Mikha 4

4:1 Jadi masa do holi bani ari parpudi: Jonam ma dolog ianan ni rumah ni Jahowa gijangan humbani dolog-dolog, anjaha atasan humbani raboyon. Jadi marurup ma hujai bangsa-bangsa, 4:1 Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir: gunung rumah TUHAN akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit; bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana,
4:2 anjaha buei bangsa sipajuh begu-begu laho hujai, nini: Eta, laho ma hita tangkog hu dolog ni Jahowa, hu rumah ni Naibata ni si Jakob, ase iajarhon banta dalanni, anjaha mardalan hita bani dalanni. Ai hun Sion do roh titah anjaha hata ni Jahowa hun Jerusalem.(Ps. 25:4; 122:1; Luk. 24:47.) 4:2 dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata: “Mari, kita naik ke gunung TUHAN, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya dan supaya kita berjalan menempuhnya; sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman TUHAN dari Yerusalem.”
4:3 Jadi manguhum ma Ia itongah-tongah ni buei bangsa, anjaha bahenonni ma haputusan mangonai bangsa-bangsa na bolon das hubani na daoh, jadi patopahonon ni sidea ma podang ni sidea gabe tinggala, anjaha tanja ni sidea gabe sasabi. Seng be sintakon ni bangsa dompak bangsa podang, anjaha seng be guruhonon ni sidea parmunsuhon. 4:3 Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh; mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas; bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang.
4:4 Hundul bei ma sidea itoruh ni hayu anggurni ampa itoruh ni hayu arani, anjaha seng dong be na manonggoti sidea, ai pamangan ni Jahowa Zebaot do mangkatahon in. (Jes. 11:6; 1 Raj. 5:5; Jer. 30:10; Sak. 3:10; Joh. 1:48.) 4:4 Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut TUHAN semesta alam yang mengatakannya.
4:5 Ai ganupan bangsa mardalan ibagas goran ni naibatani bei, tapi anggo hita ibagas goran ni Jahowa Naibatanta do mardalan ronsi sadokah ni dokahni. (5 Mus. 30:4.) 4:5 Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama TUHAN Allah kita untuk selamanya dan seterusnya.
4:6 Bani ari ai, nini Jahowa, patumpu-tumpuonku ma halak na tempang, anjaha pahumpulonku ma halak na dob nierabkon ampa na dob hupasipal hinan. (Jer. 31:8.) 4:6 Pada hari itu, demikianlah firman TUHAN, Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang, dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah Kucelakakan.
4:7 Pagoluhonku ma na mengkat-engkat ai gabe sima-sima, anjaha bangsa na dob nierabkon ai gabe bangsa na gogoh, anjaha Jahowa raja ni sidea i dolog Sion olat ni on ronsi sadokah ni dokahni. (Hes. 34:16; Dan. 2:44; Sep. 3:19.) 4:7 Mereka yang pincang akan Kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan TUHAN akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion, dari sekarang sampai selama-lamanya.
4:8 Tapi anggo ho, ale Migdal-Eder, buntu-buntu ni boru Sion, roh do bam, mulak do bam panggomgomion sapari, ai ma panrajaion ni boru Jerusalem. (1 Mus. 35:21.) 4:8 Dan engkau, hai Menara Kawanan Domba, hai Bukit puteri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas puteri Yerusalem.
4:9 Tapi nuan, mase sonai gogoh ni pandoruhmu? Seng dong be raja itongah-tongahmu? Ai na dob matei do sipanuturi bam, ase mangarou ho songon puang-puang na laho mangintubuh? (Jer. 8:19.) 4:9 Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan?
4:10 Odonkon anjaha guaskon ma, ale boru Sion, songon puang-puang na laho mangintubuh. Ai maningon luar do ho nuan hun huta in, anjaha marianan i ladang, maningon laho do ho hu Babel. Ijai ma ho paluahon, ijai ma ho tobuson ni Jahowa hun tangan ni munsuhmu. 4:10 Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai puteri Sion, seperti perempuan yang melahirkan! Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang, terpaksa engkau berjalan sampai Babel; di sanalah engkau akan dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus oleh TUHAN dari tangan musuhmu.
4:11 Tapi nuan, martumpu do buei bangsa sipajuh begu-begu dompak ho, na mangkatahon: Nibutakan ma in, ase marsombuh-sombuh matanta mangidah Sion. (Ps. 54:9.) 4:11 Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau, dengan berkata: “Biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion!”
4:12 Seng ibotoh sidea pingkiran ni Jahowa anjaha seng iarusi sidea sura-surani, ai ma na patumpuhon sidea songon radeian hu pardogeian. 4:12 Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan TUHAN; mereka tidak mengerti keputusan-Nya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan.
4:13 Jongjong ma ho anjaha mardogei ma, ale boru Sion, ai bahenonku ma tandukmin gabe bosi anjaha sisilonmu gabe tombaga, gabe marosak ma bahenonmu buei bangsa, anjaha papuligonmu ma bani Jahowa pansarian ni sidea ai, habayakon ni sidea ai bani Tuhan sigomgom ganup tanoh on. (Sak. 4:14; 6:5.) 4:13 Bangkitlah dan iriklah, hai puteri Sion, sebab tandukmu akan Kubuat seperti besi, dan kukumu akan Kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa; engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi TUHAN dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi.
4:14 Ai pe roh ma hanima marhulan-hulan, ale boru siparmunsuh! Domma hona hubu hita, anjaha marhitei tungkot ilibas huyum ni siuhum Israel. (1 Raj. 22:24; Joh. 18:22.) 4:14 Sekarang, engkau harus mendirikan tembok bagimu; pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita; dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel.
<< Mikha 3 Mikha 5 >>