Mazmur 9

9:1 Bani pambobai koor. Inggouni: Almaut Laben. Psalm ni si Daud. 9:1 Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Mut-Laben. Mazmur Daud.
9:2 Sai pujionku do Ham Jahowa humbani gok ni uhurhu, sai baritahononku do sagala halongangan na binahenmu in. (Ps. 26:7; 66:16; 138:1.) 9:2 Aku mau bersyukur kepada TUHAN dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib;
9:3 Marmalas ni uhur anjaha marolob-olob do ahu Bamu, dodingkononku do goranmu, Ham Sitimbulan in; 9:3 aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Mahatinggi,
9:4 halani ai manginsurut do munsuhku, mangkajurgang anjaha bois i lobeimu. 9:4 sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu.
9:5 Tongon, Ham do sipatorsa uhum ampa paharangku, hundul bani hotakmu do Ham manguhumi, Ham panguhum na pintor. (Ps. 7:12; Jer. 11:20.) 9:5 Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai Hakim yang adil Engkau duduk di atas takhta.
9:6 Hona hata do ibahen Ham sipajuh begu-begu, iagouhon Ham parjahat, anjaha isasap Ham do goran ni sidea sadokah ni dokahni. (Ps. 5:7; 34:17; 68:31; 119:21.) 9:6 Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik; nama mereka telah Kauhapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya;
9:7 Bois do munsuh in, marongrong lalab, maseda do sagala huta ibahen Ham, magou pardingat bani sidea. (1 Mus. 19:29; Ps. 34:17; 109:15; Pod. 10:7.) 9:7 musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa: kota-kota telah Kauruntuhkan; lenyaplah ingatan kepadanya.
9:8 Tapi, ia Jahowa totap do marparatas ronsi sadokah ni dokahni; ipajongjong do hotakni laho manguhumi. (Ps. 103:19.) 9:8 Tetapi TUHAN bersemayam untuk selama-lamanya, takhta-Nya didirikan-Nya untuk menjalankan penghakiman.
9:9 Ia do manguhum dunia on ibagas hapintoron, anjaha ipapintor uhum bani sagala bangsa sintong-sintong. (Ps. 96:13; 98:9; Lah. 17:31.) 9:9 Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran.
9:10 Ase Jahowa do batar-batar bani na hona dorun, anjaha batar-batar bani panorang hasosakan. (Ps. 37:39.) 9:10 Demikianlah TUHAN adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan.
9:11 Halani ai martenger ni uhur Bamu do sagala na mananda goranmu, ai seng ongga itadingkon Ham sagala na mangindahi Ham, ale Jahowa. (Ps. 19:14.) 9:11 Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak Kautinggalkan orang yang mencari Engkau, ya TUHAN.
9:12 Dodingkon ma Jahowa, na marparatas i Sion, ambilankon ma pambahenni bani sagala bangsa; (Ps. 35:18; 57:10; 74:2; 76:3; 132:13.) 9:12 Bermazmurlah bagi TUHAN, yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa,
9:13 ai Ia do siluluhon daroh, anjaha seng lupa Ia bani dilo-dilo ni halak na madoyuk. (1 Mus. 4:10; 5 Mus. 32:43; Job 34:28.) 9:13 sebab Dia, yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas; teriak mereka tidaklah dilupakan-Nya.
9:14 Maidop ma uhurmu bangku, Ham Jahowa, kawahkon Ham ma hadoyukonku halani na mandomdomi ahu; Ham do na mandokdok ahu humbani horbangan ni hamateian, (Ps. 107:18; Job 38:17.) 9:14 Kasihanilah aku, ya TUHAN; lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku, ya Engkau, yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut,
9:15 ase hubaritahon sagala puji-pujian Bamu bani horbangan ni boru Sion, anjaha marolob-olob ahu halani parpaluahmu. (Ps. 13:6; 22:23; 40:10, 11; 2 Raj. 19:21.) 9:15 supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang puteri Sion karena keselamatan yang dari pada-Mu.
9:16 Tarrobung do sipajuh begu-begu bani godung na binahenni, anjaha sangkut naheini bani siding na tinaonni ponop. (Ps. 7:16; Pod. 26:27.) 9:16 Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri.
9:17 Ipatandahon Jahowa do diriNi, idalankon do uhum, marhitei pambahenan ni tanganni tarsangkut parjahat. Higajon. Sela. (Ps. 7:17.) 9:17 TUHAN telah memperkenalkan diri-Nya, Ia menjalankan penghakiman; orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. H i g a y o n. S e l a
9:18 Sai turun do hu nagori toruh halak parjahat, haganup sipajuh begu-begu na mangkalupahon Naibata. (Ps. 10:16.) 9:18 Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya, segala bangsa yang melupakan Allah.
9:19 Seng anjai lalab hona lupahon halak na masombuh, anjaha seng lalab magou pangarapan ni halak na hona dorun. (Ps. 10:17, 18; 22:25.) 9:19 Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara.
9:20 Jongjong ma Ham Jahowa, ase ulang sai mangenjeng jolma in, sai hona uhum ma sipajuh begu-begu i lobeimu. (Ps. 7:7.) 9:20 Bangkitlah, TUHAN, janganlah manusia merajalela; biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu!
9:21 Pasogop Ham ma songgot-songgot bani sidea, Ham Jahowa, ase iahapkon sipajuh begu-begu jolma do sidea. Sela! (Ps. 59:14.) 9:21 Biarlah mereka menjadi takut, ya TUHAN, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui, bahwa mereka manusia saja. S e l a
<< Mazmur 8 Mazmur 10 >>