Keluaran 22

22:1 Anggo itangko barang ise sada lombu jonggi atap biri-biri, lanjar isayat atap ijual, maningon galaronni lima lombu jonggi abul ni sada lombu jonggi anjaha ompat biri-biri abul ni sada biri-biri. (Luk. 19:8.) 22:1 “Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni lima ekor lembu ganti lembu itu dan empat ekor domba ganti domba itu.
22:2 Anggo tardapot panangko mambongkar, gabe tarbogbog pala matei, seng siabulon darohni ai. 22:2 Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar, dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah;
22:3 Tapi anggo domma sompat hasiangan ia, siabulon ma darohni. Maningon bereonni dangdang; anggo seng dong bani, jualon ma ia halani tinangkoni ai. 22:3 tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya; jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu.
22:4 Anggo dapot manggoluh ibagas tanganni na tinangkoni ai, lompit dua ma galaronni ai, atap lombu jonggi, halode barang biri-biri pe ai. 22:4 Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian dua kali lipat.
22:5 Anggo ipagagatkon barang ise pinahanni hu juma atap hu pohon anggur ni halak na legan marhitei na paluahkon pinahanni hujai, maningon bereonni dangdang humbani sijengesan ni jumani pakon humbani sijengesan ni pohon anggurni. 22:5 Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas, sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian.
22:6 Anggo rarat apuy, pala igagat hondor, gabe matutung radean barang gandum na jongjong ope barang juma ai, maningon dangdangan ni sipanutung ai ma ai. 22:6 Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya.
22:7 Anggo ipaalimihon barang ise duitni atap ugas-ugasni hubani hasomanni, gabe hona tangko hun rumah ni halak ai, maningon dua lompit ma galaron ni panangko ai, anggo tardapot ia. 22:7 Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang, dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian dua kali lipat.
22:8 Tapi anggo seng dapot panangko ai, maningon dohoran ni simada rumah ai ma Naibata, atap ia do atap lang na paganjang tanganni hubani ugas ni hasomanni ai. (bd. 21:6; ay. 28.) 22:8 Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah, bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya.
22:9 Sagala parkara panumbuhon mangonai lombu jonggi, halode, biri-biri, hiou, atap aha pe na magou, gabe ihatahon na mangkatahon: On ma ia, hu lobei ni Naibata ma boanon parkara ni sidea na dua ai; anjaha dua lompit ma dangdangan ni na sinalahkon ni Naibata hubani hasomanni ai. 22:9 Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apa pun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan: Inilah kepunyaanku — maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian dua kali lipat.
22:10 Anggo ipaalimihon barang ise bani hasomanni halode barang lombu jonggi barang atap pinahan aha pe, gabe matei barang ugahan barang itangko halak ai, seng dong na mangidahsi, 22:10 Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apa pun dan binatang itu mati, atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan, dengan tidak ada orang yang melihatnya,
22:11 bija ilobei ni Naibata ma manontuhon itongah-tongah ni sidea atap na so tanganni do laho hu ugas ni hasomanni ai; iharosuhkon simadasi ai ma ai, tapi seng pala mandangdangi na legan ai. 22:11 maka sumpah di hadapan TUHAN harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian.
22:12 Tapi anggo itangko panangko humbani, maningon galaronni do ai hubani simadasi. 22:12 Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang dari padanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik.
22:13 Anggo na iparsilbak binatang do ai, iboan ma ai bahen tanda; seng pala dangdanganni na pinarsilbak ai. (1 Mus. 31:39.) 22:13 Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu.
22:14 Anggo ipinjam sada halak humbani hasomanni atap aha pe gabe ugahan atap matei, anjaha seng ijai dihut simadasi, maningon dangdangan ni do. 22:14 Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya, dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya.
22:15 Tapi anggo ijai do dihut simadasi seng pala dangdanganni, anggo na niongkos do ai, ongkosni ai ma dangdangni. 22:15 Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa.
22:16 Anggo idormai barang ise sada anakboru, na so martunangan ope anjaha ihasomani modom, maningon bereonni bolini mintor, anjaha buatonni ia bahen parinangonni. (5 Mus. 22:28, 29.) 22:16 Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan, dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi isterinya dengan membayar mas kawin.
22:17 Tapi anggo mangengkar tumang do bapani ai mambere boruni ai hubani, maningon galaronni ma duit ansa buei ni boli ni sada anakboru. 22:17 Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan.”
22:18 Seng bulih pagoluhon puang-puang partondung. (3 Mus. 20:6, 27; 5 Mus. 18:10; 1 Sam. 28:9.) 22:18 “Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup.
22:19 Maningon bunuhon do barang ise na pasaor dirini modom hubani pinahan. (3 Mus. 18:23, 24.) 22:19 Siapa pun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati.
22:20 Barang ise na manggalang naibata na legan, sobali hubani Jahowa tumang, maningon ripasonkon do. (5 Mus. 13:12 ps.; 17:2 ps.) 22:20 Siapa yang mempersembahkan korban kepada allah kecuali kepada TUHAN sendiri, haruslah ia ditumpas.”
22:21 Seng bulih arsikonmu atap sosakanmu halak pardagang, ai halak pardagang hinan do hanima i tanoh Masir. (bd. 23:9; 3 Mus. 19:33, 34; 5 Mus. 10:18, 19; 24:17, 27:19.) 22:21 “Janganlah kautindas atau kautekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir.
22:22 Seng bulih arsikon puang-puang na mabalu atap anak na tading maetek. (Jes. 1:17.) 22:22 Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas.
22:23 Anggo sai iarsik ho sidea, anjaha doruh-doruh sidea hubangku, sai na tangihononku do doruh-doruh ni sidea ai. 22:23 Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah Aku akan mendengarkan seruan mereka, jika mereka berseru-seru kepada-Ku dengan nyaring.
22:24 Jadi gajag ma ringisku anjaha bunuhonku hanima bani podang, gabe mabalu ma parinangonnima anjaha gabe seng marbapa anaknima. 22:24 Maka murka-Ku akan bangkit dan Aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga isteri-isterimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim.
22:25 Anggo ipapinjamkon ho duit hubani bangsangku, hubani halak na miskin na ilambungmu, ulang ho songon sipabungahon duit hubani, ulang bahen marbunga duitmu hubani. (3 Mus. 25:36; 5 Mus. 23:19; 24:10.) 22:25 Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia: janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya.
22:26 Anggo ijalo ho hiou ni hasomanmu bahen borot, maningon paulakonmu ai hubani paima sundut mata ni ari, (5 Mus. 24:12, 13.) 22:26 Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam,
22:27 ai pitah ai do na manrongkobsi, ai do hiou hubani huling-kulingni, bani aha ma ia modom? Anggo sai doruh-doruh ia hubangku, sai tangihononku do ia, ai paridop ni uhur do Ahu. 22:27 sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya — pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepada-Ku, Aku akan mendengarkannya, sebab Aku ini pengasih.”
22:28 Seng bulih buraanmu Naibata, anjaha seng bulih pasambor-samboronmu pangintuai ni bangsamu. (bd. 21:6; Par. 10:20; Lah. 23:5.) 22:28 “Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu.
22:29 Seng bulih jolomanmu humbani lobih ni gandum ampa anggurmu. Maningon bereonmu hu bangku bunga tubuhmu. (5 Mus. 18:4; bd. 13:2, 13.) 22:29 Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kaupersembahkan kepada-Ku.
22:30 Sonai ma bahen hubani lombumu pakon biri-birimu. Pitu ari dokahni rap pakon indungni, bani ari paualuhkon bere ma hubangku. (Hes. 44:30.) 22:30 Demikian juga harus kauperbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu: tujuh hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya, tetapi pada hari yang kedelapan haruslah kaupersembahkan binatang-binatang itu kepada-Ku.
22:31 Maningon halak na pansing hanima bangku, halani ai seng bulih panganonnima gulei na pinarsilbak ni binatang i ladang, maningon hubani baliang do gijigkononkon ai. (3 Mus. 7:24; 11:40; 17:15; 22:8; 5 Mus. 14:21; Hes. 44:31.) 22:31 Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagi-Ku: daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing.”
<< Keluaran 21 Keluaran 23 >>