Mazmur 22

Jumat Agung, 30 Maret 2018: Ambilan Johannes 19: 28-37; Sibasaon Psalmen 22:1-9
22:1 Bani pambobai koor. Inggouni: Balua manlele siang. Psalm ni si Daud. 22:1 Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Rusa di kala fajar. Mazmur Daud.
22:2 Ham Naibatangku, mase ma itadingkon Ham ahu, mandaoh Ham humbani elek-elekku pakon humbani sora ni doruh-doruhku? (Mat. 27:46; Heb. 5:7.) 22:2 Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku.
22:3 Ham Naibatangku, dilo-dilo do ahu arian, tapi seng ibalosi Ham, borngin pe, tapi seng jumpah ahu hasonangan. (Ps. 69:4.) 22:3 Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang.
22:4 Tapi Ham do na pansing in, na marhotak iatas ni sipujion ni Israel. (2 Mus. 15:11; Jes. 63:7.) 22:4 Padahal Engkaulah Yang Kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel.
22:5 Ham do ihatengerhon ompungnami, tenger do uhur ni sidea Bamu, gabe ipaluah Ham do sidea. (Ps. 78.) 22:5 Kepada-Mu nenek moyang kami percaya; mereka percaya, dan Engkau meluputkan mereka.
22:6 Hubamu do sidea dilo-dilo, gabe maluah do sidea; porsaya do sidea Bamu, jadi seng tarbador sidea; (Ps. 25:3; Panguh. 3:9.) 22:6 Kepada-Mu mereka berseru-seru, dan mereka terluput; kepada-Mu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu.
22:7 tapi anggo ahu goya mando, seng be jolma, siapason ni halak, sidorunon ni halak na mabuei. (Ps. 69:8; Job 25:6; Jes. 41:14; 49:7; 53:3; 50:6.) 22:7 Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak.
22:8 Haganup na mangidah ahu pahiri-hiri ahu, ipambebeoti do ahu anjaha iupir-upirhon uluni: (Ps. 35:21; 109:25; Job 16:4, 10; Mat. 27:39-44; Mrk. 15:29.) 22:8 Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya:
22:9 Bani Jahowa ma ia marondos, ase ipaluah ia, anggo na marosuh do tongon Ia bani! (Ps. 18:20; 41:12.) 22:9 “Ia menyerah kepada TUHAN; biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya! Bukankah Dia berkenan kepadanya?”
22:10 Ham do na manogu ahu humbani partapaan, Ham do patenger uhurhu mangonsop bagod ni inang; (Ps. 71:6.) 22:10 Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan; Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku.
22:11 humbani partubuhku nari Ham do parondosanku, humbani partapaan nari Ham do Naibatangku. 22:11 Kepada-Mu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku Engkaulah Allahku.
22:12 Sai ulang ma mandaoh-daoh Ham humbangku, ai dohor do hasosakan, seng dong sipangurupi. 22:12 Janganlah jauh dari padaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong.
22:13 Buei do lombu jonggi manlioti ahu, anjaha horbou ni Basan mangurup ahu. (Jes. 34:7.) 22:13 Banyak lembu jantan mengerumuni aku; banteng-banteng dari Basan mengepung aku;
22:14 Ipangangang bei do babahni dompak ahu, songon singa na manoroh anjaha maraum. 22:14 mereka mengangakan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum.
22:15 Durus do ahu songon bah, mangkasirang holi-holingku, uhurhu pe songon lilin do, malala ibagas diringku. (Ps. 58:8; 2 Sam. 14:14; Luk. 22:44.) 22:15 Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya; hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku;
22:16 Horah do tolonanku songon sanga-sanga, anjaha dilahku longkot do bani langit-langitku; bani orbuk ni hamateian do iparagei Ham ahu. (Jes. 53:16; Joh. 19:28.) 22:16 kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku; dan dalam debu maut Kauletakkan aku.
22:17 Ai ilioti baliang do ahu, anjaha hulanan ni parjahat manginggoti ahu, itobaki do tanganku pakon naheihu. (Sak. 12:10; 13:6; Luk. 24:39, 40; Joh. 20:25-27.) 22:17 Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku.
22:18 Boi do hubilangi haganup holi-holingku, pasombuhkon do sidea mangidah ahu. 22:18 Segala tulangku dapat kuhitung; mereka menonton, mereka memandangi aku.
22:19 Ibagi sidea do hiouhu, marjomput na sinurat do sidea pasal baju-bajungku. (Mat. 27:35; Joh. 19:23.) 22:19 Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku.
22:20 Tapi Ham Jahowa, ulang ma Ham mandaoh-daoh; Ham hagogohonku, oloskon Ham ma mangurupi ahu! (Ps. 38:22, 23.) 22:20 Tetapi Engkau, TUHAN, janganlah jauh; ya kekuatanku, segeralah menolong aku!
22:21 Sai paluah Ham ma hosahku humbani podang, tonduyhu na lungunan on humbani sisilon ni baliang. (Sak. 13:7; Ps. 35:17.) 22:21 Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkeraman anjing.
22:22 Sai paluah Ham ma ahu humbani babah ni singa, anjaha bansah bahen Ham humbani tanduk ni horbou jalang. 22:22 Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku!
22:23 Ambilankononku ma goranmu bani saninangku, pujionku ma Ham itongah-tongah ni kuria in. (Ps. 9:15; Joh. 20:17; Heb. 2:11, 12.) 22:23 Aku akan memasyhurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah:
22:24 Nasiam na mangkabiari Jahowa, puji nasiam ma Ia; haganup ginompar ni si Jakob, pasangap ma Ia, mabiar ma nasiam Bani, nasiam ginompar ni Israel. 22:24 kamu yang takut akan TUHAN, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel!
22:25 Ai seng ongga ipahiri anjaha magigi Ia bani hadoyukon ni na madoyuk, anjaha seng ongga iponopkon bohini hubani, itangihon do sanggah dilo-dilo Bani. (Ps. 72:12-14; 9:13; Jes. 57:15; Heb. 5:7.) 22:25 Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajah-Nya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepada-Nya.
22:26 Humbamu do harohan ni puji-pujianku itongah-tongah ni kuria na banggal in, galaronku ma bagah-bagahku ilobei ni sagala na mangkabiarisi. (Ps. 50:14; 116:14; 118:23.) 22:26 Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar; nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia.
22:27 Sai na mangan anjaha maningon bosur do halak na masombuh; maningon mamuji-muji Jahowa do halak na mangindahisi. Sai hinsah do uhur ni sidea sadokah ni dokahni. (Ps. 24:6; 69:33; Jes. 65:13; Mat. 5:5, 6.) 22:27 Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari TUHAN akan memuji-muji Dia; biarlah hatimu hidup untuk selamanya!
22:28 Dingaton ni sagala ujung ni tanoh on ma ai anjaha mulak bani Jahowa; sagala bangsa sipajuh begu-begu maningon manrogop do ilobeini. (Ps. 72:11.) 22:28 Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada TUHAN; dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapan-Nya.
22:29 Ai Jahowa do simada harajaon, anjaha Ia do na mamarentah sagala bangsa. (Obaja 21; Sak. 14:9.) 22:29 Sebab TUHANlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa.
22:30 Nai ma, maningon marsombah do hu Bani sagala na sangap-sangap ni tanoh on, anjaha maningon do manrogop hu lobeini sagala na tuad hubagas orbuk ampa halak na so manggoluh be tonduyni. (Ps. 2:10-12; Pil. 2:10.) 22:30 Ya, kepada-Nya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi, di hadapan-Nya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup.
22:31 Sai balosan ni ginompar ni na ipudi do Ia, baritahononkon do pasal Jahowa bani sundut na roh. (Jes. 53:10.) 22:31 Anak-anak cucu akan beribadah kepada-Nya, dan akan menceritakan tentang TUHAN kepada angkatan yang akan datang.
22:32 Ambilankononkon do hapintoranni bani sagala bangsa na laho tubuh ope, paboa Ia do na pasaudkonsi. (Ps. 110:3; Joh. 19:30.) 22:32 Mereka akan memberitakan keadilan-Nya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya.
<< Mazmur 21 Mazmur 23 >>