bam na mabutak, pabadoronku ma ho, anjaha bahenonku ma ho gabe sitontonon. 3:6 Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan.
3:7 Anjaha sagala na mangidah ho, maporus ma humbam, anjaha nini ma: Domma hansur Ninive, ise ma na manangisi? Hunja ma pindahanku na mangapohi ai? 3:7 Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata: “Niniwe sudah rusak! Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia?”
3:8 Mintor dearan ma ho humbani, na marianan bani topi ni bah Nil, na niinggotan ni bah, na marbatar-batarhon laut anjaha na martembokhon bah? (Jer. 46:25.) 3:8 Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota dewa Amon, yang letaknya di sungai Nil, dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut, dan bentengnya adalah air?
3:9 Etiopia do hagogohon bani ampa Masir na so marpispis ai: Put ampa Libia sipangurupi bani. 3:9 Etiopia adalah kekuatannya, juga Mesir, dengan tidak terbatas; Put dan orang-orang Libia adalah pembantunya.
3:10 Tapi sidea pe domma hu habuangan, maningon laho hu tahanan; dakdanakni irosaki i suhi-suhi ni ganup dalan. Marruji-ruji do halak pasal na sangap ni sidea, anjaha ganup pambosarni itali do bani gari. (Joel 4:3.) 3:10 Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayinya pun diremukkan di ujung segala jalan; tentang semua orangnya yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai.
3:11 ho pe maningon mabuk do, maningon mirdong do, maningon pindahanmu do haporusan ilobei ni munsuhmu. (Jes. 25:15.) 3:11 Engkau pun akan menjadi mabuk, akan menjadi tidak berdaya; engkau pun akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh.
3:12 Sagala bentengmu usih do bani hayu ara na marboras mula-mula; anggo idugur mintor mardabuhan ma bani pamangan ni na mangankon. 3:12 Segala kubumu adalah seperti pohon ara dengan buah ara yang masak duluan; jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya.
3:13 Tonggor ma, doskon naboru do balamu itongah-tongahmu. Mungkab do horbangan ni tanohmu jumpahon ni munsuhmu, anjaha panganon ni apuy do pating-patingmu. (Jes. 19:16.) 3:13 Sesungguhnya, laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan; pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu; api telah memakan habis palang pintumu.
3:14 Tahui ma bah managam pangkubu, anjaha patoguh bentengmu! Masuk ma hu tanoh parhalampungan, luntak ma tanoh halampung ai, anjaha buat ma panuangan ni batu! 3:14 Timbalah air menghadapi pengepungan, perkuatlah kubu-kubumu! Pijaklah lumpur, injaklah tanah liat, peganglah acuan batu bata!
3:15 Sai na bois do ho panganon ni apuy ijai, siapkonon ni podang ma ho. Bondutonni ma ho songon balang. Pabuei ma dirimu songon tamponok, pabuei songon balang! (Jer. 51:14; Joel 1:4.) 3:15 Di sana api akan memakan engkau habis, pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan,
3:16 Bahatan do partiga-tigamu ibahen ho humbani bintang na i langit; ipaherbang balang ai ma habongni anjaha habang ma ia lintun. 3:16 sekalipun kauperbanyak orang-orang dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang.
3:17 Songon balang do gamot-gamotmu, anjaha jurutulismu songon balang na marhulanan, na sogop bani tembok sanggah borgoh ni ari; tapi poltakkonsi mata ni ari habang ma; seng dong na mambotoh, ija hinan iananni. 3:17 Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan dan para pegawaimu seperti kawanan belalang, yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin, namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya.
3:18 Munduk-unduk do parmahanmu, ale raja ni Assur, tarpodom na sangap-sangapmu. Merap do bangsamu i dolog-dolog, ise pe lang na patumpuhon. 3:18 Celaka! Alangkah terlelapnya para gembalamu, hai raja negeri Asyur! Para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung, dan tidak ada yang mengumpulkan.
3:19 Seng hatambaran luhamu, parah do ugahmu. Sagala na mambogei baritamu martopak do halani ho. Ai ise ma na so ihonai hajahatonmu na so marhinggan ai? (Jer. 30:12.) 3:19 Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau; sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus-menerus?
<< Nahum 2 Habakuk 1 >>