Mazmur 18

18:1 Bani pambobai koor. Humbani juak-juak ni Jahowa, ai ma si Daud, na manluarhon hata ni doding on bani Jahowa, bani panorang ipaluah Jahowa ia humbani tangan ni munsuhni pakon humbani tangan ni si Saul, 18:1 Untuk pemimpin biduan. Dari hamba TUHAN, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada TUHAN, pada waktu TUHAN telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul.
18:2 nini: Holong tumang do uhurhu bamu Jahowa, hagogohonku. 18:2 Ia berkata: “Aku mengasihi Engkau, ya TUHAN, kekuatanku!
18:3 Jahowa, dolog batu bangku, batar-batarhu, na paluahkon ahu, Naibatangku, batu gingging anjaha parlingodanku, gantarhu, tanduk haluahonku pakon benteng bangku.(Ps. 71:3; 1 Mus. 15:1; 5 Mus. 32:4; 33:17; 1 Sam. 2:1; Jes. 31:16.) 18:3 Ya TUHAN, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku!
18:4 Pinuji ma Jahowa! ningku mandilohon, ai ipaluah do ahu humbani munsuhku. (Ps. 146:2.) 18:4 Terpujilah TUHAN, seruku; maka aku pun selamat dari pada musuhku.
18:5 Iinggoti gilumbang ni hamateian do ahu, anjaha bah hamateian manonggoti ahu; (Ps. 55:5; 116:3; Jon. 2:6; Lah. 2:24.) 18:5 Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku,
18:6 isangkut tali ni nagori-toruh do ahu, siding ni hamateian tagang dompak ahu. (Pod. 14:27.) 18:6 tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku.
18:7 Ibagas hasosakankai hudilo ma Jahowa, dilo-dilo ma ahu bani Naibatangku. Gabe itangihon do sorangku humbani rumahni, anjaha das do doruhkai hu pinggolni. (Ps. 11:4; Jon. 2:3.) 18:7 Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada TUHAN, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong kepada-Nya sampai ke telinga-Nya.
18:8 Munjei anjaha dugur ma tanoh on, onjolan ni dolog pe murdug ma, munjei halani ringisNi. (Ps. 68:9; 77:16-20; Jes. 24:18.) 18:8 Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murka-Nya.
18:9 Maripul do timus humbani igungni, haluar apuy na mangankon humbani pamanganni, narnar na gara marjimbur humbani. (2 Mus. 19:18; Ps. 97:2-4.) 18:9 Asap membubung dari hidung-Nya, api menjilat keluar dari mulut-Nya, bara menyala keluar dari pada-Nya.
18:10 Iondun ma langit, turun ma Ia, lotir do itoruh ni naheini. (Ps. 144:5.) 18:10 Ia menekukkan langit, lalu turun, kekelaman ada di bawah kaki-Nya.
18:11 Mangajak Herub do Ia, anjaha habang mayap-ayap bani habong ni logou. (Ps. 99:1; Hes. 1:4-28.) 18:11 Ia mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin.
18:12 Na golap do ibahen manrungkubsi, lampo-lamponi inggot ni bah na mamirong ampa hombun na hapal. (5 Mus. 4:11; Jes. 50:3; Job 36:29.) 18:12 Ia membuat kegelapan di sekeliling-Nya menjadi persembunyian-Nya, ya, menjadi pondok-Nya: air hujan yang gelap, awan yang tebal.
18:13 Humbani sinalsal na i lobeini luar do hombunni, ambolas pakon gara ni apuy. 18:13 Karena sinar di hadapan-Nya hilanglah awan-awan-Nya bersama hujan es dan bara api.
18:14 Marhata ma longgur ibahen Jahowa i langit, ipamaling Na timbul in ma sorani. 18:14 Maka TUHAN mengguntur di langit, Yang Mahatinggi memperdengarkan suara-Nya.
18:15 Isiorhon ma panahni laho pamerap sidea, ibahen do mardejep-dejep hilap laho mardakdak sidea. (1 Sam. 7:10-17; Ps. 144:6.) 18:15 Dilepaskan-Nya panah-panah-Nya, sehingga diserakkan-Nya mereka, kilat bertubi-tubi, sehingga dikacaukan-Nya mereka.
18:16 Jadi taridah ma holbung ni bah, mulgap ma onjolan ni dunia on, halani pangasupimu Jahowa, halani pangombus ni hosah ni igungmu. 18:16 Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardik-Mu, ya TUHAN, karena hembusan nafas dari hidung-Mu.
18:17 Idurdurhon do tanganni humbabou manangkap ahu, idokdok do ahu humbani bah banggal. (Ps. 32:6; 69:2, 3; 144:7.) 18:17 Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir.
18:18 Ipaluah do ahu humbani munsuhku na gogoh, humbani halak na mandondoni ahu, sigogohan humbangku. (Ps. 69:15.) 18:18 Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku.
18:19 Idorab sidea do ahu bani ari hasunsahanku, tapi Jahowa do hatundalanku. 18:19 Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi TUHAN menjadi sandaran bagiku;
18:20 Itogu do ahu bani ianan na lumbang, ipaluah do ahu, ai marosuh do Ia bangku. (ay. 37; Ps. 31:9; 91:15.) 18:20 Ia membawa aku ke luar ke tempat lapang, Ia menyelamatkan aku, karena Ia berkenan kepadaku.
18:21 Ibahen Jahowa do hubangku romban hubani hapintoranku, romban hubani haborsihon ni tanganku ipasuang hubangku, (Job 22:30.) 18:21 TUHAN memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku,
18:22 ai huihutkon do dalan ni Jahowa, seng dong manjahati ahu, marbalik humbani Naibatangku. 18:22 sebab aku tetap mengikuti jalan TUHAN dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku.
18:23 Sai tong do ilobei ni matangku sagala aturanni, anjaha seng hupadaoh titahni humbangku. (Ps. 119:167; 5 Mus. 6:2; 7:11; 8:11; 17:19.) 18:23 Sebab segala hukum-Nya kuperhatikan, dan ketetapan-Nya tidaklah kujauhkan dari padaku;
18:24 Seng dong sihataon bangku i lobeini, hujaga do diringku dompak hajahaton. (Ps. 15:2; 5 Mus. 18:13; Pod. 20:9.) 18:24 aku berlaku tidak bercela di hadapan-Nya, dan menjaga diri terhadap kesalahan.
18:25 Halani ai ibalos Jahowa do hubangku romban hubani hapintoranku, romban hubani haborsihon ni tanganku i lobeini. (ay. 21.) 18:25 Karena itu TUHAN membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan mata-Nya.
18:26 Hubani na bujur uhur, bujur do Ham, hubani halak parpintor, pintor do Ham. 18:26 Terhadap orang yang setia Engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela Engkau berlaku tidak bercela,
18:27 Bani halak paruhur na pansing ipatidak Ham do hapansingonmu, tapi marah do uhurmu dompak halak pargeduk. 18:27 terhadap orang yang suci Engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok Engkau berlaku belat-belit.
18:28 Ipaluah Ham do bangsa na madoyuk, tapi ipatoruh Ham do mata na toal. (Job 22:29; Pod. 6:17; 1 Ptr. 5:5.) 18:28 Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak Kaurendahkan.
18:29 Ai Ham do, alo Jahowa, mambahen palitangku marsinalsal; Jahowa Naibatangku do palihar hagolapanku. (1 Raj. 11:36; 15:4; 2 Raj. 8:19; Job 29:3.) 18:29 Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya; TUHAN, Allahku, menyinari kegelapanku.
18:30 Marhasoman Ham tardorab ahu do hulanan ni bala, mangunsagahkon Naibatangku tarlumpat ahu do tembok. (Ps. 60:14.) 18:30 Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok.
18:31 Gokan dear do dalan ni Naibata, pitah do hata ni Naibata, Ia do gantar ni ganup halak, na marlingod hu-Bani. (ay. 13; Ps. 12:17; 19:9; 5 Mus. 32:4; Pod. 30:5.) 18:31 Adapun Allah, jalan-Nya sempurna; janji TUHAN adalah murni; Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung pada-Nya.
18:32 Ai ise ma Naibata sobali Jahowa, ise batar-batarta sobali Naibatanta? (1 Sam. 2:2.) 18:32 Sebab siapakah Allah selain dari TUHAN, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita?
18:33 Naibata do na manggonditkon hagogohon bangku, anjaha ipatorsa do dalanku. 18:33 Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata;
18:34 Ia do mambahen naheihu songon nahei ni ursa boru-boru, anjaha ipajongjong do ahu iatas buntu-buntu. (5 Mus. 32:13; 33:29; Jes. 58:14.) 18:34 yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit;
18:35 Ia do mangajari tanganku marmunsuh, gabe pandei tanganku manintak sior tombaga. (Ps. 144:1.) 18:35 yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga.
18:36 Ibere Ham do bangku gantar ni hatuahonmu, itungkoli tangan siamunmu do ahu, anjaha halayakonmu pabanggal ahu. (2 Sam. 22:36.) 18:36 Kauberikan kepadaku perisai keselamatan-Mu, tangan kanan-Mu menyokong aku, kemurahan-Mu membuat aku besar.
18:37 Ipalumbang Ham do ianan panlangkahanku, anjaha seng tarsimpok mata ni ari ni naheihu. (Ps. 31:9; Job 18:7; Pod. 14:12.) 18:37 Kauberikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah.
18:38 Hupardakdak do munsuhku ronsi dapot sidea, seng mulak ahu paima rasei sidea. 18:38 Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan;
18:39 Huropuki do sidea, gabe seng tarbahensi be jongjong, radag do sidea itoruh ni naheihu. 18:39 aku meremukkan mereka, sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi; mereka rebah di bawah kakiku.
18:40 Igondithon Ham do bangku hagogohon laho marporang, ipatunduk Ham do imbangku hu toruhku. 18:40 Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang; Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku.
18:41 Ipaundur Ham do munsuhku i lobeihu, anjaha siap do hubahen sagala na mandomdomi ahu. (2 Mus. 23:27.) 18:41 Kaubuat musuhku lari dari padaku, dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan.
18:42 Dilo-dilo sidea, tapi seng dong na paluahkon, hubani Jahowa homa, tapi seng itangihon sidea. (Job 27:9; Pod. 1:28.) 18:42 Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan, mereka berteriak kepada TUHAN, tetapi Ia tidak menjawab mereka.
18:43 Jadi hulumati ma sidea songon orbuk sihabangkonon ni logou, hulotloti ma sidea songon hubang itongah dalan. (2 Raj. 13:7.) 18:43 Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan.
18:44 Ipaluah Ham do ahu humbani paringoran ni bangsa-bangsa, anjaha ipabangkit Ham do ahu gabe kopala ni bangsa-bangsa, bangsa na so hutanda pe marsombah do hubangku; (2 Sam. 5:8.) 18:44 Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat; Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa; bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku;
18:45 ibogei-honsi pasal ahu, mintor itangihon do ahu, halak silegan pe tunduk do sidea papuji-puji ahu. 18:45 baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku; orang-orang asing tunduk menjilat aku.
18:46 Mandatei do halak silegan, hitir-hitir do sidea luar humbani bentengni. 18:46 Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar.
18:47 Manggoluh do Jahowa, sai tarpuji ma batar-batarhin, sai timbul ma Naibata ni hatuahonku, (5 Mus. 32:40.) 18:47 TUHAN hidup! Terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah Penyelamatku,
18:48 Naibata sibere pambalason hubangku, anjaha na patundukkon bangsa-bangsa bangku. 18:48 Allah, yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku,
18:49 Na paluahkon ahu humbani munsuhku, nai ma, na pagijangkon ahu mangimbang sagala na manlawan ahu, na paluahkon ahu humbani halak sipangodoh-odoh. 18:49 yang telah meluputkan aku dari pada musuhku. Bahkan, Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku; Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman.
18:50 Halani ai pujionku do Ham Jahowa itongah-tongah ni sagala bangsa, anjaha dodingkononku do goranmu. (Rom 15:9.) 18:50 Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu di antara bangsa-bangsa, ya TUHAN, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu.
18:51 Ia do sibere hatuahon banggal bani rajani, anjaha sibere idop ni uhur bani na mininakanni, ai ma hubani si Daud ampa hubani ginomparni ronsi sadokah ni dokahni. (Ps. 89:29, 30; 2 Sam. 7:12-16.) 18:51 Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkat-Nya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapi-Nya, yaitu Daud dan kepada anak cucunya untuk selamanya.”
<< Mazmur 17 Mazmur 19 >>