Mazmur 46

Sibasaon Minggu 20 November 2016, Psalmen 46: 1-12; Ambilan Kolose 1: 11-20
46:1 Bani pambobai koor. Humbani ginompar ni si Korah. Inggouni: Alamot. Sada doding. 46:1 Untuk pemimpin biduan. Dari bani Korah. Dengan lagu: Alamot. Nyanyian.
46:2 Naibata do haporusan ampa hagogohon banta, pangurupi banggal tongon bani panorang hasosakan. (Ps. 37:39.) 46:2 Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
46:3 Halani ai seng anjai mabiar hita, age pe mosor tanoh on, anjaha munjom dolog hu tongah-tongah ni laut, (Jes. 54:10; Mat. 21:21.) 46:3 Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut;
46:4 age pe marhasak anjaha marguboh bahni, anjaha dugur dolog ibahen gunsangni. Sela! (ay. 7; Pangk. 17:15.) 46:4 sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. S e l a
46:5 Adong sada bah bolon, bahni pamegahkon huta ni Naibata, ianan tang na pansing bani Sitimbulan in. (Ps. 48:23; 2 Raj. 19:21; Jes. 12:3; Hes. 47:1.) 46:5 Kota Allah, kediaman Yang Mahatinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai.
46:6 Naibata do itongah-tongahni, seng anjai doyuk huta in, manlele siang ope domma iurupi Naibata ia. (Ps. 48:8; 87:1; Mat. 16:18.) 46:6 Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang; Allah akan menolongnya menjelang pagi.
46:7 Geor pe sagala bangsa anjaha dugur sagala harajaon, tapi marsora honsi Ia malala ma tanoh on. 46:7 Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suara-Nya, dan bumi pun hancur.
46:8 Jahowa Zebaot do hasomanta, Naibata ni si Jakob do batar-batar banta. Sela.(Ps. 20:2; 24:8, 10; 135:4.) 46:8 TUHAN semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. S e l a
46:9 Eta, roh ma nasiam mangidah horja ni Jahowa, na parohkon songgot-songgot iatas tanoh on, (Ps. 66:5; 2 Raj. 19:35.) 46:9 Pergilah, pandanglah pekerjaan TUHAN, yang mengadakan pemusnahan di bumi,
46:10 na pasohkon parmunsuhan das hu ujung ni tanoh on, na mambahen marponggolan sior, maropuk tanja, na manutungi gareta porang ibagas apuy. (Ps. 76:4.) 46:10 yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api!
46:11 Parontihon hanima ma, anjaha tanda ma, paboa Ahu do Naibata, na timbul itongah-tongah ni bangsa-bangsa, timbul i tanoh on. 46:11 “Diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah Allah! Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi!”
46:12 Jahowa Zebaot do hasomanta, anjaha Naibata ni si Jakob do batar-batar. Sela. 46:12 TUHAN semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. S e l a
<< Mazmu 45 Mazmur 47 >>