Maleakhi 1

1:1 Hata pangungkabon ni Jahowa bani Israel marhitei si Maleaki. 1:1 Ucapan ilahi. Firman TUHAN kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi.
1:2 Holong do uhurhu bannima, nini Jahowa. Tapi ihatahon hanima: Sonaha ma pangholongimu bannami? Ai lang si Esau do namin abang ni si Jakob, nini Jahowa, hape si Jakob do huhaholongi, (1 Mus. 25:23; Rom 9:13.) 1:2 “Aku mengasihi kamu,” firman TUHAN. Tetapi kamu berkata: “Dengan cara bagaimanakah Engkau mengasihi kami?” “Bukankah Esau itu kakak Yakub?” demikianlah firman TUHAN. “Namun Aku mengasihi Yakub,
1:3 tapi sogam do uhurhu bani si Esau. Halani ai do ase gabe halimisan hubahen dolog-dologni, anjaha huondoskon parbagiananni gabe ianan ni sorigala, na somal marianan i halimisan. (1 Mus. 36:18; Jes. 34:13; Jer. 49:17; Obj. 18.) 1:3 tetapi membenci Esau. Sebab itu Aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya Kujadikan padang gurun.”
1:4 Porini nini Edom: Domma tongon iparseda hanami, tapi ulakkononnami do paulihon na mareong ai, hatahonon ni Jahowa Zebaot ma: Sidea paulihon, tapi Ahu use manreongkon; goranon ni halak ma sidea: Tanoh hajahaton, bangsa siringisan ni Jahowa sadokah ni dokahni. 1:4 Apabila Edom berkata: “Kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu,” maka beginilah firman TUHAN semesta alam: “Mereka boleh membangun, tetapi Aku akan merobohkannya; dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya TUHAN murka sampai selama-lamanya.”
1:5 Idahon ni matanima ope ai, gabe hatahononnima ma: Banggal do Jahowa, age idarat ni parbalogan ni Israel. 1:5 Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata: “TUHAN maha besar sampai di luar daerah Israel.”
1:6 Ipasangap anak do bapani, anjaha ihabiari juak-juak tuanni. Anggo bapa Ahu, ija do hasangaponku? Anggo Tuhan Ahu, ija do biar dompak Ahu? nini Jahowa Zebaot bannima malim-malim, hanima sipahiri goranku. Hape nini hanima ope: Sonaha, hanami pahiri goranmu? (2 Mus. 20:12; Joh. 8:49.) 1:6 Seorang anak menghormati bapanya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika Aku ini bapa, di manakah hormat yang kepada-Ku itu? Jika Aku ini tuan, di manakah takut yang kepada-Ku itu? firman TUHAN semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina nama-Ku. Tetapi kamu berkata: “Dengan cara bagaimanakah kami menghina nama-Mu?”
1:7 Iboan hanima do bani anjap-anjapku ruti na mabutak. Anjaha ihatahon hanima do: Sonaha ibahen hanami pabutak ai? Marhitei na ipingkiri hanima: Boi do pahirion meja ni Jahowa. (3 Mus. 21:6.) 1:7 Kamu membawa roti cemar ke atas mezbah-Ku, tetapi berkata: “Dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya?” Dengan cara menyangka: “Meja TUHAN boleh dihinakan!”
1:8 Anggo iboan hanima pinahan na mapitung bahen galangan, ai lang na sambor ma ai? Anggo igalangkon hanima na oyangon atap na boritan, ai lang na sambor ma ai? Parsiluah hanima ma ai bani panggomgominima, mintor tumaram ma rosuh uhurni mangidah ho barang layak ia bam? nini Jahowa Zebaot. (3 Mus. 22:20, 23.) 1:8 Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? firman TUHAN semesta alam.
1:9 Ai pe buat hanima ma uhur ni Naibata marhitei galangan sisonai ai, ase idop uhurni banta! Sonai do pambahenannima, mintor tarbahen ma rosuh uhurni mangidah hanima? nini Jahowa Zebaot. 1:9 Maka sekarang: “Cobalah melunakkan hati Allah, supaya Ia mengasihani kita!” Oleh tangan kamulah terjadi hal itu, masakan Ia akan menyambut salah seorang dari padamu dengan baik? firman TUHAN semesta alam.
1:10 Ambit adong ma namin sada halak hun tongah-tongahnima na ra manutup labah ni rumah panumbahan in, ase ulang sisoya-soya pannahitinima apuy bani anjap-anjapkin. Seng marosuh uhurhu mangidah hanima, nini Jahowa Zebaot, anjaha seng tarharosuhkon Ahu galangan hun tangannima. (bd. 2:13; Jes. 1:13; Ams. 5:21.) 1:10 Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbah-Ku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman TUHAN semesta alam, dan Aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu.
1:11 Ai hun hapoltakan das hu hasundutan timbul do goranku itongah-tongah ni bangsa-bangsa anjaha bani ganup ianan igalangkon do dahupa bani goranku ampa galanan sipanganon na pitah; ai timbul do goranku itongah-tongah ni bangsa-bangsa, nini Jahowa Zebaot. (Jes. 60:1-7; Ps. 113:3.) 1:11 Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari nama-Ku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi nama-Ku dan juga korban sajian yang tahir; sebab nama-Ku besar di antara bangsa-bangsa, firman TUHAN semesta alam.
1:12 Tapi anggo hanima ipabutak hanima do in, marhitei na hinatahonnima: Boi do butak bahenon meja ni Jahowa, anjaha mapas uhur bani sipanganon na ijai ai. 1:12 Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka: “Meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan!”
1:13 Nini hanima: Tonggor ma, loja ni in! anjaha mapas do uhurnima bangku, nini Jahowa Zebaot. Iboan hanima do na nirampok, na oyangon ampa na boritan, iboan hanima do ai gabe galangannima. Mintor tarharosuhkon Ahu ma manjalo ai hun tangannima? nini Jahowa. 1:13 Kamu berkata: “Lihat, alangkah susah payahnya!” dan kamu menyusahkan Aku, firman TUHAN semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit, kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah Aku menerimanya dari tanganmu? firman TUHAN.
1:14 Sai hona papa ma sipangoto-otoi, na marnah pinahan tunggal namin bani hulananni, na dob binagahkonni, hape na martikas do saudni igalangkon bani Tuhan in! Ai Raja na bolon do Ahu, nini Jahowa Zebaot, anjaha sihabiaran do goranku itongah-tongah ni bangsa-bangsa. (3 Mus. 22:19.) 1:14 Terkutuklah penipu, yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab Aku ini Raja yang besar, firman TUHAN semesta alam, dan nama-Ku ditakuti di antara bangsa-bangsa.
<< Zakharia 14 Maleakhi 2 >>