Mazmur 96

96:1 Dodingkon nasiam ma sada doding na bayu bani Jahowa, dodingkon nasiam ma Jahowa, ale ganup tanoh on! (Ps. 33:3.) 96:1 Nyanyikanlah nyanyian baru bagi TUHAN, menyanyilah bagi TUHAN, hai segenap bumi!
96:2 Dodingkon nasiam ma Jahowa, puji ma goranni; ambilankon nasiam ma hatuahonni, ganup ari! (Jes. 52:7.) 96:2 Menyanyilah bagi TUHAN, pujilah nama-Nya, kabarkanlah keselamatan yang dari pada-Nya dari hari ke hari.
96:3 Baritahon nasiam ma itongah-tongah ni sipajuh begu-begu hamuliaonni, itongah-tongah ni bangsa-bangsa halongangan binahenni ai. (Jes. 66:18.) 96:3 Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib di antara segala suku bangsa.
96:4 Ai banggal do Jahowa, talup tumang sipujion, marjumbalang do Ia iatas ni sagala naibata. (Ps. 95:3.) 96:4 Sebab TUHAN maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat dari pada segala allah.
96:5 Ai na lang do naibata ni bangsa-bangsa, tapi Jahowa do sijadihon langit. (Ps. 115:3, 4.) 96:5 Sebab segala allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi TUHANlah yang menjadikan langit.
96:6 Hasangapon ampa hamuliaon do i lobeini, hagogohon pakon hatunggungon do bani iananni na mapansing in. (Ps. 93:5.) 96:6 Keagungan dan semarak ada di hadapan-Nya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudus-Nya.
96:7 Bere nasiam ma bani Jahowa, ale bangsa-bangsa, bere nasiam ma bani Jahowa hamuliaon pakon hagogohon. (Ps. 29:1, 2.) 96:7 Kepada TUHAN, hai suku-suku bangsa, kepada TUHAN sajalah kemuliaan dan kekuatan!
96:8 Bere nasiam ma bani Jahowa hamuliaon ni goranni, boan nasiam ma galangan, masuk ma nasiam bani alamanni! (Ps. 72:10.) 96:8 Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya!
96:9 Manrogop ma nasiam ilobei ni Jahowa marpaheian na mapansing, hitir-hitir ma ilobeini, ale ganup tanoh on! 96:9 Sujudlah menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi!
96:10 Hatahon ma itongah ni bangsa parbegu: Jahowa do Raja; Ia do na pajonamkon dunia on, seng anjai dugur; uhumonni do sagala bangsa ibagas hapintoron. (Ps. 7:9; 93:1; 97:1.) 96:10 Katakanlah di antara bangsa-bangsa: “TUHAN itu Raja! Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran.”
96:11 Marmalas ni uhur ma langit anjaha marolob-olob ma tanoh on, marhasak ma laut pakon pangisini. (Ps. 98:7-9; Jes. 49:13.) 96:11 Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya,
96:12 Marmalas ni uhur ma ladang ampa ganup na ijai, age sagala hayu na i harangan marolob-olob ma, (Jes. 55:12.) 96:12 biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai
96:13 ilobei ni Jahowa, ai tongon roh ma Ia manguhum tanoh on. Uhumonni ma dunia on ibagas hapintoron ampa bangsa-bangsa ibagas hasintonganni. (Ps. 9:9; 98:9; Lah. 17:13.) 96:13 di hadapan TUHAN, sebab Ia datang, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan-Nya.
<< Mazmur 95 Mazmur 97 >>