Mazmur 103

103:1 Humbani si Daud. Puji ma Jahowa, ale tonduyhu, anjaha humbani gok ni uhurhu mamuji goranni na pansing in! (Luk. 1:46.) 103:1 Dari Daud. Pujilah TUHAN, hai jiwaku! Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku!
103:2 Puji ma Jahowa, ale tonduyhu, anjaha ulang ma halupahon ganup dear layakni! 103:2 Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya!
103:3 Ia do na manasap sagala dousamu, anjaha na pamalumkon sagala naboritmu; (Ps. 32:1; 147:3.) 103:3 Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu,
103:4 na paluahkon goluhmu humbani hamagouan, na mansortalihon bam dear layak ampa idop ni uhur, (Ps. 5:13; Job 33:24, 25.) 103:4 Dia yang menebus hidupmu dari lobang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat,
103:5 na pabosurhon sura-suramu marhitei na madear, ase mulak bayu haposoonmu songon manuk-manuk nanggordaha. (Jes. 40:31.) 103:5 Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali.
103:6 Jahowa, na mambahen hapintoron, anjaha na pasintongkon uhum bani halak na hona dorun, 103:6 TUHAN menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas.
103:7 Ia do na pabotohkon dalanni bani si Musa, hubani anak ni Israel pambahenanni. (Ps. 90:16; 2 Mus. 33:13.) 103:7 Ia telah memperkenalkan jalan-jalan-Nya kepada Musa, perbuatan-perbuatan-Nya kepada orang Israel.
103:8 Paridop ni uhur anjaha pardear layak do Jahowa, nanget manringis anjaha paridop ni uhur banggal. (Ps. 86:15; 145:8; Joel 2:13; 2 Mus. 34:6, 7; Neh. 9:17.) 103:8 TUHAN adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
103:9 Seng torus Ia manggila, anjaha seng marah Ia ronsi sadokah ni dokahni. (3 Mus. 19:18; Jes. 57:16; Jer. 3:12.) 103:9 Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam.
103:10 Seng ibahen hubanta romban hubani dousanta, anjaha seng ibalashon banta romban hubani hajahatonta. 103:10 Tidak dilakukan-Nya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas-Nya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita,
103:11 Tapi songon gijang ni langit hun tanoh on, sonai do banggal ni idop ni uhurni bani sagala na mangabiarisi. (Ps. 36:6; 57:11; Jes. 55:7-9.) 103:11 tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia;
103:12 Songon daoh ni hapoltakan humbani hasundutan, sonai do ipadaoh panlanggaronta humbanta. 103:12 sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan-Nya dari pada kita pelanggaran kita.
103:13 Songon idop ni uhur ni bapa bani niombahni, sonai do idop ni uhur ni Jahowa bani sagala na mangkabiarisi. 103:13 Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian TUHAN sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
103:14 Ai ibotoh do sonaha tompanta, idingat do, orbuk do anggo hita. (1 Mus. 2:7; 3:19; Job 10:9.) 103:14 Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat, bahwa kita ini debu.
103:15 Ia jolma in, songon poyon-poyon do, marbunga do ia songon bunga na i talun; (Ps. 90:5, 6; Jes. 40:6-8; 1 Ptr. 1:24, 25.) 103:15 Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga;
103:16 montashonsi logou seng dong be ia, anjaha seng natandai be iananni. 103:16 apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi.
103:17 Tapi anggo idop ni uhur ni Jahowa totap do ronsi sadokah ni dokahni bani sagala na mangkabiarisi, anjaha hasintonganni marnini marnono, (Tangis 3:22; Luk. 1:50.) 103:17 Tetapi kasih setia TUHAN dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilan-Nya bagi anak cucu,
103:18 bani na manramotkon padan binahenni, pakon na mardingat parentahni laho mandalankon ai. (Ps. 25:10; 5 Mus. 7:9.) 103:18 bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian-Nya dan yang ingat untuk melakukan titah-Nya.
103:19 Domma ipajonam Jahowa paratasni i surga, anjaha panggomgomionni manrajai haganup. (Ps. 9:8.) 103:19 TUHAN sudah menegakkan takhta-Nya di sorga dan kerajaan-Nya berkuasa atas segala sesuatu.
103:20 Puji ma Jahowa nasiam sagala malekatni, nasiam, sagala puanglima na margogoh, sipasaud hatani! (Ps. 29:1; Joel 4:11; Dan. 7:10.) 103:20 Pujilah TUHAN, hai malaikat-malaikat-Nya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya.
103:21 Puji ma Jahowa, nasiam sagala balani, nasiam sagala siparugas Bani, sipasaud harosuh ni uhurni! 103:21 Pujilah TUHAN, hai segala tentara-Nya, hai pejabat-pejabat-Nya yang melakukan kehendak-Nya.
103:22 Puji ma Jahowa, ale jadi-jadianni, bani ganup ianan ni harajaonni! Puji ma Jahowa, ale tonduyhu! (Ps. 145:10; 148:3, 4.) 103:22 Pujilah TUHAN, hai segala buatan-Nya, di segala tempat kekuasaan-Nya! Pujilah TUHAN, hai jiwaku
<< Mazmur 102 Mazmur 104 >>