Mazmur 109

109:1 Bani pambobai koor. Humbani si Daud. Sada Psalm. Ham Naibata, sipujionku, ulang ma sip Ham! (Ps. 35:22.) 109:1 Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri!
109:2 Ai ngangang do dompak ahu babah ni parjahat pakon panipu, marsahap do sidea dompak ahu marhasoman dilah siparladung. 109:2 Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku, mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta;
109:3 Marhitei hata domdom iinggoti sidea ahu, anjaha iporangi sidea do ahu seng marhala. (Ps. 69:5.) 109:3 dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan.
109:4 Balos ni holong ni uhurhu iaduhon sidea do ahu, tapi anggo ahu sai martonggo do. (Jer. 18:20.) 109:4 Sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka.
109:5 Ihonahon sidea do bangku hajahaton balos ni na madear, anjaha domdom balos ni pangkaholongingku. (Ps. 35:12, 13; 38:21.) 109:5 Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan dan kebencian ganti kasihku.
109:6 Pahehe Ham ma parjahat dompaksi, anjaha halak sipanukas jongjong i siamunni. (Sak. 3:1.) 109:6 “Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya;
109:7 Bani na iuhumi ia, sai luar ma ia songon parjahat, anjaha tonggoni sai gabe dousa ma. (Pod. 1:28.) 109:7 apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa.
109:8 Sai roh otikni ma umurni, anjaha halak na legan ma mambuat pangkatni. (Lah. 1:20.) 109:8 Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain.
109:9 Sai tading maetek ma niombahni, anjaha mabalu ma jolmani. (2 Mus. 22:14.) 109:9 Biarlah anak-anaknya menjadi yatim, dan isterinya menjadi janda.
109:10 Sai mambur merap ma niombahni gabe sipangindo-indo, daoh sirang humbani rumahni na dob pinarreong. (Job 27:14.) 109:10 Biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis, dan dihalau dari reruntuhan rumahnya.
109:11 Sai ihabus sipabungahon duit ma sagala na dong bani, anjaha halak na legan mangayob na hinalojahonni. 109:11 Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang-orang lain menjarah hasil jerih payahnya.
109:12 Sa ulang ma dong na marholong ni atei bani, sai ulang ma dong na maridop ni uhur bani niombahni na tading maetek. 109:12 Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim.
109:13 Sai ripas ma ginomparni, anjaha sai sasap ma goranni bani sundut na mangihut. (Ps. 21:11.) 109:13 Biarlah dilenyapkan keturunannya, dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian.
109:14 Sai taringat ma dousa ni na lobeini bani Jahowa, anjaha ulang ma hona sasap dousa ni inangni. (2 Mus. 20:5.) 109:14 Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan TUHAN, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya.
109:15 Tongtong ma ai ilobei ni panonggor ni Jahowa, anjaha masab ma hun tanoh on pardingatan pasalsi, (5 Mus. 32:26; Pod. 10:7.) 109:15 Biarlah itu selalu diperhatikan TUHAN, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi.
109:16 halani lang idingat mambahen idop ni uhur, tapi ipardakdak do halak na madoyuk pakon na masombuh, sonai age paruhur na madotei sihol mambunuh sidea. (Jak. 2:13.) 109:16 Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin dan orang yang hancur hati sampai mereka mati.
109:17 Holong do uhurni bani bura-bura, sai mangonai ma ai hubani; seng marosuh ia mamasu-masu, sai daoh ma ai humbani. 109:17 Ia cinta kepada kutuk — biarlah itu datang kepadanya; ia tidak suka kepada berkat — biarlah itu menjauh dari padanya.
109:18 Marpakeian bura-bura do ia, sai itorusi ma ia songon bah, anjaha songon minak hubagas holi-holini; (4 Mus. 5:21, 22; Job 15:16.) 109:18 Ia memakai kutuk sebagai bajunya — biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya;
109:19 sai songon sabing na sinabingkon ma ai bani, 109:19 biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya.
109:20 Ai ma namin upah humbani Jahowa hubani sagala na manlawan ahu, pakon humbani parsahap na masambor dompak ahu. 109:20 Biarlah semuanya itu dari pihak TUHAN menjadi upah orang yang mendakwa aku, dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku.”
109:21 Tapi anggo Ham, ale Jahowa, Tuhanku, apiti Ham ma ahu halani goranmu! Paluah Ham ma ahu, romban hubani idop ni uhurmu. 109:21 Tetapi Engkau, ya ALLAH, Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu, lepaskanlah aku oleh sebab kasih setia-Mu yang baik!
109:22 Ai doyuk anjaha masombuh do ahu, anjaha uhurhu maborit do ibagas. (Ps. 40:18.) 109:22 Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku;
109:23 Magou do ahu songon halinoh bani panorangni marganjang, anjaha ipirpirhon do ahu songon balang. (Ps. 102:13.) 109:23 aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang, aku dikebutkan seperti belalang.
109:24 Reod-reod do towodku halani marpuasa, merung do dagingku seng martaboh. 109:24 Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus, habis lemaknya.
109:25 Siapas-apason mando ahu bani sidea, mangidah ahu, iupir-upirhon do uluni. (Ps. 22:8; 69:11, 12.) 109:25 Aku telah menjadi cela bagi mereka; melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya.
109:26 Urupi Ham ma ahu, Ham Jahowa Naibatangku, paluah Ham ma ahu romban hubani idop ni uhurmu, 109:26 Tolonglah aku, ya TUHAN, Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu,
109:27 ase ibotoh sidea tanganmu do in, Ham, Jahowa, do sibahen in. 109:27 supaya mereka tahu, bahwa tangan-Mulah ini, bahwa Engkaulah, ya TUHAN, yang telah melakukannya.
109:28 Mamurai do sidea, tapi Ham do na mamasu-masu. Sai bador ma sidea na manlawan ahu, tapi marmalas ni uhur ma anggo juak-juakmu on. (Mat. 5:44; 1 Kor. 4:12.) 109:28 Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati; biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersukacita.
109:29 Sai marpaheian hahirion ma sagala na manukas-nukasi ahu, anjaha habadoron ma manrungkub sidea songon salimut. (Ps. 35:26.) 109:29 Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaikan noda, dan berselimutkan malunya sebagai jubah.
109:30 Sai sihol do pujionku Jahowa marhitei pamanganku, anjaha pujionku ma Ia itongah-tongah ni halak na mabuei. (Ps. 22:26; 35:18; 40:16; 107:32.) 109:30 Aku hendak bersyukur sangat kepada TUHAN dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak.
109:31 Ai Ia do na jongjong i siamun ni halak na masombuh, laho paluahkonsi humbani halak na manguhum hosahni. (ay. 6.) 109:31 Sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya.
<< Mazmur 108 Mazmur 110 >>