Mazmur 45

 
45:1 Bani pambobai koor. Inggouni: Bunga silundat. Humbani ginompar ni si Korah. Doding podah. Doding marsihaholongan. 45:1 Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Bunga bakung. Dari bani Korah. Nyanyian pengajaran; nyanyian kasih.
45:2 Marsual-sual do humbagas uhurhu hata na madear, pajojoronku ma dodingku bani raja in; Songon mata pena do dilahku ibagas tangan ni halak na pandei manurat. (2 Sam. 23:2.) 45:2 Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja; lidahku ialah pena seorang jurutulis yang mahir.
45:3 Ham do sijengesan itongah-tongah ni anak ni jolma, hajengeson do inahkon bani bibirmu, tongon, Naibata do mamasu-masu Ham tongtong. (Doding. 5:10-16; Jes. 50:4; 61:1; Luk. 4:22.) 45:3 Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya.
45:4 Solotkon ham ma podangmu bani binongeimu, ham puanglima, hamuliaonmu pakon jumbalangmu! 45:4 Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu!
45:5 Ibagas jumbalangmu, maju ma ham marhamonangan mangkopkop hasintongan ampa hapintoran. Ajaran ni tangan siamunmu ma ham mandalankon pambahenan na marhajombuton. (Ps. 72:4; Pang. 19:11.) 45:5 Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, perikemanusiaan dan keadilan! Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat!
45:6 Marot-marot ma panahmu, tunduk ma bangsa-bangsa i lobeimu, anjaha madatei ma uhur ni munsuh ni raja in. (Ps. 110:6; Jes. 49:2.) 45:6 Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja; bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu.
45:7 Hotakmu, tuannami, totap do ronsi sadokah ni dokahni, tungkot hapintoran do tungkot harajaonmu. (Jes. 11:4; 2 Sam. 7:13; Heb. 1:8, 9.) 45:7 Takhtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran.
45:8 Holong do uhurmu bani hapintoran, magigi do ham bani hajahaton, halani ai do, tuannami, ase iminakkon Naibatamu minak malas ni uhur bamu, marhasurungan humbani hasomanmu. (Jes. 61:3; Joh. 3:29, 34.) 45:8 Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan; sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu.
45:9 Mir, aloe pakon kassia do mammorumi hioumu ganupan; malas do uhurmu ibahen parugas sigiuton na hun rumah bolon gading; (Ams. 3:15.) 45:9 Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana; dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau;
45:10 boru ni raja do deba humbani siparugasmu; i siamunmu do jongjong puangbolon marpaheian omas na hun opir. (Ps. 110:1; 1 Raj. 2:19.) 45:10 di antara mereka yang disayangi terdapat puteri-puteri raja, di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir.
45:11 Tangihon ham ma, ale boru ni raja in, tonggor ham ma, paeleng ham ma pinggolmu, halupahon ham ma bangsamu pakon rumah ni bapamu! (1 Mus. 2:24; 12:1; Mat. 10:37.) 45:11 Dengarlah, hai puteri, lihatlah, dan sendengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu!
45:12 Sai iharosuhkon raja in ma hinajengesmu, ai ia do tuanmu, tunduk ma ham manombah hubani. 45:12 Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah tuanmu! Sujudlah kepadanya!
45:13 Roh do boru Tirus mamboan siluahni, anjaha na sangap-sangap humbani bangsa ai marsombah mambuat uhurmu. (Ps. 42:10.) 45:13 Puteri Tirus datang dengan pemberian-pemberian; orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu.
45:14 Marpakeian jenges do boru ni raja in, na sinuat bani omas do pakeianni. (1 Ptr. 3:3, 4.) 45:14 Keindahan belaka puteri raja itu di dalam, pakaiannya berpakankan emas.
45:15 Marpakeian na hinarawang do ia ibobahon bani raja in, anakboru mangirikkon, huan-huanni mangkasomanisi; 45:15 Dengan pakaian bersulam berwarna-warna ia dibawa kepada raja; anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya, yang didatangkan untuk dia.
45:16 marhasoman malas ni uhur ampa olob-olob ibobahon ma ia, masuk hu rumah bolon ni raja in. 45:16 Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja.
45:17 Sai anakmu ma na manggantih na lobeimu, ham ma na pabangkit sidea gabe panrajai bani sab nagori on. (1 Mus. 24:60; Rut 4:11, 12; Sak. 12:8.) 45:17 Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti; engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi.
45:18 Baritahononku ma goranmu bani halak marsundut-sundut, halani ai pujion ni sagala bangsa ma ham sadokah ni dokahni. 45:18 Aku mau memasyhurkan namamu turun-temurun; sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya.
<< Mazmur 44 Mazmur 46 >>