Keluaran 8

8:1 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Laho ma ho mangadap Parao anjaha hatahon ma hubani: Sonon do hata ni Jahowa, lopas ma laho bangsangkin, ase isombah sidea Ahu. (bd. 5:1; 7:16.) 8:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah kepada-Ku;
8:2 Tapi anggo mangengkar ho manlopas sidea laho, tonggor ma, arsikonku ma ganup gomgomanmu marhitei tohuk; 8:2 jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka Aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak.
8:3 gumayon ma bah Nil in ibahen tohuk, manangkihi anjaha masuk ma hu rumahmu, hu kamar podoman pakon hu podomanmu, hu rumah ni juak-juak pakon bangsamu, hu tataring pakon hudonmu, 8:3 Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu.
8:4 tangkihon ni tohuk ai ma ho, bangsamu pakon juak-juakmu. 8:4 Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu.”
8:5 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Hatahon ma bani si Aron: Pagostong ma tanganmu rap pakon tungkotmu hubabou ni sagala bah banggal, bah angkatan pakon bongbongan, anjaha patangkog ma tohuk ai hu tanoh Masir. 8:5 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Katakanlah kepada Harun: Ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir.”
8:6 Jadi ipagostong si Aron ma tanganni hu babou ni bah i tanoh Masir, gabe tangkog ma tohuk ai anjaha irongkob ma tanoh Masir. 8:6 Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir.
8:7 Dob ai ibahen datu ai ma homa sonai marhitei tabas ni sidea, ipatangkog sidea ma tohuk ai hu tanoh Masir. (bd. 7:11) 8:7 Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantera mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir.
8:8 Idilo Parao ma si Musa pakon ni Aron, nini ma: Martonggo ma hanima hubani Jahowa ase ipadaoh tohuk in humbangku pakon hun bangsangku, hulopas pe bangsa in laho manggalang hubani Jahowa. (bd. 10:16; 12:31.) 8:8 Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata: “Berdoalah kepada TUHAN, supaya dijauhkan-Nya katak-katak itu dari padaku dan dari pada rakyatku; maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada TUHAN.”
8:9 Nini si Musa ma dompak Parao: Uhurmu ma mangkatahon antigan ma tonggohononku ham, juak-juakmu pakon bangsamu, ase ipadaoh tohuk ai humbamu pakon hun rumahmu; pitah i bah Nil tumang ma tading. 8:9 Kata Musa kepada Firaun: “Silakanlah tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan dari padamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja.”
8:10 Nini ma: Patar ma. Nini si Musa ma: Songon na hinatahonmu ai ma, ase ibotoh ham, paboa seng dong barang ise na songon Jahowa Naibatanami. 8:10 Katanya: “Besok.” Lalu kata Musa: “Jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui, bahwa tidak ada yang seperti TUHAN, Allah kami.
8:11 Maningon misir ma tohuk ai humbamu, hun rumahmu, humbani juak-juak pakon bangsamu; pitah ibagas bah Nil mando tading. (bd. 9:14; 15:11.) 8:11 Maka katak-katak itu akan dijauhkan dari padamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu dan dari rakyatmu; dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja.”
8:12 Kaluar ma si Musa pakon si Aron hun lobei ni Parao, jadi dilo-dilo ma si Musa hubani Jahowa halani tohuk, na pinarohni ai hubani Parao. 8:12 Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada TUHAN karena katak-katak, yang didatangkan-Nya kepada Firaun.
8:13 Jadi ibahen Jahowa ma songon na hinatahon ni si Musa, marmateian ma tohuk ai hun rumah, hun alaman pakon hun juma. 8:13 Dan TUHAN melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang.
8:14 Ipatumpu sidea ma ai margugun-gugun, gabe bau ma tanoh ai. 8:14 Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk.
8:15 Jadi dob iidah Parao domma hunlunggar, gabe ipahengkeng ma uhurni, seng ra be ia manangihon sidea songon na hinatahon ni Jahowa hinan. (bd. 4:21.) 8:15 Tetapi ketika Firaun melihat, bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati, dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya — seperti yang telah difirmankan TUHAN.
8:16 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Hatahon ma hubani si Aron: pagostong ma tungkotmin, pukul ma orbuk ni tanoh in, ase gabe siranggang ma in i sab tanoh Masir. 8:16 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Katakanlah kepada Harun: Ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir.”
8:17 Ibahen sidea ma sonai, ipagostong si Aron ma tanganni pakon tungkotni ai, ipukul ma orbuk ni tanoh ai, gabe marrohan ma siranggang hubani jolma pakon pinahan; ganup orbuk ni tanoh ai gabe siranggang ma i sab tanoh Masir. 8:17 Lalu mereka berbuat demikian; Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir.
8:18 Ibahen datu ai ma sonai marhitei tabas ni sidea laho parohkon siranggang namin, tapi seng tarpajadi sidea. Jadi isogopi siranggang ai ma jolma pakon pinahan. (bd. 9:11.) 8:18 Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu manteranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang.
8:19 Nini datu ai ma dompak Parao: Jadi-jadian ni Naibata do in. Tapi lanjar hengkeng do uhur ni Parao, seng itangihon hata ni sidea, songon na hinatahon ni Jahowa hinan. (bd. 4:21.) 8:19 Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun: “Inilah tangan Allah.” Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka — seperti yang telah difirmankan TUHAN.
8:20 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Pagirah ma girah sogod puho laho jongjong ilobei ni Parao, sanggah na laho ia hu bah, anjaha hatahon ma hubani: Sonon do hata ni Jahowa: Lopas ma bangsangku laho, ase isombah sidea Ahu. (bd. 5:1; 7:16.) 8:20 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah kepada-Ku;
8:21 Tapi anggo seng ilopas ho bangsangku laho, tonggor ma, parohonku ma hubam, hu juak-juakmu, hu bangsamu pakon hu rumahmu rongit, ase gok rongit rumah ni halak Masir pakon tanoh ianan ni sidea. 8:21 sebab jika engkau tidak membiarkan umat-Ku itu pergi, maka Aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah, di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat.
8:22 Marhasurungan ma bahenonku bani ari ai tanoh Gosen ianan ni bangsangku, seng anjai dong ijai rongit, ase itanda ho Ahu do Jahowa itongah-tongah ni tanoh in. (bd. 7:5.) 8:22 Tetapi pada hari itu Aku akan mengecualikan tanah Gosyen, di mana umat-Ku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui, bahwa Aku, TUHAN, ada di negeri ini.
8:23 Pajongjongonku ma parbalogan iholang-holang ni bangsangku pakon bangsamu. Patar ma masa tanda ai. 8:23 Sebab Aku akan mengadakan perbedaan antara umat-Ku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi.”
8:24 Jadi ibahen Jahowa ma sonai; roh ma marhulan-hulan rongit, hu rumah ni Parao, hu rumah ni juak-juak ronsi hu sab tanoh Masir; bois tumang do tanoh ai ibahen rongit ai. 8:24 TUHAN berbuat demikian; maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir; negeri itu menderita karena pikat itu.
8:25 Dob ai idilo Parao ma si Musa pakon si Aron, ihatahon ma: Ne, galangi hanima ma Naibatanima i tanoh on. 8:25 Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata: “Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini.”
8:26 Tapi nini si Musa ma: Lang malo sonai bahenon, ai pantang ni halak Masir do sigalangkononnami hubani Jahowa Naibatanami; tonggor ma, anggo igalangkon hanami pantang ni halak Masir ilobei ni sidea, ai lang pargijigon ni sidea ma hanami bani batu? (1 Mus. 43:32.) 8:26 Tetapi Musa berkata: “Tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada TUHAN, Allah kami, adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu, di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu?
8:27 Sihol do hanami laho hu halimisan tolu ari pardalanan daohni, laho manggalang bani Jahowa Naibatanami, songon na hinatahonni hu bannami. (bd. 3:18.) 8:27 Kami harus pergi ke padang gurun tiga hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allah kami, seperti yang difirmankan-Nya kepada kami.”
8:28 Jadi nini Parao ma: Hulopas pe hanima laho hu halimisan manggalang bani Jahowa Naibatanima, asal ulang madaohtu hanima laho, anjaha tonggohon hanima ahu. (ay. 8.) 8:28 Lalu kata Firaun: “Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allahmu, di padang gurun; hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku.”
8:29 Dob ai nini si Musa ma: Tonggor ma, luar ma ahu hun lobeimu on, anjaha hutonggohon ma hubani Jahowa, ase ipadaoh rongit in patar humbani Parao, humbani juak-juak pakon humbani bangsani, asal ulang be iguak-guaki Parao hanami, marhitei na lang manlopas bangsa in laho manggalang bani Jahowa. 8:29 Lalu kata Musa: “Sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada TUHAN, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya; hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN.”
8:30 Luar ma si Musa hun lobei ni Parao, anjaha martonggo ma ia hubani Jahowa. (ay. 12.) 8:30 Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada TUHAN.
8:31 Jadi ibahen Jahowa ma songon na hinatahon ni si Musa, ipadaoh ma rongit ai humbani Parao, humbani juak-juak pakon humbani bangsani, sada pe lang na tading. 8:31 Dan TUHAN membuat seperti yang dikatakan Musa: pikat itu dijauhkan-Nya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya; seekor pun tidak ada yang tinggal.
8:32 Tapi ipahengkeng Parao do homa uhurni age sahali on, seng ipalopas laho bangsa ai. (bd. 4:21.) 8:32 Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati; ia tidak membiarkan bangsa itu pergi.
<< Keluaran 7 Keluaran 9 >>