Mazmur 68

Perikop Minggu 28 Mei 2017: Ambilan Psalmen 68: 20-22, 32-36; Sibasaon 1 Petrus 5: 6-11
68:1 Bani pambobai koor. Psalm ni si Daud. Sada doding. 68:1 Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Nyanyian.
68:2 Jongjong do Naibata, mambur merap ma munsuhni, anjaha maporus na mandomdomisi hun lobeini. (4 Mus. 10:35, 36.) 68:2 Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuh-Nya, orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapan-Nya.
68:3 Songon timus na niombuskon, sonai do iombuskon sidea; songon lilin malala bani apuy, sonai do bois sagala parjahat ilobei ni Naibata. (Ps. 97:5; Hos. 13:3.) 68:3 Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah.
68:4 Tapi parpintor marmalas ni uhur anjaha marolob-olob do ilobei ni Naibata, anjaha marsurak-surak do sidea ibagas malas ni uhur. (Ps. 32:11.) 68:4 Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita.
68:5 Dodingkon nasiam ma Naibata, puji nasiam ma goranni. Bahen nasiam ma dalan Bani na margareta i halimisan. Jahowa do goranni, marolob-olob ma nasiam i lobeini. (Jes. 40:3, 4; 42:10; 49:13; 57:14; 62:10.) 68:5 Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah nama-Nya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan! Nama-Nya ialah TUHAN; beria-rialah di hadapan-Nya!
68:6 Ia do Bapa ni na tading maetek, anjaha Panguhum bani na mabalu. Ia do Naibata i rumahni na pansing in. (Ps. 10:14; Jes. 49:21.) 68:6 Bapa bagi anak yatim dan Pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediaman-Nya yang kudus;
68:7 Naibata do na pajabuhon halak na tarpunjung, na padaratkon halak na tartutup hu hadoharon, tapi sipanlawan tading do bani tanoh dorging-dorging. (Ps. 113:9; 146:7; Jes. 49:9; 61:3.) 68:7 Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara, Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul.
68:8 Ham Jahowa, sanggah na luar Ham ilobei ni bangsamu, sanggah langkah-langkah Ham i halimisan. Sela. (2 Mus. 13:20, 21; 5 Mus. 32:10; Panguh. 5:3, 4; Jes. 43:19; Hab. 3:12-13.) 68:8 Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, S e l a
68:9 dugur do tanoh on, langit manguseihon udan ilobei ni Naibata; age dolog Sinai duyug do ilobei ni Naibata, Naibata ni Israel. (2 Mus. 19:16-18; 5 Mus. 33:2, 5.) 68:9 bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah; Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel.
68:10 Layak do Ham mambere udan, Ham Naibata, anjaha ipahisar Ham do tanoh parbagiananmu sanggah loja. (2 Mus. 16:4; Ps. 78:23, 27, 28; 90:17; 2 Mus. 15:17.) 68:10 Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah; Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang,
68:11 Marianan do ijai siminikmu, iparmudu Ham do, ale Naibata, halak na madoyuk marhitei dear layakmu. 68:11 sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana; dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah.
68:12 Tuhan manluarhon hatani; doskon bala na buei do naboru siparambilan na madear. (2 Mus. 15:20; Panguh. 5:1, 12; 11:35; 1 Sam. 18:6; Jes. 40:9; 52:7; Nah. 2:1.) 68:12 Tuhan menyampaikan sabda; orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar:
68:13 Raja-raja ni sagala bala, maporus do sidea. Inang i rumah marbagi taban-taban. (Panguh. 5:19, 30; 2 Sam. 1:24.) 68:13 Raja-raja segala tentara melarikan diri, melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan.
68:14 Sai soh-soh nasiam iholang-holang ni harang-harang? Habong ni asas domma ilampis bani pirak, ambuluni maromas na gorsing. (Panguh. 5:16; 1 Mus. 49:14.) 68:14 Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan.
68:15 Sanggah ipaerap Pargogoh na so tarimbang in sagala raja ijai, turun ma salju iatas ni dolog Salmon. (Panguh. 9:48.) 68:15 Ketika Yang Mahakuasa menyerakkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Zalmon.
68:16 Dolog ni naibata-naibata, ai ma dolog Basan, dolog sibuei pakpak do dolog Basan ai. 68:16 Gunung Allah gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak gunung Basan itu!
68:17 Mase ma serleng matanima, hanima ale dolog sibuei pakpak, mangidah dolog na pinilih ni Jahowa gabe iananni? Tongon, Jahowa do mangiankon ai sadokah ni dokahni. (Ps. 132:13; Joh. 4:21, 24.) 68:17 Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu, kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukan-Nya? Sesungguhnya TUHAN akan diam di sana untuk seterusnya!
68:18 Gareta ni Naibata marlaksa-laksa anjaha marhagogohon; Tuhan roh hun Sinai masuk hu rumahni na mapansing. (5 Mus. 33:2; 2 Raj. 6:17; Dan. 7:10.) 68:18 Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya; Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus!
68:19 Domma tangkog Ham hu atas, mamboan taban-taban; domma ijalo Ham parsombahon marrupa jolma, gari halak sipanlawan tunduk do Bamu, Ham Naibata Jahowa. (Joh. 1:16; Lah. 2:33; Ep. 4:8-10; Kol. 2:15.) 68:19 Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan; Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya TUHAN Allah.
68:20 Napuji ma Tuhan in ganup ari! Ia do na mangusung hita, Naibata do hatuahonta. Sela. (Ps. 66:11; 1 Kor. 10:13.) 68:20 Terpujilah Tuhan! Hari demi hari Ia menanggung bagi kita; Allah adalah keselamatan kita. S e l a
68:21 Naibata banta, ai ma Naibata parbansahan, gok bani Jahowa Naibata do haluahon humbani hamateian. (Pangk. 1:8.) 68:21 Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan, ALLAH, Tuhanku, memberi keluputan dari maut.
68:22 Tongon, sai rosakan ni Naibata do ulu ni munsuhni, tangkurak ni halak sihorjahon hajahaton. (Ps. 110:6; 5 Mus. 32:42.) 68:22 Sesungguhnya, Allah meremukkan kepala musuh-Nya, tempurung kepala yang berambut dari orang yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya.
68:23 Domma ihatahon Tuhan: Hun Basan do sidea paulakonku, boanonku do sidea mulak hun laut na bagas, (Ams. 9:2.) 68:23 Tuhan telah berfirman: “Dari Basan akan Kubawa kembali, akan Kubawa kembali dari tempat yang dalam,
68:24 ase marburih naheimu ibagas daroh, anjaha dilah ni baliangmu marrupei humbani munsuh. (Ps. 58:11.) 68:24 supaya engkau membasuh kakimu dalam darah, dan lidah anjing-anjingmu mendapat bagiannya dari pada musuh.”
68:25 Domma iidah halak odoranmu, Ham Naibata, parmasuk ni Naibatangku ampa Rajangku hubagas ianan na mapansing in. (Ps. 24:7; 2 Sam. 6:13, 14.) 68:25 Orang melihat perarakan-Mu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus.
68:26 I lobei mardalan pandoding, i pudini parhusapi, itongah-tongah anak-boru na manggual tambur. (2 Mus. 15:20.) 68:26 Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana.
68:27 Marhitei koor ipuji sidea Naibata, Tuhan in, sidea na humbani bah tubuh ni Israel. (Jes. 48:1; 58:12; 57:1.) 68:27 “Dalam jemaah pujilah Allah, yakni TUHAN, hai kamu yang berasal dari sumber Israel!”
68:28 Ijai do si Benjamin, sianggian, panrajai ni sidea, pangintuai ni Juda rapkon hulananni, pangintuai ni Sebulon, pangintuai ni Naptali. (5 Mus. 33:12; Panguh. 5:18; 1 Sam. 9:21.) 68:28 Itu Benyamin, yang bungsu, yang berjalan di depan mereka, pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali.
68:29 Tongos Ham ma hagogohonmu, ale Jahowa; patuduhkon Ham ma gogohmu, Ham Naibata, Ham na dob mangkopkop hanami. (Ps. 45:8.) 68:29 Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, tunjukkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami.
68:30 Halani rumahmu, na i Jerusalem, marrohan do raja-raja na manaruhkon sibere-bere hu Bamu. (Ps. 72:10, 15; 76:12; 2 Kron. 32:23.) 68:30 Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepada-Mu.
68:31 Sorgangi Ham ma binatang na bani arung-arung ai, hulanan ni lombu jonggi ampa anak ni lombu ni bangsa-bangsa; rojati Ham ma na impolan bani pirak, paerap Ham ma bangsa na mangkarosuhkon porang. (Ps. 22:13; Job 40:21; Hes. 29:3; 32:2.) 68:31 Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa! Injaklah mereka yang mengejar perak; serakkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang!
68:32 Roh ma parkuasa hun Masir, halak Etiopia pe manurdukkon tanganni hubani Naibata. (Ps. 87:4; Jes. 19:21; 45:21; 60:6.) 68:32 Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga, Etiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah.
68:33 Nasiam sagala harajaon na i tanoh on, dodingkon nasiam ma Naibata, puji nasiam ma Tuhan! Sela. 68:33 Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan; S e l a
68:34 Ia na margareta i langit, langit na basaia; Tonggor ma, pagomosonni ma sorani, sorani na maling in. (5 Mus. 10:14; 33:26; 1 Raj. 8:27.) 68:34 bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suara-Nya, suara-Nya yang dahsyat!
68:35 Tanda ma hagogohon ni Naibata! Hamuliaonni do manggomgom Israel, anjaha kuasani mangatasi hombun. (Ps. 29:1; 5 Mus. 33:26.) 68:35 Akuilah kekuasaan Allah; kemegahan-Nya ada di atas Israel, kekuasaan-Nya di dalam awan-awan.
68:36 Marhajombuton do Naibata manrajai humbani iananni na mapansing in; Naibata ni Israel do Ia, Ia do sibere kuasa ampa hagogohon hubani bangsani. Napuji ma Naibata! (Ps. 29:11.) 68:36 Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudus-Nya; Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah!
<< Mazmur 67 Mazmur 69 >>