Maleakhi 3

3:1 Tonggor ma, suruhonku ma suruhanku, ase ipasirsir dalan i lobeihu, jadi sompong ma roh Tuhan, na pinindahannima ai, marayak rumahni; suruhan ni parpadanan, na hinasiholhonnima ai, tonggor ma, na roh ma Ia, nini Jahowa Zebaot.(Mat. 11:10; Mrk. 1:2; Luk. 1:17, 75; 7:27.) 3:1 Lihat, Aku menyuruh utusan-Ku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan-Ku! Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya! Malaikat Perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya, Ia datang, firman TUHAN semesta alam.
3:2 Tapi ise ma na boi manahankon ari parrohni ai, anjaha ise ma na boi jongjong, anggo talar ma Ia? Ai songon apuy ni panopa do Ia anjaha songon sabun ni panabun. (Jes. 1:25; Jer. 2:22; Sak. 13:9.) 3:2 Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangan-Nya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri, apabila Ia menampakkan diri? Sebab Ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu.
3:3 Hundul ma Ia songon sipanlala ampa sipapitah pirak, jadi urasanni ma halak Levi, anjaha papitahonni ma sidea songon omas ampa pirak, ase boi sidea mamboban galangan na sintong bani Jahowa. (Ps. 51:21; Hes. 44:15.) 3:3 Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak; dan Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada TUHAN.
3:4 anjaha rosuh uhur ni Jahowa bani galangan ni Juda ampa Jerusalem songon sapari ampa bani tahun-tahun na salpu. 3:4 Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati TUHAN seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah.
3:5 Jadi dohoranku ma hanima laho manguhum, gabe saksi na sihap ma Ahu bani parsibalik mata, bani siparbangkis, bani sibijahon na tongon, bani halak na mangodohkon siparombou ibagas gajini, na mabalu ampa na tading maetek, bani halak na manulak panginsolat, na so mabiar bangku, nini Jahowa Zebaot. (2 Mus. 22:22; 3 Mus. 19:13; Jak. 5:4.) 3:5 Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzinah dan orang-orang yang bersumpah dusta dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing, dengan tidak takut kepada-Ku, firman TUHAN semesta alam.
3:6 Seng mubah-ubah anggo Ahu, Jahowa, tapi anggo hanima tong pe songon anak ni si Jakob. (4 Mus. 23:19; Ps. 33:11; Pod. 19:21.) 3:6 Bahwasanya Aku, TUHAN, tidak berubah, dan kamu, bani Yakub, tidak akan lenyap.
3:7 Humbani panorang ni ompungnima, sai manlembang do hanima humbani titahku, anjaha seng iramotkon hanima ai. Mulak ma hanima hubangku, ase mulak Ahu bannima, nini Jahowa Zebaot. Tapi nini hanima: Sonaha ma hanami mulak? (Sak. 1:3.) 3:7 Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapan-Ku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepada-Ku, maka Aku akan kembali kepadamu, firman TUHAN semesta alam. Tetapi kamu berkata: “Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali?”
3:8 Ai ongga do jolma paoto-otohon Naibata, ase paoto-otoonnima Ahu? Tapi nini hanima: Marhitei aha ma ioto-otoi hanami Ham? Marhitei parsapuluhan ai ampa galangan ai! (Neh. 13:10.) 3:8 Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu Aku. Tetapi kamu berkata: “Dengan cara bagaimanakah kami menipu Engkau?” Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus!
3:9 Mangonai do papa bannima, halani ioto-otoi hanima Ahu, ganup bangsa in tene. (Hag. 1:6.) 3:9 Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu Aku, ya kamu seluruh bangsa!
3:10 Boan hanima ma parsapuluhan in, gok, hu rumah parartaan, ase adong bohal i rumahku; dob ai lajou hanima ma Ahu marhitei ai, nini Jahowa Zebaot, atap na so buhaonku do bannima jendela ni langit, laho manguseihon bannima pasu-pasu na marlobih-lobih. (1 Mus. 7:11; Neh. 13:5; 2 Raj. 7:2, 19.) 3:10 Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
3:11 Jadi tulakonku ma, halani hanima, sipangatah (balang) ai, ase ulang be isiapkon gogoh ni tanoh in, anjaha ase ulang mangolang hayu anggur na i juma ai marbuah bannima, nini Jahowa Zebaot. 3:11 Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman TUHAN semesta alam.
3:12 Jadi parhatuahon ni haganup bangsa ma hanima, ai maningon gabe tanoh haudungan ni uhur do hanima, nini Jahowa Zebaot. (Jes. 6:24; Dan. 11:16; Sak. 7:14.) 3:12 Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman TUHAN semesta alam.
3:13 Ipabanggal hanima do hata-hatanima dompak Ahu, nini Jahowa. Lanjar nini hanima ope: Sonaha ma parsahapnami dompak Ham? 3:13 Bicaramu kurang ajar tentang Aku, firman TUHAN. Tetapi kamu berkata: “Apakah kami bicarakan di antara kami tentang Engkau?”
3:14 Ihatahon hanima: Seng dong gunani balosan Naibata. Aha ma untungnami, halani ihorjahon hanami parentahni, atap na marhoru ai hanami mardalan ilobei ni Jahowa Zebaot? (2 Raj. 6:33; Job 21:15; Ps. 73:13, 14; Sak. 3:7.) 3:14 Kamu berkata: “Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadap-Nya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan TUHAN semesta alam?
3:15 Halani ai iparhatuah hanima do halak na jungkat maruhur: Halak parjahat seng pitah mardohar, tapi age pe ilajou sidea Naibata, maluah do sidea. 3:15 Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah: bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun, mereka luput juga.”
3:16 Tapi marsipasingatan do halak na mangkabiari Jahowa samah sidea: Ipardiateihon anjaha itangar Naibata do ai. Anjaha tarsurat do i lobeini sada buku pardingatan bani halak na mangkabiari Jahowa ampa na mangkargahon goranni. (Pangk. 20:12.) 3:16 Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan TUHAN: “TUHAN memperhatikan dan mendengarnya; sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan-Nya bagi orang-orang yang takut akan TUHAN dan bagi orang-orang yang menghormati nama-Nya.”
3:17 Jadi Ahu ma simada sidea, nini Jahowa Zebaot, bani ari na sihol marlulu ai Ahu, anjaha idopanku ma sidea, songon sada halak na mangidopi anakni, na mambalosisi. (2 Mus. 19:5; 5 Mus. 7:6; 8:5; Ps. 118:24; Sak. 14:7.) 3:17 Mereka akan menjadi milik kesayangan-Ku sendiri, firman TUHAN semesta alam, pada hari yang Kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia.
3:18 Ijai use idahonnima ma parleganan ni parpintor humbani parjahat, na mambalosi Naibata humbani na so mambalosi Naibata. 3:18 Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada-Nya.
<< Maleakhi 2 Matius 1 >>