Mazmur 94

94:1 Ham Naibata Jahowa sipambalas, Ham Naibata, sipambalas, roh ma Ham ibagas sondangmu! (Ps. 80:2; 102:17; 5 Mus. 32:35; Rom 12:19.) 94:1 Ya Allah pembalas, ya TUHAN, ya Allah pembalas, tampillah!
94:2 Jongjong ma Ham, ale Sipanguhum tanoh on, balaskon Ham ma pambahenan ni sigijang uhur. (1 Mus. 18:25; Ps. 31:24.) 94:2 Bangunlah, ya Hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan!
94:3 Piga dokah on parjahat in, Ham Jahowa, piga dokah on, sai marsurak-surak parjahat in? (Ps. 13:3; 74:10.) 94:3 Berapa lama lagi orang-orang fasik, ya TUHAN, berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria?
94:4 Sai hata hajungkaton do isahapkon sidea, sai toal do parsahap ni ganup sihorjahon hajahaton. (1 Sam. 2:3; Jud. 15.) 94:4 Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong.
94:5 Sai irojati sidea do bangsamu, Ham Jahowa, sai iodoh-odoh do parbagiananmu. (Jes. 3:15.) 94:5 Umat-Mu, ya TUHAN, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas;
94:6 Ibunuhi sidea do na mabalu pakon halak panginsolat, anjaha isongkiki halak na tading maetek, (Hes. 22:7.) 94:6 janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh;
94:7 nini: Seng iidah Jahowa in, anjaha seng sai ipabotoh-botoh Naibata ni si Jakob. (Ps. 10:11, 13; 59:8; Hes. 8:12.) 94:7 dan mereka berkata: “TUHAN tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya.”
94:8 Botoh ma, ale halak na oto itongah-tongah ni bangsa in, anjaha hanima halak na lontong, antigan pe maruhur hanima? (Ps. 92:7; Pod. 8:5.) 94:8 Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat! Hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu?
94:9 Ia, sisuan pinggol, mintor ma lang marpanangar? Ia, sijadihon mata, mintor ma lang marpangidah? (2 Mus. 4:11; Pod. 20:12.) 94:9 Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang?
94:10 Ia, siajar bangsa-bangsa, mintor ma lang manguhum? Ia, sipangajari jolma, mintor ma lang marpambotoh? (Jon. 4:10, 11; Rom 1:20; 2:14, 15.) 94:10 Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia?
94:11 Jahowa do sitanda pingkiran ni jolma; tongon, haganupan ai logou do. (1 Kor. 3:20.) 94:11 TUHAN mengetahui rancangan-rancangan manusia; sesungguhnya semuanya sia-sia belaka.
94:12 Martuah do halak ni niajarmu, Ham Jahowa, anjaha na pinodahanmu marhitei titahmu. (Ps. 9:12-14; Job 5:12.) 94:12 Berbahagialah orang yang Kauhajar, ya TUHAN, dan yang Kauajari dari Taurat-Mu,
94:13 laho pasonangkonsi bani ari na jahat, ronsi siap ihurak tanoman bani parjahat. (Ps. 7:16; 35:7; 57:7.) 94:13 untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lobang untuk orang fasik.
94:14 Halani, seng anjai tulakon ni Jahowa bangsani, anjaha seng tadingkononni parbagiananni. (Rom 11:2.) 94:14 Sebab TUHAN tidak akan membuang umat-Nya, dan milik-Nya sendiri tidak akan ditinggalkan-Nya;
94:15 Tongon, sai mulak hu hapintoron do uhum, anjaha ihutkonon ni sagala na pintor uhur do in. (Jes. 32:17.) 94:15 sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati.
94:16 Ise ma nani hasomanku laho mangimbang parjahat? Ise ma nani sipangurupi bangku manlawan sihorjahon hajahaton? 94:16 Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat, siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan?
94:17 Ambit lang Jahowa sipangurupi bangku, narus ma marianan tonduyhu bani ianan na malungun. (Ps. 115:17.) 94:17 Jika bukan TUHAN yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi.
94:18 Anggo hupingkir: Jiris ma naheihu, jadi itungkol parontou ni uhurmu do ahu, Ham Jahowa. (Ps. 73:2.) 94:18 Ketika aku berpikir: “Kakiku goyang,” maka kasih setia-Mu, ya TUHAN, menyokong aku.
94:19 Sanggah lutu pingkiranku ibagas, jadi apoh-apohmu do pasonang uhurhu. (2 Kor. 1:4, 5.) 94:19 Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku.
94:20 Mintor sapanriah ma Ham pakon halak sihunduli hotak hamagouan, na mamingkiri hamagouan marsipakulah-kulahkon habonaron? (Pangk. 2:13.) 94:20 Masakan bersekutu dengan Engkau takhta kebusukan, yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan?
94:21 Iparburu sidea do hosah ni parpintor, anjaha idabuh uhum bani daroh na so marpipot. (Mat. 27:4.) 94:21 Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar, dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah.
94:22 Tapi Jahowa do batar-batar bangku, anjaha Naibatangku dolog batu, haporusan bangku. 94:22 Tetapi TUHAN adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku.
94:23 Ia do mambalaskon bani sidea hajahaton ni sidea ai; boiskononni do sidea halani hajahaton ni sidea. Tongon, boiskonon ni Jahowa Naibatanta do sidea. 94:23 Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka Ia akan membinasakan mereka; TUHAN, Allah kita, akan membinasaka
<< Mazmur 93 Mazmur 95 >>