Mazmur 69

 

Minggu 22 Maret 2020, Letare: Ambilan Psalmen 69: 30 – 37; Sibasaon
1 Petrus 4: 12 – 19
 
69:1 Bani pambobai koor. Inggouni: Bunga silundat. Humbani si Daud. 69:1 Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Bunga bakung. Dari Daud.
69:2 Paluah Ham ma ahu, alo Naibata, ai domma das ronsi bibirhu bah. (Jer. 4:10; Joh. 2:6.) 69:2 Selamatkanlah aku, ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku!
69:3 Mogap do ahu hubagas hubang na bagas, seng dong hajongjongan; tinob do hutoruh hubagas bah, anjaha iayubkon arus do ahu. (Ps. 40:3; 144:7.) 69:3 Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu; aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku.
69:4 Loja do ahu halani doruh-doruhku, marsohal tolonanku; marholok do matangku halani paima-imahon bani Naibatangku. 69:4 Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering; mataku nyeri karena mengharapkan Allahku.
69:5 Bueinan do humbani jambulanku sidea, na mardomdom bangku seng marhala; na gogoh-gogoh do sidea na sihol mansedahon ahu, na manlawan marhitei ladung; age na so hurampas ipaksa do ahu paulakkon. (Ps. 35:19; 38:20; Jer. 15:10; Joh. 15:25.) 69:5 Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak dari pada rambut di kepalaku; terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab; aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas.
69:6 Ham Naibata, ibotoh Ham do haotoonku, anjaha salah na hubahen seng ponop hum Bamu. 69:6 Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagi-Mu.
69:7 Sai ulang ma bador halani ahu sagala na marpangarapan Bamu, Ham Naibata Zebaot. Sai ulang ma maila halani ahu, sagala na mangindahi Ham, alo Naibata ni Israel. (Ps. 22:6; Luk. 24:21.) 69:7 Janganlah mendapat malu oleh karena aku orang-orang yang menantikan Engkau, ya Tuhan, ALLAH semesta alam! Janganlah kena noda oleh karena aku orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel!
69:8 Ai halani Ham do ahu bilei; anjaha hailaon do manrungkub bohingku. (Ps. 44:16; Jer. 15:15.) 69:8 Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung cela, noda meliputi mukaku.
69:9 Jadi halak na legan do ahu bani saninangku, halak na so tinanda bani anak ni inang. (Ps. 38:12; Job 19:13, 14; Joh. 1:11; 7:5.) 69:9 Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku;
69:10 Ai pongkut ni uhur bani rumahmu do mangankon ahu, anjaha ompas hubangku risa-risa ni na manrisai Ham. (Jer. 20:9; 23:9; Joh. 2:17; Rom 15:3.) 69:10 sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku.
69:11 Huarsik do tonduyhu marhitei na marpuasa, hape gabe habileion do ai bangku. 69:11 Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi cela bagiku;
69:12 Husorungkon do bangku pusok ni uhur, tapi gabe umpama do ahu ibahen sidea. (Ps. 44:15.) 69:12 aku membuat kain kabung menjadi pakaianku, aku menjadi sindiran bagi mereka.
69:13 Gabe sihata-hataon ni halak na hundul i horbangan do ahu, sisalig-saligan bani halak parmabuk. (Job 30:9-14.) 69:13 Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang, dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku.
69:14 Tapi anggo ahu, hu Bamu do ahu martonggo, Ham Jahowa, bani panorang na dearhonsi, Ham Naibata, sai tangihon Ham ma ahu romban hubani idop ni uhurmu na banggal in, ampa pangurupimu na totap in. (Ps. 32:6; Jes. 49:8.) 69:14 Tetapi aku, aku berdoa kepada-Mu, ya TUHAN, pada waktu Engkau berkenan, ya Allah; demi kasih setia-Mu yang besar jawablah aku dengan pertolongan-Mu yang setia!
69:15 Sai paluah Ham ma ahu humbagas hubang, ase ulang mogap ahu; sai paluah Ham ma ahu humbani na mandomdomi ahu, humbagas laut na bagas. (Ps. 18:18.) 69:15 Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam, biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam!
69:16 Sai ulang ma mayub ahu ibahen bah banggal, ulang ma ibondut luhung ahu, barang itutup parigi babahni i babouhu. 69:16 Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku.
69:17 Sai tangihon Ham ma ahu, ale Jahowa, domu hubani banggal ni idop ni uhurmu, dompakkon Ham ma ahu romban hubani banggal ni holong ni ateimu. (Ps. 63:4; 109:21.) 69:17 Jawablah aku, ya TUHAN, sebab kasih setia-Mu baik, berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar!
69:18 Ulang ma ponopkon Ham bohimu dompak juak-juakmu; ai rusak do ahu, oloskon Ham ma mangurupi ahu. 69:18 Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak; segeralah menjawab aku!
69:19 Roh ma Ham hundohor bani tonduyhu, paluah Ham ma in; sai paluah Ham ma ahu halani munsuhku. (Ps. 5:9; 27:11.) 69:19 Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku.
69:20 Itanda Ham do hahirionku, habileian pakon habadoronku; ilobei ni panonggormu do ganup imbangku. 69:20 Engkau mengenal celaku, maluku dan nodaku; semua lawanku ada di hadapan-Mu.
69:21 Habadoron ai do mambahen rosak uhurhu, anjaha mandolei do ahu. Tarpaima-ima do ahu bani halak parholong atei, hape seng dong, sonai age bani sipangapohi, hape seng jumpah. (Ps. 51:19; Jer. 23:9; Tangis 1:2, 9.) 69:21 Cela itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa; aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia, menantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak kudapati.
69:22 Rasun do ibere sidea panganonku, anjaha sanggah na horahan ahu, na migar do ipainumkon bangku. (Jer. 8:14; 9:14; 23:15; Mat. 27:34-48; Mrk. 15:23-26; Joh. 19:28.) 69:22 Bahkan, mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam.
69:23 Sai gabe jarot ma meja ni sidea i lobeini, anjaha horja-horja ni sidea gabe tirangkap. (Mat. 23:38; Luk. 21:34, 35; Lah. 1:20, 26; Rom 11:9; 10:23, 24.) 69:23 Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat, dan selamatan mereka menjadi perangkap.
69:24 Sai solong ma mata ni sidea, ulang marpangidah; hitir-hitir ma binongei ni sidea bahen Ham lalab. (Joh. 12:40; Luk. 19:42.) 69:24 Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat; buatlah pinggang mereka goyah senantiasa!
69:25 Useihon Ham ma bani sidea ringismu, anjaha gajag ni gilamu ma manoroh sidea. 69:25 Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas mereka, dan biarlah murka-Mu yang menyala-nyala menimpa mereka.
69:26 Sai halong ma bahen Ham huta ni sidea, anjaha ulang be marisi lampo-lampo ni sidea. (Mat. 23:38; Lah. 1:20.) 69:26 Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya.
69:27 Ai iayak-ayak sidea do halak na niajarmu, anjaha ipabanggal sidea do naborit ni halak na niugahanmu. (Jes. 53:4.) 69:27 Sebab mereka mengejar orang yang Kaupukul, mereka menambah kesakitan orang-orang yang Kautikam.
69:28 Tambahkon Ham ma na salah bani salah ni sidea, ulang ma dapotan hapintoran sidea hum Bamu. (Jer. 18:23; Rom 1:24.) 69:28 Tambahkanlah salah kepada salah mereka, dan janganlah sampai Engkau membenarkan mereka!
69:29 Sai sasap ma goran ni sidea humbani buku hagoluhan, ulang ma tarsurat sidea rap pakon halak parpintor. (Ps. 87:4-6; 2 Mus. 32:32; Jes. 4:3; Dan. 12:1; Luk. 10:20; Pil. 4:3; Pangk. 3:5; 13:8; 17:8; 20:15.) 69:29 Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar!
69:30 Tapi anggo ahu, madoyuk do anjaha marsik do; haluahon na humbamu ma, alo Naibata, na mandingdingi ahu. 69:30 Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan dari pada-Mu, ya Allah, kiranya melindungi aku!
69:31 Pujionku ma goran ni Naibata marhitei doding, anjaha pasangaponku ma Ia marhitei doding puji-pujian; 69:31 Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur;
69:32 ai do harosuh ni Jahowa lobih humbani anak ni lombu, lobih humbani lombu jonggi na martanduk anjaha na martambirik. (Ps. 50:8-14; 51:21.) 69:32 pada pemandangan Allah itu lebih baik dari pada sapi jantan, dari pada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah.
69:33 Tonggor ma, nasiam ganup na masombuh, malas ma uhur nasiam; nasiam sipindahi Naibata, sai mulak ma hinsah uhurnasiam. (Ps. 22:27; 1 Kron. 16:10.) 69:33 Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah; kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali!
69:34 Ai itangihon Jahowa do na masombuh, anjaha seng mapas Ia bani na tarbuang. 69:34 Sebab TUHAN mendengarkan orang-orang miskin, dan tidak memandang hina orang-orang-Nya dalam tahanan.
69:35 Sai ipuji langit pakon tanoh ma Ia, sonai age laut pakon sagala na manjulur ibagas. 69:35 Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya.
69:36 Ai Naibata do sihol paluahkon Sion, anjaha pajongjongonni do sagala huta ni Juda; marianan ma sidea ijai anjaha sidea simadasi; (Ps 51:20; Jes. 26:1.) 69:36 Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya;
69:37 ginompar ni juak-juakni maneansi use, anjaha na mangkaholongi goranni mangiankon ai. (Ps. 102:29; 1 Joh. 2:17.) 69:37 anak cucu hamba-hamba-Nya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai nama-Nya akan diam di situ.
<< Mazmur 68 Mazmur 70 >>