Mazmur 144

144:1 Humbani si Daud. Napuji ma Jahowa, dolog batu bangku, na mangajari tanganku marporang, sonai jari-jaringku marmunsuh; (Ps. 18:55; 2 Sam. 23:35.) 144:1 Dari Daud. Terpujilah TUHAN, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan jari-jariku untuk berperang;
144:2 hagogohon ampa batar-batar bangku, bentengku ampa Sipaluah ahu, gantarhu ampa hatengeran ni uhurhu, na patundukkon bangsa-bangsa hu toruh ni kuasangku. (Ps. 18:3.) 144:2 yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku!
144:3 Ham Jahowa, aha ma jolma in, ase ipardiatei Ham ia, anjaha anak ni jolma in, ase idingat Ham ia? (Ps. 8:5.) 144:3 Ya TUHAN, apakah manusia itu, sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia, sehingga Engkau memperhitungkannya?
144:4 Doskon logou tumang do jolma, ari-arini usih songon halinoh na mamontas. (Job 14:2; Jak. 4:14.) 144:4 Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat.
144:5 Ale Jahowa, ondun Ham ma langitmu anjaha turun ma Ham; jamah Ham ma dolog-dolog in, ase martimus. (Ps. 18:10; 104:32.) 144:5 Ya TUHAN, tekukkanlah langit-Mu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung, sehingga berasap!
144:6 Sampakkon Ham ma hilapmu anjaha paerap Ham ma sidea; siarhon Ham ma panahmu anjaha pardakdak Ham ma sidea. (Ps. 18:15-17.) 144:6 Lontarkanlah kilat-kilat dan serakkanlah mereka, lepaskanlah panah-panah-Mu, sehingga mereka kacau!
144:7 Surdukkon Ham ma tanganmu hun datas, rota Ham ma ahu, anjaha paluah Ham ma ahu humbani bah marbanggal, humbani kuasa ni halak na legan, 144:7 Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing,
144:8 na tongtong manluarhon hata ladung babahni. anjaha tangan siamunni tangan panipuon do. (ay. 11.) 144:8 yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta.
144:9 Ham Naibata, sihol dodingkononku do doding na bayu Bamu, anjaha sihol pujionku do Ham marhitei husapi sisapuluh tali. (Ps. 33:2, 3.) 144:9 Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagi-Mu, dengan gambus sepuluh tali aku hendak bermazmur bagi-Mu,
144:10 Ham sibere hamonangan bani raja-raja, anjaha na paluahkon si Daud, juak-juakmu, humbani podang hamagouan, 144:10 Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja, dan yang membebaskan Daud, hamba-Mu!
144:11 rota anjaha paluah Ham ma ahu humbani kuasa ni bangsa na legan, na tongtong manluarhon ladung babahni, anjaha tangan siamunni tangan panipuon do. (ay. 8.) 144:11 Bebaskanlah aku dari pada pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu, dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta.
144:12 Sai songon suan-suanan ma anakta, na dulas marganjang bani haposoonni, anjaha borunta songon basikah parsuhi, na niuhirhon bani rumah bolon. (Ps. 128:3.) 144:12 Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya; dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru, yang dipahat untuk bangunan istana!
144:13 Sai gok ma tuanganta, padaratkon bagei-bagei ni sipanganon, marribu-ribu ma biri-birinta, marlaksa-laksa bani sampalanta. 144:13 Semoga gudang-gudang kita penuh, mengeluarkan beraneka ragam barang; semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita!
144:14 Sai mombur-mombur ma lombunta, ulang mahua-mahua, ulang molei, anjaha ulang ma dong na tangis i alamanta. (2 Mus. 28:4.) 144:14 Semoga lembu sapi kita sarat; semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran, dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita!
144:15 Martuah ma bangsa na sonin untungni, martuah ma bangsa, na marNaibatahon Jahowa. (Ps. 33:12; 146:5; 5 Mus. 33:29.) 144:15 Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya! Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah TUHAN!
<< Mazmur 143 Mazmur 145 >>