Keluaran 40

40:1 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: 40:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
40:2 Bani ari sada bulan sada maningon pajongjongonmu do ianan na pansing, lampo-lampo partumpuan ai. 40:2 “Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan Kemah Suci, yakni Kemah Pertemuan itu.
40:3 Maningon nahkononmu do hujai poti hasaksian ai, anjaha lingodkononmu poti ai bani tirei ai. 40:3 Kautempatkanlah di dalamnya tabut hukum dan kaupasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu.
40:4 Maningon boanonmu do meja ai hubagas, anjaha aturonmu siaturonkon i atasni, anjaha maningon boanonmu do parsuluhan ai hubagas anjaha pannahkononmu suluh ai hujai. 40:4 Kaubawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya; kaubawalah ke dalamnya kandil dan kaupasang lampu-lampunya di atasnya.
40:5 Maningon pajongjongonmu do anjap-anjap pardahupaan omas ai ilobei ni poti hasaksian ai, anjaha tirei ai maningon gantungkononmu do ilobei ni labah ni ianan na pansing ai. 40:5 Kautaruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kaugantungkanlah tirai pintu Kemah Suci.
40:6 Maningon pajongjongonmu do anjap-anjap panggalangan ni galangan situtungon ai ilobei ni labah ni ianan na pansing, lampo-lampo partumpuan ai. 40:6 Kautaruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu Kemah Suci, yakni Kemah Pertemuan itu.
40:7 Maningon pajongjongonmu do tong parburihan ai iholang-kolang ni lampo-lampo partumpuan ai pakon anjap-anjap ai, anjaha nahkon ma bah hubagas. 40:7 Kautaruhlah bejana pembasuhan di antara Kemah Pertemuan dan mezbah itu, lalu kautaruhlah air ke dalamnya.
40:8 Maningon paulionmu do alaman ai inggot, anjaha gantungkononmu tirei ilobei ni horbangan ni alaman ai. 40:8 Haruslah kaubuat pelataran keliling dan kaugantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu.
40:9 Dob ai buat ma minak pamminaki ai, minaki ma ianan na pansing ai pakon ganup na adong ibagas, anjaha urasi ma ai pakon haganup parugasni, ase gabe pansing ma ai. 40:9 Kemudian kauambillah minyak urapan dan kauurapilah Kemah Suci dengan segala yang ada di dalamnya; demikianlah harus engkau menguduskannya, dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus.
40:10 Maningon minakanmu do anjap-anjap panggalangan ni galangan situtungon ai pakon haganup parugasni, maningon urasonmu do anjap-anjap ai, ase gabe pansing sahalian anjap-anjap ai. 40:10 Juga kauurapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya; demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus.
40:11 Maningon minakanmu do tong parburihan ai pakon onjolanni, maningon urasonmu do ai. 40:11 Juga kauurapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya.
40:12 Dob ai boan ma si Aron pakon anakni ai roh hundohor hu labah ni lampo-lampo partumpuan ai, anjaha burihi ma sidea bani bah; 40:12 Kemudian kausuruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu Kemah Pertemuan dan kaubasuhlah mereka dengan air.
40:13 sorungkon ma hubani si Aron pakeian na pansing ai, minaki ma ia anjaha urasi ma ia, ase ia mangkorjahon hamalimon bangku. 40:13 Kaukenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kauurapi dan kaukuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagi-Ku.
40:14 Boan ma homa anakni ai hundohor, anjaha sorungkon ma hubani sidea baju parbagas ai, 40:14 Juga anak-anaknya kausuruhlah mendekat dan kaukenakanlah kemeja kepada mereka.
40:15 anjaha minaki ma sidea songon na mininakanmu bapa ni sidea, ase sidea mangkorjahon hamalimon bangku; ia pamminakion na bani sidea ai gabe tanda hamalimon do ai bani sidea sadokah ni dokahni torus marsundut-sundut. 40:15 Urapilah mereka, seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagi-Ku; dan ini terjadi, supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun.”
40:16 Jadi ipasaud si Musa ma ganup songon na tinonahkon ni Jahowa hubani, sonai do ibahen. 40:16 Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya, demikianlah dilakukannya.
40:17 Anjaha bani bulan sada, tahun paduahon, bani ari parlobei ni bulan ai, ipajongjong ma ianan na pansing ai. 40:17 Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal satu bulan itu, maka didirikanlah Kemah Suci.
40:18 Ipajongjong si Musa ma ianan ai; ibahen ma onjolanni, ipamasuk papanni, ibahen ransang-ransangni anjaha ipajongjong tiangni. 40:18 Musa mendirikan Kemah Suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya dan didirikannya tiang-tiangnya.
40:19 Ipaherbang ma tenda ni lampo-lampo ai huatas ni ianan na pansing ai, anjaha inahkon ma tutup ni lampo-lampo ai hu atasni, songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. 40:19 Dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi Kemah Suci dan diletakkannyalah tudung kemah di atasnya — seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
40:20 Ibuat ma hasaksian ai anjaha inahkon hubagas poti ai, isurukkon ma lanja-lanja ai hubani poti ai anjaha inahkon langkob pardearan ai huatas ni poti ai. 40:20 Diambilnyalah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut, dikenakannyalah kayu pengusung pada tabut itu dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu.
40:21 Dob ai iboban ma poti ai hubagas ianan na pansing ai, anjaha igantungkon ma tirei ai bahen tutup ni poti hasaksian ai, songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. 40:21 Dibawanyalah tabut itu ke dalam Kemah Suci, digantungkannyalah tabir penudung dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah — seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
40:22 Ipajongjong ma meja ai hubagas lampo-lampo partumpuan ai hampit lopah parutara ni ianan na pansing ai idarat ni tirei ai, 40:22 Ditaruhnyalah meja di dalam Kemah Pertemuan pada sisi Kemah Suci sebelah utara, di depan tabir itu.
40:23 anjaha iatur ma roti i atasni ilobei ni Jahowa, songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. 40:23 Diletakkannyalah di atasnya roti sajian menurut susunannya, di hadapan TUHAN — seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
40:24 Ipajongjong ma homa parsuluhan ai ibagas ianan na pansing ai tontang ni meja ai hampit lopah pardangsina ni ianan na pansing ai. 40:24 Ditempatkannyalah kandil di dalam Kemah Pertemuan berhadapan dengan meja itu, pada sisi Kemah Suci sebelah selatan.
40:25 Inahkon ma suluh ai i atasni ilobei ni Jahowa, songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. 40:25 Dipasangnyalah lampu-lampu di atasnya di hadapan TUHAN — seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
40:26 Inahkon ma anjap-anjap omas ai ibagas lampo-lampo partumpuan ai ilobei ni tirei ai, 40:26 Ditempatkannyalah mezbah emas di dalam Kemah Pertemuan di depan tabir itu.
40:27 anjaha itutung ma dahupa na misbou i atasni songon na tinonahkon ni Jahowa hinan hubani si Musa. 40:27 Dibakarnyalah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
40:28 Igantungkon ma pakon tirei ai ilobei ni labah ni ianan na pansing ai. 40:28 Digantungkannyalah tirai pintu Kemah Suci.
40:29 Tapi anggo anjap-anjap panggalangan ni galangan situtungon ai ipajongjong do bani labah ni ianan na ma pansing, lampo-lampo partumpuan ai, anjaha igalangkon ma i atasni galangan situtungon pakon galangan sipanganon songon na tinonahkon ni Jahowa hinan hubani si Musa. 40:29 Mezbah korban bakaran ditempatkannyalah di depan pintu Kemah Suci, yakni Kemah Pertemuan itu, dan dipersembahkannyalah di atasnya korban bakaran dan korban sajian — seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
40:30 Ipajongjong ma tong parburihan ai iholang-kolang ni lampo-lampo partumpuan ai pakon anjap-anjap ai, anjaha ibahen ma bah hujai bahen parburihan; 40:30 Ditempatkannyalah bejana pembasuhan di antara Kemah Pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan.
40:31 bani bah ai ma iburihi si Musa, si Aron pakon anakni ai tangan pakon nahei ni sidea. 40:31 Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya.
40:32 Anggo masuk sidea hubagas lampo-lampo partumpuan ai, anjaha anggo roh sidea hundohor bani anjap-anjap ai, maningon marburih sidea, songon na tinonahkon ni Jahowa hinan hubani si Musa. 40:32 Apabila mereka masuk ke dalam Kemah Pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan — seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
40:33 Ipauli ma alaman ai inggot ianan na ma pansing ai pakon anjap-anjap ai, anjaha igantungkon ma tirei ni horbangan ni alaman ai. Jadi sonai ma pardob ni ganup horja ai ibahen si Musa. 40:33 Didirikannyalah tiang-tiang pelataran sekeliling Kemah Suci dan mezbah itu, dan digantungkannyalah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu.
40:34 Dob ai roh ma hombun ai manrungkub lampo-lampo partumpuan ai, anjaha igoki hamuliaon ni Jahowa ma ianan na ma pansing ai, (bd. 13:21; 4 Mus. 9:15-23; 1 Raj. 8:10-11; Jes. 4:5; Hes. 43:5.) 40:34 Lalu awan itu menutupi Kemah Pertemuan, dan kemuliaan TUHAN memenuhi Kemah Suci,
40:35 gabe seng tarbahen si Musa masuk hubagas lampo-lampo partumpuan ai, ai sorap do i atasni hombun ai, anjaha hamuliaon ni Jahowa manggoki ianan na ma pansing ai. (4 Mus. 9:17, 18; 10:35, 36.) 40:35 sehingga Musa tidak dapat memasuki Kemah Pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan TUHAN memenuhi Kemah Suci.
40:36 Layur ibagas pardalanan ni sidea ai, anggo manaik ma hombun ai hun datas ni ianan na pansing ai, bingkat ma halak Israel mardalan; 40:36 Apabila awan itu naik dari atas Kemah Suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah.
40:37 tapi anggo seng manaik hombun ai, seng bingkat sidea, das ronsi ari parnaikni ai. 40:37 Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik.
40:38 Ai sai iatas ni ianan na ma pansing ai do hombun ni Jahowa ai ia arian, anjaha apuy do i atasni anggo borngin, ipaidah-idah ganup ginompar ni Israel, sadokah pardalanan ni sidea ai. 40:38 Sebab awan TUHAN itu ada di atas Kemah Suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah.
<< Keluaran 39 Imamat 1 >>