Keluaran 6

6:1 Jadi nini Jahowa ma dompak si Musa: Idahonmu ma sonari na sihol bahenonku hubani Parao, ai marhitei tangan na gogoh lopasonni ma sidea laho, anjaha marhitei tangan na gogoh juaronni ma sidea hun tanohni. 6:1 Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: “Akulah TUHAN.
6:2 Marsahap ma use Naibata dompak si Musa, nini ma dompaksi: Ahu do Jahowa. 6:2 Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah Yang Mahakuasa, tetapi dengan nama-Ku TUHAN Aku belum menyatakan diri.
6:3 Domma hupatalar diringku hubani si Abraham, si Isak pakon si Jakob songon Naibata Pargogoh na so tarimbang, tapi goranku Jahowa seng ope hupatalar hubani sidea. (1 Mus. 17:1.) 6:3 Bukan saja Aku telah mengadakan perjanjian-Ku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing,
6:4 Domma homa hupajongjong padanku pakon sidea sihol mamberehon tanoh Kanaan hubani sidea, ai ma tanoh panginsolatan ni sidea. (1 Mus. 17:8.) 6:4 tetapi Aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan Aku ingat kepada perjanjian-Ku.
6:5 Domma homa hutangihon dorak-dorak ni halak Israel na pinarjabolon ni halak Masir, anjaha domma huingat padanku. 6:5 Sebab itu katakanlah kepada orang Israel: Akulah TUHAN, Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat.
6:6 Halani ai hatahon ma hubani halak Israel: Ahu do Jahowa, padaratonku do hanima humbani horja rodi ni halak Masir, paluahonku do hanima humbani parjabolonan ni sidea, anjaha tobusonku do hanima marhitei tangan na gostong pakon marhitei uhum banggal. 6:6 Aku akan mengangkat kamu menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui, bahwa Akulah, TUHAN, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir.
6:7 Jaloonku do hanima gabe bangsangku, anjaha Ahu ma gabe Naibatanima; botohonnima ma Ahu do Jahowa Naibatanima na padaratkon hanima humbani horja rodi ni Masir. 6:7 Dan Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah Kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu; Akulah TUHAN.”
6:8 Anjaha arahkononku ma hanima hu tanoh na dob hubulawankon berehononku hubani si Abraham, si Isak pakon si Jakob. Berehononku ma ai bahen bagiannima. Ahu do Jahowa. (1 Mus. 22:16; 5 Mus. 32:40.) 6:8 Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu.
6:9 Dob ai ipatugah si Musa ma sonai hubani halak Israel, tapi lang itangihon sidea si Musa halani sosak ni uhur pakon borat ni parjabolonan ai. 6:9 Kemudian TUHAN berfirman kepada Musa:
6:10 Jadi marsahap ma Jahowa dompak si Musa, nini ma: 6:10 “Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya.”
6:11 Laho ma, hatahon ma hubani Parao, raja ni Masir, ase ipalopas halak Israel mandarat hun tanohni. 6:11 Tetapi Musa berkata di hadapan TUHAN: “Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku, aku seorang yang tidak petah lidahnya!”
6:12 Tapi nini si Musa ma ilobei ni Jahowa: Tonggor Ham ma, seng anjai itangihon halak Israel ahu; sonaha ma tangihonon ni Parao ahu, ai seng pandei ahu marsahap. (ay. 30; 4:10.) 6:12 Demikianlah TUHAN telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir.
6:13 Jadi marsahap ma Naibata dompak si Musa ampa si Aron, anjaha ibere ma hubani sidea parentah sihatahonon ni sidea hubani halak Israel pakon hubani Parao, raja ni Masir, ase ipadarat halak Israel hun tanoh Masir. 6:13 Inilah para kepala kaum keluarga mereka: Anak-anak Ruben anak sulung Israel: Henokh, Palu, Hezron dan Karmi; itulah kaum-kaum Ruben.
6:14 On ma pangku ni sidea marsasaompung: Anak ni si Ruben, bunga tubuh ni si Israel: si Henok, si Pallu, si Hezon pakon si Karmi; ai ma ginompar ni si Ruben. 6:14 Anak-anak Simeon: Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin, Zohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan; itulah kaum-kaum Simeon.
6:15 Anak ni si Simeon: si Jemuel, si Jamin, si Ohad, si Jakin, si Zohar pakon si Saul, tinubuhkon ni boru Kanaan; ai ma ginompar ni si Simeon. 6:15 Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya: Gerson, Kehat dan Merari. Umur Lewi seratus tiga puluh tujuh tahun.
6:16 On ma goran ni anak ni si Levi mangihutkon partubuh ni sidea: Si Gerson, si Kahat pakon si Marari. Anggo umur ni si Levi saratus tolu puluh pitu tahun do. 6:16 Anak-anak Gerson: Libni dan Simei, menurut kaum mereka.
6:17 Anak ni si Gerson: si Libni pakon si Simei mangihutkon partubuh ni sidea. 6:17 Anak-anak Kehat: Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel. Umur Kehat seratus tiga puluh tiga tahun.
6:18 Anak ni si Kahat: si Amram, si Izhar, si Hebron pakon si Uziel. Anggo umur ni si Kahat saratus tolu puluh tolu tahun do. 6:18 Anak-anak Merari: Mahli dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya.
6:19 Anak ni si Merari: si Mahli pakon si Musi. On ma ginompar ni si Levi mangihutkon partubuh ni sidea. 6:19 Dan Amram mengambil Yokhebed, saudara ayahnya, menjadi isterinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram seratus tiga puluh tujuh tahun.
6:20 Jadi ibuat si Amram ma si Jokebed, namboruni ai, bahen parinangonni, gabe itubuhkon ma si Musa pakon si Aron. Anggo umur ni si Amram saratus tolu puluh pitu tahun do. 6:20 Anak-anak Yizhar: Korah, Nefeg dan Zikhri.
6:21 Anak ni si Izhar: si Korah, si Nefeg pakon si Zichri. 6:21 Anak-anak Uziel: Misael, Elsafan dan Sitri.
6:22 Anak ni si Uziel: si Misael, si Elzapan pakon si Sitri. 6:22 Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi isterinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar.
6:23 Jadi ibuat si Aron ma Eliseba, boru ni si Aminadab, botou ni si Nahason bahen parinangonni, gabe itubuhkon ma si Nadab, si Abihu, si Eleazar pakon si Itamar. 6:23 Anak-anak Korah: Asir, Elkana dan Abiasaf; itulah kaum-kaum orang Korah.
6:24 Anak ni si Korah: si Asir, si Elkana, si Abiasaf; on ma ompung ni halak Korah. 6:24 Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi isterinya dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka.
6:25 Jadi ibuat si Eleazar, anak ni si Aron ma sada humbani boru ni si Putiel bahen parinangonni, gabe itubuhkon ma si Pinehas; ai ma pangku ni halak Levi sasaompung mangihutkon morga ni sidea bei. 6:25 Itulah Harun dan Musa, yang diperintahkan TUHAN: “Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka.”
6:26 Ai ma si Aron pakon si Musa na pinarsahapkon ni Jahowa, na mangkatahon dompak sidea: Arahkon ma mandarat halak Israel hun tanoh Masir, iatur bala ni sidea bei. 6:26 Merekalah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun.
6:27 Sidea ma na mangkatahon hubani Parao, raja ni Masir, ase iarahkon halak Israel mandarat hun Masir, ai ma si Musa pakon si Aron. 6:27 Pada waktu TUHAN berfirman kepada Musa di tanah Mesir,
6:28 Jadi bani panorang na marsahap Jahowa hubani si Musa i tanoh Masir, 6:28 TUHAN berfirman kepadanya: “Akulah TUHAN; katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang Kufirmankan kepadamu.”
6:29 nini Jahowa ma dompak si Musa: Ahu do Jahowa; padas ma hubani Parao, raja ni Masir, haganup na huhatahon bam. 6:29 Tetapi Musa berkata di hadapan TUHAN: “Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya, bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?”
6:30 Tapi nini si Musa ma dompak Jahowa: Tonggor Ham ma, seng pandei ahu marsahap, sonaha ma ra tangihonon ni Parao ahu? (ay 12.)
<< Keluaran 5 Keluaran 7 >>