Keluaran 21

21:1 Anjaha on ma paraturan siaturhononmu hulobei ni sidea. 21:1 “Inilah peraturan-peraturan yang harus kaubawa ke depan mereka.
21:2 Anggo iboli ho sada jabolon halak Heber, onom tahun ma dokahni mangkorja ia bam, tapi bani tahun papituhon maningon maluah sonin ma ia. (3 Mus. 25:39; 5 Mus. 15:12-17; Jer. 34:14.) 21:2 Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu enam tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ketujuh ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa.
21:3 Anggo sahalak ia roh, sahalak ia ma laho; anggo marrumah tangga ia roh, jadi rap pakon parinangonni ma ia laho. 21:3 Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri; jika ia mempunyai isteri, maka isterinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia.
21:4 Anggo marrumah tangga ia ibahen tuanni, gabe itubuhkon bani anak atap boru, tuanni ai ma simada parinangon ai pakon dakdanak ai, pitah ia tumang do na maluah. 21:4 Jika tuannya memberikan kepadanya seorang isteri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri.
21:5 Tapi anggo gomos hata ni jabolon ai mangkatahon: Holong do uhurhu bani tuanku, bani parinangonku ampa bani dakdanakku, seng bangku maluah, 21:5 Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata: Aku cinta kepada tuanku, kepada isteriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka,
21:6 arahkonon ni tuanni ai ma ia hubani Naibata, arahkononni ma ia hu labah atap hu tiang, anjaha turaon ni tuanni ai ma ia pakon tura-tura, gabe jabolonni ma ia lalab. (bd. 22:8, 9; 5 Mus. 1:17.) 21:6 maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup.
21:7 Tapi anggo ijual atap ise boruni bahen jabolon, seng bulih maluah ia songon parluah ni jabolon dalahi. (ay. 2.) 21:7 Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar.
21:8 Anggo seng iharosuhkon tuanni ai ia, dobkonsi ibahen ia parsondukni, maningon lopasonni do ia tobuson; seng bulih jualhononni ia hubani bangsa na legan, halani na dob mangosei ia. 21:8 Jika perempuan itu tidak disukai tuannya, yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus; tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu.
21:9 Tapi anggo ipatunangankon ia hubani anakni, adat parboruon ma bahenonni hubani. 21:9 Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan.
21:10 Anggo ibuat naboru na legan bani sandiri, seng bulih oruanni sipanganonni, hiouni atap hak parrumahtanggaonni. 21:10 Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia.
21:11 Tapi anggo seng ibahen uhum na tolu ondi hubani, maluah sonin ma ia, seng pala marduit panobus. 21:11 Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar, dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa.”
21:12 Atap ise na mambogbog halak, gabe matei ia, maningon marutang hosah ia. (1 Mus. 9:6; 2 Mus. 20:13.) 21:12 “Siapa yang memukul seseorang, sehingga mati, pastilah ia dihukum mati.
21:13 Tapi anggo seng na ginompanganni ia, tapi na pinatongon ni Naibata do ia hu tanganni, Ahu pe patuduhkon ianan haporusanni bam. (4 Mus. 35:6; 5 Mus. 19:4.) 21:13 Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka Aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat, ke mana ia dapat lari.
21:14 Tapi anggo sangaja atap ise mamunuh hasomanni marhitei akal-akal, saradonmu ma ia hun anjap-anjapku laho mamunuhsi. (1 Raj. 2:29, 31.) 21:14 Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbah-Ku, supaya ia mati dibunuh.
21:15 Atap ise na mambogbog bapani atap inangni, maningon marutang hosah ia. 21:15 Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati.
21:16 Atap ise na mamangus jolma anjaha ijual, barang jumpah i tanganni, maningon marutang hosah ia. (5 Mus. 21:7; 1 Tim. 1:10.) 21:16 Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati.
21:17 Atap ise na mamurai bapani atap inangni maningon marutang hosah ia. (Pod. 20:20; Mat. 15:4.) 21:17 Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati.
21:18 Anggo maringor dalahi, anjaha ibogbogi na sada imbangni ai bani batu atap itenju ia, tapi seng pala matei ia, tibal hansa bani podomanni, 21:18 Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur,
21:19 jadi anggo boi ma ia jongjong use anjaha mardalani martungkot-tungkot idarat, gabe borsih ma na mambogbogsi ai; pitah halojaonni ma igalar ampa partambarni ronsi malum tumang. 21:19 maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman, jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat; hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu, karena terpaksa menganggur, dan menanggung pengobatannya sampai sembuh.
21:20 Atap ise na mambogbog jabolonni dalahi atap jabolonni naboru bani hayu anjaha matei ibagas tanganni, maningon abulon do ia. 21:20 Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat, sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan.
21:21 Tapi anggo manggoluh do sadari atap dua ari nari, seng pala abulonni, ai duitni mando ai. 21:21 Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri.
21:22 Anggo maringor dalahi, gabe tarbogbogsi sada naboru na boratan rumah, pala saburan rudang, tapi seng mahua hosahni, maningon dondaon ia, marguru hubani pangkatahon ni paramangon ni naboru ai hubani, anjaha maningon galaronni songon na dob tinontuhon ni panguhum. 21:22 Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim.
21:23 Tapi anggo tarmara do, maningon hosah do abul ni hosah. (3 Mus. 24:19, 20; 5 Mus. 19:21; Mat. 5:38.) 21:23 Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa,
21:24 Mata abul ni mata, ipon abul ni ipon, tangan abul ni tangan, nahei abul ni nahei, 21:24 mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki,
21:25 na matutung abul ni na matutung, ugah abul ni ugah, na marbulistang abul ni na marbulistang. 21:25 lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak.
21:26 Anggo ilonsing atap ise mata ni jabolonni dalahi atap jabolonni naboru, pala seda matani, maningon sonai tumang paluahonni ia, abul ni matani ai. 21:26 Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu.
21:27 Anjaha anggo iropangkon ipon ni jabolonni dalahi atap jabolonni naboru, maningon sonai tumang paluahonni ia, abul ni ipon ai. 21:27 Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu.
21:28 Anggo idugu lombu jonggi sada dalahi atap naboru, pala matei ia, maningon matei gijigon lombu jonggi ai bani batu, anjaha seng bulih panganon guleini, tapi borsih do simada lombu jonggi ai. 21:28 Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan, sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman.
21:29 Tapi anggo pandugu hinan do lombu jonggi ai nasain dokahni, anjaha domma pinalumba hinan simadasi ai hape lang iramotkon, gabe ibunuh lombu jonggi ai sahalak dalahi atap naboru, maningon matei gijigon lombu jonggi ai bani batu, sonai homa simadasi ai maningon bunuhon. (1 Mus. 9:5.) 21:29 Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati.
21:30 Anggo domma ipaporsankon uhum pardearan bani, maningon bereonni do partobus ni hosahni ai ansa na dob pinaporsankon hubani. 21:30 Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya.
21:31 Atap anak idugu atap boru, uhum nongkan ai ma sibahenon hubani. 21:31 Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga.
21:32 Tapi anggo jabolon dalahi atap jabolon naboru idugu lombu jonggi ai, tolu puluh sekel pirak ma bereon ni simadasi ai hubani tondokanni ai, anjaha maningon matei gijigon bani batu lombu jonggi ai. 21:32 Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar tiga puluh syikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu.
21:33 Anggo dong barang ise na patanggak godung, atap anggo dong barang ise na mangkurak godung hape lang irungkup, gabe madabuh hujai sada lombu atap halode, 21:33 Apabila seseorang membuka sumur, atau apabila seseorang menggali sumur, dengan tidak menutupnya, dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya,
21:34 maningon bahenon ni simada godung ai ma pardearan, duit ma paulakonni hubani ompungni ai, tapi anggo bangkeini ai bani ma ai. 21:34 maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian: ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya.
21:35 Anggo idugu lombu jonggi ni sada halak lombu jonggi ni hasomanni, pala matei, jualon ni sidea ma lombu jonggi na manggoluh ai anjaha ibagi bolini ai; lombu jonggi na matei ai pe ibagi sidea ma. 21:35 Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain, sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga.
21:36 Tapi anggo domma binotoh hinan pandugu do lombu jonggi ai nasain dokah, hape seng iramotkon simadasi ai, maningon abulonni do, lombu jonggi abul ni lombu jonggi, bani ma anggo na matei ai. 21:36 Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya: lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya.”
<< Keluaran 20 Keluaran 22 >>