Mazmur 105

105:1 Puji nasiam ma Jahowa, dilo ma goranni, pabotohkon nasiam ma pambahenanni itongah-tongah ni bangsa-bangsa! (Jes. 12:4.) 105:1 Bersyukurlah kepada TUHAN, serukanlah nama-Nya, perkenalkanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa!
105:2 Dodingkon nasim ma Ia, dodingkon ma puji-pujian Bani, sahapkon nasiam ma ganup horja halonganganni in. 105:2 Bernyanyilah bagi-Nya, bermazmurlah bagi-Nya, percakapkanlah segala perbuatan-Nya yang ajaib!
105:3 Marmogah-mogah ma nasiam ibagas goranni na pansing in; marmalas ni uhur ma sagala sipindahi Jahowa. (Ps. 69:33.) 105:3 Bermegahlah di dalam nama-Nya yang kudus, biarlah bersukahati orang-orang yang mencari TUHAN!
105:4 Pindahi nasiam ma Jahowa pakon hagogohonni, pindahi nasiam ma tongtong bohini. (Ps. 27:8.) 105:4 Carilah TUHAN dan kekuatan-Nya, carilah wajah-Nya selalu!
105:5 Paingat-ingat nasiam ma sagala halongangan na binahenni, tanda halonganganni pakon uhum niluarhon ni pamanganni, 105:5 Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan-Nya, mujizat-mujizat-Nya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkan-Nya,
105:6 nasiam, ale ginompar ni si Abraham, juak-juakni in, nasiam, ale anak ni si Jakob, na pinilihni in! 105:6 hai anak cucu Abraham, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihan-Nya!
105:7 Ia Jahowa, Ia do Naibatanta, sab do Bani tanoh on uhumni. 105:7 Dialah TUHAN, Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukuman-Nya.
105:8 Idingat do tongtong padan na binahenni, hata na niluarhonni hubani marribu-ribu sundut, (Luk. 1:73.) 105:8 Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian-Nya, firman yang diperintahkan-Nya kepada seribu angkatan,
105:9 ai ma padan binahenni bani si Abraham ampa bulawanni bani si Isak. 105:9 yang diikat-Nya dengan Abraham, dan akan sumpah-Nya kepada Ishak;
105:10 Ipajongjong do ai bani si Jakob gabe aturan, bani Israel gabe padan sadokah ni dokahni; 105:10 diadakan-Nya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel,
105:11 nini: Hu bam do berehononku tanoh Kanaan; gabe tean-teanan tanoh parbagiananmu. (1 Mus. 12:7; 15:18.) 105:11 firman-Nya: “Kepadamu akan Kuberikan tanah Kanaan, sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu.”
105:12 Sanggah seng sadiha ope bilangan ni sidea, otik hansa anjaha panginsolat ijai; 105:12 Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana,
105:13 marbungkas-bungkas humbani bangsa hu bangsa, humbani sada harajaon hu harajaon na legan, (1 Mus. 12:1; 13:1.) 105:13 dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain,
105:14 seng ibere age sahalak mangarsik sidea, ipapai do tene raja-raja marhalahon ni sidea: (1 Mus. 12:17; 20:3, 7.) 105:14 Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka, raja-raja dihukum-Nya oleh karena mereka:
105:15 nini: Ulang kahua hanima halak na mininakanku, ulang bahen hanima na jahat bani nabingku. 105:15 “Jangan mengusik orang-orang yang Kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabi-Ku!”
105:16 Sanggah na ipamasa lohei bani tanoh in, anjaha na binolahkonni sagala parbohalan ni sipanganon, (1 Mus. 41:54, 57.) 105:16 Ketika Ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan,
105:17 isuruh ma sada halak parlobei ni sidea, ai ma si Josep na tarjual songon jabolon. (1 Mus. 37:28; 45:5; 50:20.) 105:17 diutus-Nyalah seorang mendahului mereka: Yusuf, yang dijual menjadi budak.
105:18 Inahkon halak ma naheini hubagas bayangan, ibahen ma bosi bani borgokni, (1 Mus. 39:20.) 105:18 Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi,
105:19 paima das nidok ni hatani, gabe saud hata ni Jahowa. (Ps. 107:20.) 105:19 sampai saat firman-Nya sudah genap, dan janji TUHAN membenarkannya.
105:20 Isuruh raja ma na paluahkonsi, sirajai bangsa-bangsa mangkatahon paluahon ia; (1 Mus. 41:14; 39:41, 44.) 105:20 Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya.
105:21 ipabangkit ma ia gabe tuan i rumahni, ampa panggomgom bani sagala artani, (1 Mus. 41:40.) 105:21 Dijadikannya dia tuan atas istananya, dan kuasa atas segala harta kepunyaannya,
105:22 laho mangajari gamot-gamotni mangihutkon ronsuhni, ampa mamodahkon hauhuron bani pangintuai-pangintuai. 105:22 untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya.
105:23 Dob ai roh ma Israel hu Masir, manginsolat ma si Jakob i tanoh ni si Ham. (1 Mus. 46:1.) 105:23 Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham.
105:24 Ibahen ma bangsani ai manggargar tumang, gogohan humbani imbangni. (2 Mus. 1:7, 12; 5 Mus. 26:5.) 105:24 TUHAN membuat umat-Nya sangat subur, dan menjadikannya lebih kuat dari pada para lawannya;
105:25 Ipagoling ma uhur ni sidea laho mandomdomi bangsani, mambahen akal-akal bani juak-juakni. 105:25 diubah-Nya hati mereka untuk membenci umat-Nya, untuk memperdayakan hamba-hamba-Nya.
105:26 Dob ai isuruh ma si Musa, juak-juakni ai, pakon si Aron, na pinilihni ai. (2 Mus. 3:10; 4:14-17.) 105:26 Diutus-Nya Musa, hamba-Nya, dan Harun yang telah dipilih-Nya;
105:27 Ipamasa sidea ma partanda ni Jahowa i tanoh Masir ampa halongangan i tanoh ni si Ham. (2 Mus. 3:12.) 105:27 keduanya mengadakan tanda-tanda-Nya di antara mereka, dan mujizat-mujizat di tanah Ham:
105:28 Iparoh ma na golap gabe lotir ma, tapi seng iparuhurhon sidea hatani. (2 Mus. 10:21-29.) 105:28 dikirim-Nya kegelapan, maka hari menjadi gelap, tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya;
105:29 Ipaubah do bah ni sidea gabe daroh, gabe matei ma sagala dengke ni sidea. (2 Mus. 7:17-25.) 105:29 diubah-Nya air mereka menjadi darah, dan dimatikan-Nya ikan-ikan mereka.
105:30 Gumayon ma tiktikan i tanoh ni sidea, pala das hu kamar ni raja-raja ni sidea. (2 Mus. 8:6.) 105:30 Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka;
105:31 Marsahap ma Ia, jadi marrohan ma siranggang, rongit bani sab nagori ni sidea. (2 Mus. 8:16, 21.) 105:31 Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat, dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka;
105:32 Itongos do bani sidea udan sira-sira, gok jirlam ni apuy do tanoh ni sidea. (2 Mus. 9:22-26.) 105:32 dicurahkan-Nya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka;
105:33 Iparseda ma pohon anggur pakon hayu ara ni sidea, marponggolan do hayu bani sab nagori ni sidea. 105:33 dirubuhkan-Nya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkan-Nya pohon di daerah mereka;
105:34 Marsahap ma Ia, marrohan ma balang ampa tamponok na so habilangan, (2 Mus. 10:12-15.) 105:34 Ia berfirman, maka datanglah belalang dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya,
105:35 jadi ipampangani ma sagala suan-suanan i tanoh ni sidea, iboiskon ma gogoh ni juma ni sidea. 105:35 yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka;
105:36 Ibogbog ma sagala bunga-tubuh i nagori ni sidea, pamungkah ni gogoh ni sidea ganupan. (2 Mus. 12:29.) 105:36 dibunuh-Nya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka:
105:37 Dob ai iboan ma sidea mandarat marnah omas pakon pirak, seng dong humbani morga ni sidea na targompang. (2 Mus. 3:22; 11:2; 12:35; 13:18; Jes. 5:27; 35:3.) 105:37 Dituntun-Nya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir.
105:38 Malas ma uhur ni Masir dob haluar sidea, ai sogop do bani sidea biar mangidah sidea. 105:38 Orang Mesir bersukacita, ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka.
105:39 Ipaherbang ma hombun manrongkob bani sidea, sonai apuy laho paliharhon borngin. (2 Mus. 13:21, 22.) 105:39 Dibentangkan-Nya awan menjadi tudung, dan api untuk menerangi malam.
105:40 Mangindo sidea, gabe iparoh ma leto, anjaha ipabosur ma sidea mangan ruti na hun nagori atas. (2 Mus. 16:13-15; Joh. 6:31.) 105:40 Mereka meminta, maka didatangkan-Nya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkan-Nya mereka.
105:41 Ibuha ma dolog batu, jadi marbaoran ma bah, mardalan i halimisan songon binanga, (2 Mus. 17:6; 4 Mus. 20:11; Jes. 48:21.) 105:41 Dibuka-Nya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai;
105:42 halani idingat do hatani na pansing in, ai ma na hubani si Abraham, juak-juakni in. (1 Mus. 22:16; 5 Mus. 4:37; 7:8; 10; 10:14.) 105:42 sebab Ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham, hamba-Nya.
105:43 Ipadarat do bangsani ai ibagas malas ni uhur, na pinilihni ai marhasoman olob-olob. (Jes. 35:10; 51:11; 55:12.) 105:43 Dituntun-Nya umat-Nya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihan-Nya dengan sorak-sorai.
105:44 Ibere ma bani sidea tanoh ni sipajuh begu-begu (5 Mus. 11:24; Jos. 1:3, 4, 6.) 105:44 Diberikan-Nya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa,
105:45 ase iramotkon sidea aturanni, anjaha iparlahouhon titahni. Haleluya! 105:45 agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapan-Nya, dan memegang segala pengajaran-Nya. Haleluya!
<< Mazmur 104 Mazmur 106 >>