Keluaran 5

5:1 Dob ai laho ma si Musa pakon si Aron mangadap Parao, nini sidea ma: Sonon do hata ni Jahowa Naibata ni Israel: Lopas ma laho bangsangkin, ase ibahen sidea pesta Bangku i halimisan. (bd. 3:18; 7:16.) 5:1 Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya: “Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Biarkanlah umat-Ku pergi untuk mengadakan perayaan bagi-Ku di padang gurun.”
5:2 Nini Parao ma mambalosi: Ise do Jahowa, ase maningon tangihononku sorani palopaskon laho Israel? Seng hupabotoh-botoh Jahowa anjaha halak Israel pe seng hulopas laho. (Dan. 3:15.) 5:2 Tetapi Firaun berkata: “Siapakah TUHAN itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku TUHAN itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi.”
5:3 Nini sidea ma: Na marjumpah do Naibata ni halak Heber pakon hanami, lopas ham ma hanami laho tolu ari mardalan daohni hu halimisan, ase manggalang hanami hubani Jahowa Naibatanami, ase ulang ihonahon bannami sampar atap podang pe. 5:3 Lalu kata mereka: “Allah orang Ibrani telah menemui kami; izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun tiga hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang.”
5:4 Tapi nini raja ni Masir ma dompak sidea: Ho Musa pakon ho Aron, mase ma langlangannima bangsa in bani horjani? Laho ma hanima mangkorjahon rodinima. 5:4 Tetapi raja Mesir berkata kepada mereka: “Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu!”
5:5 Ambah ni ai nini Parao ma: Tonggor ma, domma sonin buei ni bangsa in i tanoh on, gabe sihol ope pasaranonnima sidea humbani rodini sidea? (bd. 1:7, 12.) 5:5 Lagi kata Firaun: “Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini, masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya!”
5:6 Lanjar bani ari ai iparentahkon Parao ma hubani mandur pakon partua-partua ni bangsa ai, nini ma: 5:6 Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri:
5:7 Ulang be bere hanima anggala hubani bangsa in laho mambahen batu merah songon na somal; sidea sandiri ma patumpuhon anggala bani. 5:7 “Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang; biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami,
5:8 Tapi anggo buei ni batu merah sibahenon ni sidea songon na somal, tong do pabobankononnima hubani sidea; seng bulih oruonnima ai, ai parrayoh do sidea. Halani ai do ase dilo-dilo sidea: Laho ma hita manggalang hubani Naibatanta! 5:8 tetapi jumlah batu bata, yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak: Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.
5:9 Maningon patorikon do horja hubani halak ai silahoan ni sidea, ase ulang ipatangi-tangi hata guak. 5:9 Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta.”
5:10 Jadi luar ma mandur pakon partua-partua ni bangsa ai, nini sidea ma hubani bangsa ai: Sonon do hata ni Parao: Seng ra be ahu mambere anggala hubannima. 5:10 Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka: “Beginilah kata Firaun: Aku tidak memberi jerami lagi kepadamu.
5:11 Laho ma hanima, pindahi hanima ma bannima anggala atap ija boi jumpah hanima ai, tapi anggo horjanima otik pe lang boi hurang. 5:11 Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang.”
5:12 Jadi mampar ma bangsa ai hu sab tanoh Masir laho patumpuhon panabian gantih ni anggala. 5:12 Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami.
5:13 Sai isosak-sosak mandur ai do sidea, anjaha ihatahon: Dobkon hanima horjanima siap arian songon na somal sanggah adong ope anggala. 5:13 Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata: “Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami.”
5:14 Jadi hona balbal ma partua ni halak Israel, na niangkat ni mandur ni Parao manjaga sidea, nini ma: Mase ma lang idobkon hanima sadari on nasa bilangan ni batu merah na dob tinontuhon songon na sain dokah? 5:14 Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel, yang mereka angkat, sambil bertanya: “Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?”
5:15 Halani ai laho ma partua ni halak Israel dorak-dorak hubani Parao, nini sidea ma: Mase ma sonin ibahen ham hubani jabolonmu? 5:15 Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya: “Mengapakah tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini?
5:16 Seng dong be anggala ibere hubani jabolonmu, hape sai ihatahon sidea do bannami: Bahen batu merah! Tonggor ma, hona bogbog do jabolonmu; tapi bangsamu do parsalah. (1 Raj. 1:21.) 5:16 Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan: Buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat tuankulah yang bersalah.”
5:17 Tapi nini ma: Sabonar parrayoh do hanima. Halani ai do ase ihatahon hanima: Laho ma hita manggalang hubani Jahowa. 5:17 Tetapi ia berkata: “Pemalas kamu, pemalas! Itulah sebabnya kamu berkata: Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada TUHAN!
5:18 Laho ma hanima marhorja! Seng be bereon bannima anggala, tapi maningon bereonnima do atap sadiha bilangan ni batu merah ai. 5:18 Jadi sekarang, pergilah, bekerja! Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan.”
5:19 Jadi iidah partua ni halak Israel ma hamagouan ni sidea ai, halani hata ai: Seng bulih hurangannima bilangan ni batu merah sipaulionnima ai siap arian. 5:19 Maka mengertilah para mandur Israel, bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka: “Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari.”
5:20 Dob ai jumpah sidea ma si Musa pakon si Aron jongjong paimahon sidea sanggah na luar ai sidea hun lobei ni Parao, 5:20 Waktu mereka meninggalkan Firaun berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun, yang sedang menantikan mereka,
5:21 nini sidea ma dompak sidea: Jahowa ma na mangidah pakon na manguhum hanima, ai ibahen hanima do hanami gabe hagigi ni Parao pakon juak-juakni, anjaha mambere podang hu tangan ni sidea laho mamunuh hanami. (1 Mus. 34:30.) 5:21 lalu mereka berkata kepada keduanya: “Kiranya TUHAN memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami.”
5:22 Jadi idompakkon si Musa ma use Jahowa, nini ma: Ham Tuhan, mase ma ibahen Ham na masambor hubani bangsa on? Mase ma isuruh Ham ahu hujon? 5:22 Lalu Musa kembali menghadap TUHAN, katanya: “Tuhan, mengapakah Kauperlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang Kauutus?
5:23 Ai olat ni dob laho ahu mangadap Parao marsahap marhitei goranmu, roh jahatni do pambahenni hubani bangsa on, anjaha seng ipaluah Ham bangsamu. 5:23 Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas nama-Mu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan Engkau tidak melepaskan umat-Mu sama sekali.”
5:24 Tetapi TUHAN berfirman kepada Musa: “Sekarang engkau akan melihat, apa yang akan Kulakukan kepada Firaun; sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi, ya dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya.”
<< Keluaran 4 Keluaran 6 >>