Mazmur 50

 
50:1 Psalm ni si Asap. Naibata, Naibata Jahowa marsahap anjaha mardilo bani tanoh on, humbani hapoltakan das hu hasundutan. (Jos. 22:22.) 50:1 Mazmur Asaf. Yang Mahakuasa, TUHAN Allah, berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya.
50:2 Hun Sion, pakpak ni hajengeson, marsinalsal Naibata. (Tangis 2:15; Jes. 2:3; 60:2, 3.) 50:2 Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar.
50:3 Na roh ma Naibatanta anjaha seng sip Ia, apuy na margajag-gajag do i lobeini, anjaha haba-haba na gogoh manliotisi. (Ps. 96:13; 1 Raj. 19:11, 12.) 50:3 Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri, di hadapan-Nya api menjilat, sekeliling-Nya bertiup badai yang dahsyat.
50:4 Idilo do langit na i babou, sonai tanoh laho manguhumi bangsani: (5 Mus. 32:1, 36; Jes. 1:2.) 50:4 Ia berseru kepada langit di atas, dan kepada bumi untuk mengadili umat-Nya:
50:5 Pahumpul ma bangku halak na huhaholongi, na mambahen parpadanan Bangku marhitei galangan. (2 Sam. 24:4-8; Mat. 24:30-31.) 50:5 “Bawalah kemari orang-orang yang Kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan Aku berdasarkan korban sembelihan!”
50:6 Langit mambaritahon hapintoranni, ai Naibata sandiri do panguhum. (Ps. 89:6.) 50:6 Langit memberitakan keadilan-Nya, sebab Allah sendirilah Hakim. S e l a
50:7 Tangihon ma, ale bangsangku, ase marsahap Ahu; ale Israel, sihol saksihononku do bannima: Naibata, Naibatamu do Ahu. (2 Mus. 20:2.) 50:7 “Dengarlah, hai umat-Ku, Aku hendak berfirman, hai Israel, Aku hendak bersaksi terhadap kamu: Akulah Allah, Allahmu!
50:8 Sedo halani galangan sisayatonmu ase hupinsang ho; galangan situtungonmu tongtong do i lobeihu. (Jes. 1:11.) 50:8 Bukan karena korban sembelihanmu Aku menghukum engkau; bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapan-Ku?
50:9 Seng porlu buatonku lombu hun rumahmu atap hambing tunggal humbani harang ni pinahanmu, 50:9 Tidak usah Aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu,
50:10 ai Ahu do simada binatang na i harangan, pinahan na marribu-ribu na adong iatas dolog. 50:10 sebab punya-Kulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung.
50:11 Hutanda do sagala manuk-manuk na i awang-awang, anjaha guru bangku do sagala na manggulmit i talun. 50:11 Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasa-Ku.
50:12 Porini pe loheian ahu, seng pala hatahononku bam, ai gok Bangku do dunia on ampa sagala isini. (Ps. 24:1; 2 Mus. 19:5; 1 Kor. 10:26.) 50:12 Jika Aku lapar, tidak usah Kukatakan kepadamu, sebab punya-Kulah dunia dan segala isinya.
50:13 Mintor panganonku ma nani daging ni lombu jonggi, atap inumonku ma daroh ni hambing tunggal? 50:13 Daging lembu jantankah Aku makan, atau darah kambing jantankah Aku minum?
50:14 Galangkon ma banggal ni uhur bani Naibata, anjaha galari ma bagah-bagahmu bani Sitimbulan in;(Ps. 61:9; 69:31, 32; Heb. 13:15, 16.) 50:14 Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Mahatinggi!
50:15 anjaha dilo ma Ahu bani ari hasosakan, ase hupaluah ho anjaha ipuji ho Ahu.(Ps. 81:8; 91:15; Job 22:27.) 50:15 Berserulah kepada-Ku pada waktu kesesakan, Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan Aku.” S e l a
50:16 Tapi bani parjahat ihatahon Naibata do: Aha do hakmu pajojorhon titahku, anjaha manobut-nobut padanku marhitei babahmu? (Jes. 1:15; Rom 2:17, 24.) 50:16 Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman: “Apakah urusanmu menyelidiki ketetapan-Ku, dan menyebut-nyebut perjanjian-Ku dengan mulutmu,
50:17 Hape ho do mangkagigihon sipaingat, anjaha ho do manundali hatangku! (Pod. 3:11; 5:12; 12:1; 1 Raj. 14:9.) 50:17 padahal engkaulah yang membenci teguran, dan mengesampingkan firman-Ku?
50:18 Anggo iidah ho panangko, marosuh do ho mangkasomanisi, anjaha sapanriah do ho rap pakon parbangkis. (1 Ptr. 4:4; Ep. 5:11.) 50:18 Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia, dan bergaul dengan orang berzinah.
50:19 Ipalopas ho do pamanganmu mansahapkon hajahaton, ampa dilahmu mandandan panipuon. 50:19 Mulutmu kaubiarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya.
50:20 Sai hundul-hundul do ho mangkatai saninamu, sai ipahiri ho do anak ni inangmu. 50:20 Engkau duduk, dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu.
50:21 Sonai do ibahen ho, tapi sai sip do Ahu; jadi iagan ho doskon ho Ahu. Ahu do manguhum ho anjaha patidakonku ma ai ilobei ni matamu. (Ps. 73:11; Jes. 42:14.) 50:21 Itulah yang engkau lakukan, tetapi Aku berdiam diri; engkau menyangka, bahwa Aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu.
50:22 Parimbagaskon ma ai, ale sihalupahon Naibata, ase ulang roh Ahu manoroh, gabe ise pe lang boi paluahkon. (5 Mus. 32:39.) 50:22 Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah; supaya jangan Aku menerkam, dan tidak ada yang melepaskan.
50:23 Ise na manggalangkon banggal ni uhur, ai do na pasangapkon Ahu, anjaha ise na mardalan ibagas hapintoran, hubani do patalaronku hatuahonku.(Luk. 1:77.) 50:23 Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku; siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan Kuperlihatkan kepadanya.”
<< Mazmur 49 Mazmur 51 >>