Mazmur 104

Minggu 24 Juni 2018: Ambilan Psalmen 104: 19-30; Sibasaon Kolose 1: 15-23
Minggu Pentakosta (1) 4 Juni 2017: Ambilan Lahoan 2: 1-21; Sibasaon Psalmen 104: 24-34, 35
104:1 Puji ma Jahowa, ale tonduyhu! Ham Jahowa Naibatangku, banggal tumang do Ham, hasangapon pakon hamuliaon do pakeian Bamu. (Ps. 8:2; 96:6.) 104:1 Pujilah TUHAN, hai jiwaku! TUHAN, Allahku, Engkau sangat besar! Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak,
104:2 Haliharon do isabingkon Ham Bamu songon salimut, ipaherbang Ham do langit songon tenda. (1 Tim. 6:16; Jes. 40:22; 44:21; 54:2.) 104:2 yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda,
104:3 Ibahen Ham do lotengmu ibabou ni bah, hombun do ibahen Ham garetamu, anjaha mardalan-dalan do Ham iatas ni habong ni logou. (1 Mus. 1:7.) 104:3 yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin,
104:4 Ibahen Ham do logou gabe suruhanmu, apuy na marjirlam-jirlam gabe siparugasmu. (Heb. 1:7.) 104:4 yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu,
104:5 Domma ipajonam Ham tanoh on bani palasni, seng anjai dugur be sadokah ni dokahni. (1 Mus. 1:9, 10.) 104:5 yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya.
104:6 Bah bagas na hampar do manrungkubsi, tinob do sagala dolog ibahen bah. 104:6 Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya; air telah naik melampaui gunung-gunung.
104:7 Maporus do ai ibahen pangasupimu, tarolos do sidea lintun ibahen sora ni longgurmu; (Job 38:4-11.) 104:7 Terhadap hardik-Mu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara guntur-Mu,
104:8 gabe timbul ma dolog, matornoh lombang bani ianan na dob tinotapkonmu bani sidea. 104:8 naik gunung, turun lembah ke tempat yang Kautetapkan bagi mereka.
104:9 Domma itotapkon Ham parbolatan bani bah na so malo lopusanni, seng anjai rungkubonni be tanoh. (Jer. 5:22.) 104:9 Batas Kautentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi.
104:10 Ham do na patubuh bah tubuh i lombang-lombang, na mambahen mabaor bahni iholang-holang ni dolog-dolog, (Ps. 74:15.) 104:10 Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung,
104:11 na mambere minum sagala binatang na i talun, anjaha halode jalang sombuh horahni ijai; 104:11 memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan;
104:12 marasari do i topini manuk-manuk na i awang-awang, na patangarhon dodingni hun ranting-ranting. 104:12 di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan.
104:13 Ham do na painum dolog humbani lotengmu, anjaha bosur do tanoh on marhitei hombunmu. (Ps. 65:10-14.) 104:13 Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar loteng-Mu, bumi kenyang dari buah pekerjaan-Mu.
104:14 Ham do patubuhkon poyon-poyon bani pinahan, ampa suan-suanan sihorjahonon ni jolma, mambahen mandarat ruti humbagas tanoh, (Ps. 147:8; 1 Mus. 1:11, 12.) 104:14 Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah
104:15 ampa anggur laho pamalas uhur ni jolma, pakon minak na mambahen marminak bohi pakon ruti na pagogohkon uhur ni jolma. (Panguh. 9:13; Par. 10:19.) 104:15 dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia.
104:16 Bosur do ganup hayu ni Jahowa, hayu ares na i Libanon, na sinuanni ai; 104:16 Kenyang pohon-pohon TUHAN, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanam-Nya,
104:17 ijai do marasari manuk-manuk, tandaulog marjabu bani tusam. 104:17 di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar;
104:18 Dolog na gijang do ianan bani bedar, anjaha dolog batu haporusan bani sorigala. 104:18 gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk.
104:19 Ham do mambahen bulan laho manotapkon panorang, mata ni ari ibotoh do ianan hasundutanni. (Ps. 19:7; 74:16; 1 Mus. 1:14-19.) 104:19 Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya.
104:20 Iodongkon Ham do ma golap jadi tubuh ma borngin, ai ma panorang mandarat sagala binatang harangan. 104:20 Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah; ketika itulah bergerak segala binatang hutan.
104:21 Singa ajar-ajar maraum mangindahi sisorohon, ipangindo sipanganonni humbani Naibata. (ay. 27.) 104:21 Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa, dan menuntut makanannya dari Allah.
104:22 Anggo poltak ma mata ni ari, mulak bei ma sidea, manggompang ibagas liangni. (Ps. 37:8.) 104:22 Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya;
104:23 Haluar ma jolma manohu horjani, mandalankon lahoanni ronsi bod ari. 104:23 manusia pun keluarlah ke pekerjaannya, dan ke usahanya sampai petang.
104:24 Buei tumang do jadi-jadianmu, Ham Jahowa, haganupan in ipauli Ham marhitei hapentaran, gok do tanoh on bani na tinompamu. 104:24 Betapa banyak perbuatan-Mu, ya TUHAN, sekaliannya Kaujadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu.
104:25 Tonggor ma, laut na banggal anjaha na bolag tumang, ijai do gumayom, seng habilangan, binatang-binatang na etek age na banggal. 104:25 Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar.
104:26 Ijai do manjuluri binatang laut na majombut, sonai age Leviatan na jinadihonmu, marguro-guro do ijai. 104:26 Di situ kapal-kapal berlayar dan Lewiatan yang telah Kaubentuk untuk bermain dengannya.
104:27 Haganup, Bamu do marpangarapan, ase ibere Ham sipanganonni bei bani panorangni. (Ps. 145:15, 16; 147:9.) 104:27 Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya.
104:28 Anggo ibere Ham bani sidea, boi ma sidea patumpuhon; anggo ibuha Ham tanganmu, bosur ma sidea bani na madear. 104:28 Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya; apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan.
104:29 Anggo iponopkon Ham bohimu, tarsonggot ma sidea; anggo ibuat Ham hosahni, matei ma sidea, mulak bani orbukni hinan. (1 Mus. 3:19; 7:21, 22.) 104:29 Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut; apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu.
104:30 Anggo itongos Ham Tonduymu, tartompa ma sidea, anjaha bayu ma rupa ni tanoh on ibahen Ham. (Lah. 17:25.) 104:30 Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi.
104:31 Ronsi sadokah ni dokahni do hamuliaon ni Jahowa, malas do uhur ni Jahowa mangidah jadi-jadianni. (1 Mus. 1:31.) 104:31 Biarlah kemuliaan TUHAN tetap untuk selama-lamanya, biarlah TUHAN bersukacita karena perbuatan-perbuatan-Nya!
104:32 Mangkawah Ia bani tanoh on gabe dugur ma, ijamah dolog gabe martimus ma. (Ps. 144:5.) 104:32 Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap.
104:33 Sai dodingkononku do Jahowa sadokah goluhku, sai dodingkononku do Naibatangku sadokah dong ahu. (Ps. 146:2.) 104:33 Aku hendak menyanyi bagi TUHAN selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.
104:34 Sai marosuh ma Ia bani dodingku, marmalas ni uhur do anggo ahu ibagas Jahowa. (Ps. 19:15.) 104:34 Biarlah renunganku manis kedengaran kepada-Nya! Aku hendak bersukacita karena TUHAN.
104:35 Sai bois ma sagala pardousa hun tanoh on, anjaha ulang be dong halak parjahat. Puji ma, Jahowa ale tonduyhu! Haleluya! (Ps. 7:10.) 104:35 Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi! Pujilah TUHAN, hai jiwaku! Haleluya!
<< Mazmur 103 Mazmur 105 >>