Mazmur 33

 
33:1 Marolob-olob ma nasiam halak parpintor ibagas Jahowa, patut do mamuji-muji paruhur na bujur. (Ps. 32:11; 97:12; 147:1.) 33:1 Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar, dalam TUHAN! Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur.
33:2 Puji ma Jahowa marhasoman husapi, dodingkon nasiam ma Ia marhitei husapi sisapuluh tali. (Ps. 92:4.) 33:2 Bersyukurlah kepada TUHAN dengan kecapi, bermazmurlah bagi-Nya dengan gambus sepuluh tali!
33:3 Dodingkon nasiam ma Bani doding na baru, giut nasiam ma tali husapi marhasoman tarompit. (Ps. 40:4; 96:1; 98:1; Pangk. 5:9.) 33:3 Nyanyikanlah bagi-Nya nyanyian baru; petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai!
33:4 Ai pintor do hata ni Jahowa, anjaha sintong do sagala pambahenanni. (2 Sam. 2:28.) 33:4 Sebab firman TUHAN itu benar, segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan kesetiaan.
33:5 Holong do uhurni bani hapintoran ampa uhum. Idop ni uhur ni Jahowa do manggoki tanoh on. (Ps. 119:64.) 33:5 Ia senang kepada keadilan dan hukum; bumi penuh dengan kasih setia TUHAN.
33:6 Marhitei hata ni Jahowa do ijadihon langit, anjaha marhitei hosah ni pamanganni sagala balani. (1 Mus. 1:2, 3; 6:14; Job 33:4; Joh. 1:3.) 33:6 Oleh firman TUHAN langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulut-Nya segala tentaranya.
33:7 Ipatumpu do bah ni laut songon bongbongan, ibahen do laut bolag ai markamar-kamar. (Ps. 78:13; 104:8; 2 Mus. 15:8; Jos. 3:13, 16.) 33:7 Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah.
33:8 Sai marhabiaran bani Jahowa ma ganup tanoh on, anjaha gobir ma i lobeini ganup sindunia on.(Ps. 66:4; 67:8.) 33:8 Biarlah segenap bumi takut kepada TUHAN, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia!
33:9 Ai marsahap Ia gabe jadi ma, ai mamarentah Ia gabe adong ma.(Ps. 119:90, 91; 148:5; Tangis 3:37.) 33:9 Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi; Dia memberi perintah, maka semuanya ada.
33:10 Jahowa do mansedahon riah ni bangsa parbegu, seng asi ibahen pingkiran ni bangsa-bangsa. (2 Sam. 15:31; 17:14.) 33:10 TUHAN menggagalkan rencana bangsa-bangsa; Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa;
33:11 Tapi ranggian ni Jahowa totap do sadokah ni dokahni, pingkiran ni uhurni pe marsundut-sundut do. (Pod. 19:21; Jes. 14:27; 40:8; 46:10.) 33:11 tetapi rencana TUHAN tetap selama-lamanya, rancangan hati-Nya turun-temurun.
33:12 Martuah ma bangsa na mambahen Jahowa Naibatani, ai ma bangsa pinilihni gabe parbagianan Bani. (2 Mus. 19:5; Ps. 144:15.) 33:12 Berbahagialah bangsa, yang Allahnya ialah TUHAN, suku bangsa yang dipilih-Nya menjadi milik-Nya sendiri!
33:13 Manatap-natap do Jahowa hun nagori atas, ikawahkon ganup anak ni jolma in. (Ps. 102:20.) 33:13 TUHAN memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia;
33:14 Humbani iananni marparatas tonggor do Ia bani haganup na mangiankon tanoh on. 33:14 dari tempat kediaman-Nya Ia menilik semua penduduk bumi.
33:15 Ia do na manjadihon uhur ni sidea, Ia mardiateihon sagala horja ni sidea. (Ps. 94:8, 9; Jer. 10:23; Sak. 12:1.) 33:15 Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka.
33:16 Seng monang raja marhitei buei ni bala, seng maluah puanglima marhitei surung ni gogoh. (1 Sam. 17:4, 45-47.) 33:16 Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa; seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan.
33:17 Taroto do halak na mangajamkon gogoh ni huda, ai marhitei gogohni na buei ai seng boi ia paluahkon. (Ps. 147:10; 20:8; Pod. 21:31.) 33:17 Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan.
33:18 Tonggor ma, dompak na mangkabiarisi do mata ni Jahowa, dompak halak na marpangarapan bani idop ni uhurni, (Ps. 34:16, 18.) 33:18 Sesungguhnya, mata TUHAN tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya,
33:19 laho paluahkon tonduy ni sidea humbani hamateian, anjaha laho pagoluhkon sidea bani musim lohei. (Ps. 31:10, 11; 37:19.) 33:19 untuk melepaskan jiwa mereka dari pada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan.
33:20 Marhatengeran bani Jahowa do tonduynami, Ia do pangurupi pakon gantar bannami. (Ps. 3:4; 5 Mus. 33:20.) 33:20 Jiwa kita menanti-nantikan TUHAN. Dialah penolong kita dan perisai kita!
33:21 Ai marhiteihonsi do malas uhurnami; ai bani goranni na pansing in do hanami marhatengeran. (Ps. 115:9-11.) 33:21 Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya.
33:22 Sai sorap ma, Ham Jahowa, idop ni uhurmu bannami, songon na niarapkonnami humbamu. 33:22 Kasih setia-Mu, ya TUHAN, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu.
<< Mazmur 32 Mazmur 34 >>