Keluaran 7

Minggu 3 Juni 2018, I Dob Trinitas, Minggu UEM: Ambilan Pangungkabon 16: 1-7; Sibasaon 2 Musa 7: 14-25
7:1 Jadi nini Jahowa ma dompak si Musa: Tonggor ma, domma hupabangkit ho gabe Naibata ni Parao anjaha si Aron abangmin gabe nabimu. (bd. 4:16.) 7:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Lihat, Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun, abangmu, akan menjadi nabimu.
7:2 Hatahon ma haganup na dob huparentahkon in bam; anjaha abangmu si Aron ma padaskon ai hubani Parao, ase ipalopas laho halak Israel hun tanohni. 7:2 Engkau harus mengatakan segala yang Kuperintahkan kepadamu, dan Harun, abangmu, harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya.
7:3 Tapi pahengkengonku ma uhur ni Parao, anjaha age pe hupabuei tanda pakon halonganganku i tanoh Masir, (bd. 4:21.) 7:3 Tetapi Aku akan mengeraskan hati Firaun, dan Aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang Kubuat di tanah Mesir.
7:4 seng tangihonon ni Parao hanima; jadi honahononku ma tanganku hu Masir anjaha padaratonku ma balangku, bangsangku halak Israel hun tanoh Masir marhitei uhum banggal. 7:4 Bilamana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka Aku akan mendatangkan tangan-Ku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukan-Ku, umat-Ku, orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat.
7:5 Jadi botohon ni halak Masir ma Ahu do Jahowa, anggo hupagostong tanganku dompak Masir anjaha hupadarat halak Israel hun tongah-tongah ni sidea. (bd. 8:22; 9:14, 29.) 7:5 Dan orang Mesir itu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, apabila Aku mengacungkan tangan-Ku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka.”
7:6 Jadi ibahen si Musa pakon si Aron ma songon na pinarentahkon ni Jahowa hubani sidea; sonai do ibahen sidea. 7:6 Demikianlah diperbuat Musa dan Harun; seperti yang diperintahkan TUHAN kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka.
7:7 Ualuh puluh tahun ma umur ni si Musa anjaha umur ni si Aron ualuh puluh tolu tahun, sanggah na marsahap ai sidea pakon Parao. 7:7 Adapun Musa delapan puluh tahun umurnya dan Harun delapan puluh tiga tahun, ketika mereka berbicara kepada Firaun.
7:8 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa pakon si Aron: 7:8 Dan TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:
7:9 Anggo ihatahon Parao bannima: Patuduhkon hanima ma marhitei sada tanda halongangan, jadi hatahon ma hubani si Aron: Buat ma tungkotmin, gijigkon ma in hulobei ni Parao, ase gabe ulog in. (bd. 4:3.) 7:9 “Apabila Firaun berkata kepada kamu: Tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kaukatakan kepada Harun: Ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular.”
7:10 Dob ai iparayak si Musa pakon si Aron ma Parao, ibahen sidea ma songon na pinarentahkon ni Jahowa. Igijigkon ni Aron ma tungkotni ai hulobei ni Parao pakon hulobei ni juak-juakni, jadi gabe ulog ma ai. 7:10 Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan TUHAN; Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular.
7:11 Dob ai idilo Parao ma halak paruhur pakon datu. Jadi sidea pe, datu ni Masir, ibahen ma sonai marhitei tabas ni sidea. (ay. 22; 2 Tim. 3:8.) 7:11 Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir; dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantera mereka.
7:12 Ipanggijigkon sidea bei ma tungkotni, jadi gabe ulog ma ai; tapi ibondut tungkot ni si Aron ma tungkot ni sidea ai. 7:12 Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular; tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka.
7:13 Gabe hengkeng ma uhur ni Parao, seng itangihon sidea songon na dob hinatahon ni Jahowa hinan. (bd. 4:21.) 7:13 Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya — seperti yang telah difirmankan TUHAN.
7:14 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Na hengkeng do uhur ni Parao, manjua do ia palahohon bangsa in. 7:14 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi.
7:15 Laho ma ho girah sogod hubani Parao, sanggah laho ia hu bah; jumpahkon ma ia hutopi ni bah ai, anjaha jolom ma ibagas tanganmu tungkot na dob gabe ulog ai. 7:15 Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai; nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular.
7:16 Hatahon ma hubani: Jahowa, Naibata ni halak Heber do na marsuruh ahu hubamu mangkatahon: Lopas ma bangsangku laho, ase iidangi Ahu i halimisan; hape tonggor ma, seng itangihon ho ronsi nuan. (bd. 5:1) 7:16 Dan katakanlah kepadanya: TUHAN, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan: Biarkanlah umat-Ku pergi, supaya mereka beribadah kepada-Ku di padang gurun; meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan.
7:17 Sonon do nini Jahowa: Botohonmu ma marhitei tanda on, Ahu do Jahowa; tonggor ma, libaskononku ma tungkot na ibagas tangankon hu bah na i bah Nil in, jadi mubah ma in gabe daroh, (bd. 4:9.) 7:17 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Dari hal yang berikut akan kauketahui, bahwa Akulah TUHAN. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah,
7:18 jadi matei ma nidurung na ibagas bah Nil in, gabe marbau ma bah Nil in anjaha gigian halak Masir manginum bah hun bah Nil in. 7:18 dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk; maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini.”
7:19 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Hatahon ma bani si Aron: Buat ma tungkotmin, pagostong ma tanganmin hu atas ni ganup bah na i tanoh Masir, hu atas ni bah banggal ni sidea, bah angkatan ni sidea, bongbongan ni sidea, bah pinatumpu ni sidea, ase gabe daroh haganup, ase daroh ma jumpah i sab tanoh Masir, ibagas ansubah ampa ibagas gusi. (Panguh. 11:6.) 7:19 TUHAN berfirman kepada Musa: “Katakanlah kepada Harun: Ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu.”
7:20 Jadi ibahen si Musa pakon si Aron ma songon na tinitahkon ni Jahowa, iangkat ma tungkot ai hu atas, ilibas ma bah na i bah Nil ai ilobei ni Parao pakon ilobei ni juak-juakni, jadi salih ma ganup bah na i bah Nil ai gabe daroh. 7:20 Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan TUHAN; diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah;
7:21 Matei ma dengke na i bah Nil ai, anjaha marbau ma bah Nil ai, gabe lang tarinum halak Masir be bah hun bah Nil ai; anjaha sab do daroh ai bani haganup tanoh Masir. 7:21 matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil; dan di seluruh tanah Mesir ada darah.
7:22 Tapi ibahen datu ni Masir do homa sonai marhitei tabas ni sidea, gabe lanjar hengkeng ma uhur ni Parao, seng itangihon sidea, songon na hinatahon ni Jahowa hinan. (ay. 11.) 7:22 Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantera mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan TUHAN.
7:23 Marhusor ma Parao laho mulak hu rumahni, anjaha seng homa iparuhurhon ai. 7:23 Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga.
7:24 Jadi inggot bah Nil ma ihurak ganup halak Masir bah bahen inumon, ai seng tarinum sidea bah hun bah hun Nil ai. 7:24 Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil.
7:25 Pala do gok pitu ari dokahni ai, dob na ilibas Jahowa bah Nil ai. 7:25 Demikianlah genap tujuh hari berlalu setelah TUHAN menulahi sungai Nil.
<< Keluaran 6 Keluaran 8 >>