Mazmur 49

 
49:1 Bani pambobai koor. Humbani ginompar ni si Korah. Sada Psalm. 49:1 Untuk pemimpin biduan. Dari bani Korah. Mazmur.
49:2 Tangihon ma on, ale sagala bangsa, pardiateihon ma, nasiam ganup isi ni dunia on, (1 Raj. 22:28; Mik. 1:2.) 49:2 Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia,
49:3 age na sombuh, sonai na sangap, age na bayak sonai na musil haganup, 49:3 baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama!
49:4 sihol hatahonon ni pamanganku do hauhuron, anjaha hapentaran do pingkiran ni uhurhu. 49:4 Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian.
49:5 Tarehononku do pinggolhu dompak umpama, anjaha patalaronku ma rusiangku marhitei husapi. (Ps. 78:2; 4 Mus. 12:8.) 49:5 Aku akan menyendengkan telingaku kepada amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi.
49:6 Mase ma pala mabiar ahu bani ari hasunsahan, sanggah hajahaton ni halak na mardakdak ahu manginggoti ahu. (Ps. 94:13; Ams. 6:3.) 49:6 Mengapa aku takut pada hari-hari celaka pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku,
49:7 ai ma na martenger ni uhur bani na dong bani, anjaha na mangenjengkon habayakon ni sidea? (Ps. 52:9; Pod. 11:28.) 49:7 mereka yang percaya akan harta bendanya, dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka?
49:8 Tongon, ise pe lang na boi manobus dirini, barang targalarisi partobusni bani Naibata, (3 Mus. 25:48.) 49:8 Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya, atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya,
49:9 ai hargatu do partobus ni tonduyni ai, anjaha seng targoki sadokah ni dokahni, (Mat. 16:26.) 49:9 karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya —
49:10 ase boi ia tongtong manggoluh, anjaha seng mangidah tanoman. 49:10 supaya ia tetap hidup untuk seterusnya, dan tidak melihat lobang kubur.
49:11 Nai ma, idahonni do, matei do age halak na maruhur, na lontong pakon na jijing pe maseda do rombang, anjaha na dong bani sidea tading bani na legan. (Par. 2:16, 18; 6:2.) 49:11 Sungguh, akan dilihatnya: orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain.
49:12 Tanoman do rumah ni sidea lalab, ianan ni sidea marsundut-sundut, age pe marpanggorani hubani sidea tanoh in. 49:12 Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun; mereka menganggap ladang-ladang milik mereka.
49:13 Ia jolma in, ibagas hasangaponni, seng totap, usih songon pinahan do sidea iboiskon. (Par. 3:19; 2 Ptr. 2:12.) 49:13 Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan, ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan.
49:14 Ai ma na mangonai bani halak na mangunsagah bani dirini, ai ma ujung ni halak na marosuh bani buei ni sahapni sandiri. Sela. 49:14 Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. S e l a
49:15 Songon biri-biri do sidea ipaharang hu nagori toruh, hamateian do na marmahan sidea; torus do sidea turun hu tanoman, malantur angkula ni sidea; nagori toruh do gabe ianan bani sidea. (ay. 12; Jes. 66:24.) 49:15 Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut; mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka.
49:16 Tapi Naibata do na manobus tonduyhu humbani kuasa ni nagori toruh. Tongon, Ia do na mandokdok ahu. Sela. (Ps. 73:24; 89:49; 1 Mus. 5:24; 2 Raj. 2:3, 5, 9, 10; Hos. 13:14.) 49:16 Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. S e l a
49:17 Ulang rusak ho anggo lambin bayak sada halak, anggo lambin martambah hamuliaon ibagas rumahni, (Job 21:7-15.) 49:17 Janganlah takut, apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah,
49:18 ai bani parmateini holi seng boanonni ai, anjaha hamuliaonni seng tuad mangirikkonsi. (Job 27:19; Par. 5:13-14; 1 Tim. 6:7.) 49:18 sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta, kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia.
49:19 Age pe nini uhurni, sanggah goluhni sangap ia, age dapotan puji-pujian sada halak halani mardohar ia, (5 Mus. 29:18; Luk. 16:19-31.) 49:19 Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya, karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri,
49:20 maningon parayakonni do ompung-ompungni, na so mangidah haliharon be sadokah ni dokahni. (Ps. 36:10.) 49:20 namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya, yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya.
49:21 Jolma ibagas hasangaponni, tapi lang maruhur, usih do ia songon pinahan siraseihononkon. (ay. 13.) 49:21 Manusia, yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan.
<< Mazmur 48 Mazmur 50 >>