Keluaran 39

39:1 Ipauli sidea ma pakeian tohonan, sipakeion marugas bani ianan na pansing ai humbani bonang na mahonda, na gerger pakon na gerger sahalian; ipauli homa ma pakeian na pansing sipakeion ni si Aron songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. (bd. 31:10; 35:19.) 39:1 Dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus; juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
39:2 Anjaha ipauli ma baju Epod ai humbani omas pakon humbani bonang na mahonda, na gerger anjaha na gerger sahalian pakon humbani hiou silopak na alus na niangkup. 39:2 Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya.
39:3 Itopa sidea ma omas ai marlambar-lambar na nipis, iiris ma ai gabe purada, sitonunonkon saor ni bonang na mahonda, na gerger ampa na gerger sahalian ai, pakon saor ni hiou silopak na alus na niangkup ai, sada tonunan na alus. 39:3 Mereka menempa emas papan dan dipotong-potongnyalah itu menjadi benang emas, untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmizi dan pada lenan halus: buatan seorang ahli.
39:4 Ibahen sidea ma hubani baju Epod ai dua tutup abara, na pinadomu bani tampakanni na dua ai. 39:4 Dibuat merekalah tutup bahu pada baju efod itu, yang disambung kepadanya, dikedua ujungnyalah baju efod itu disambung.
39:5 Gondit ni Epod na iatas ni ai pe, na gabe panangkut ni ai, dos do pulunganni pakon pardearni, humbani omas, humbani bonang na mahonda, na gerger, na gerger sahalian pakon humbani hiou silopak na alus na niangkup, songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. 39:5 Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
39:6 Ituhangi ma batu intan unam ai, ililit ma bani tali omas anjaha iuhirhon ma hujai, goran-goran ni anak ni Israel na sapuluh dua ai, songon na manguhir tintin tokan. 39:6 Dikerjakan merekalah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel, yang diukirkan seperti meterai.
39:7 Inahkon ma ai hubani na dua tutup abara ni baju Epod ai, gabe batu pardingatan bani anak ni Israel, songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. 39:7 Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
39:8 Ipauli ma tutup tonton ai, ai ma sada horja na alus, dos songon na padearhon baju Epod ai, humbani bonang na mahonda, na gerger, na gerger sahalian pakon hiou silopak na alus na niangkup. 39:8 Dibuatnyalah tutup dada, buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya.
39:9 Marompat suhi do ai ibahen anjaha dua lapis, sanjongkal ganjangni anjaha sanjongkal bolagni, dua lapis ibahen. 39:9 Empat persegi dibuatnya itu; lipat dua dibuat mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya.
39:10 Anjaha itatahkon sidea ma hujai ompat ristei batu intan. Bani ristei na parlobei: Batu intan sardis, topasion pakon samarah; 39:10 Ditatah merekalah itu dengan empat jajar permata: permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama;
39:11 bani ristei na paduahon: batu intan rubin, sapir pakon diamant; 39:11 jajar yang kedua: permata batu darah, lazurit, yaspis hijau;
39:12 bani ristei napatoluhon: batu intan opal, achat pakon ametis; 39:12 jajar yang ketiga: permata ambar, akik, kecubung;
39:13 bani ristei na paompatkon: batu intan korisolit, unam pakon jaspis; anjaha marlilit omas ibahen ristei na tinatahkon ai inggot. 39:13 jajar yang keempat: permata pirus, krisopras dan nefrit. Dililit dengan ikat emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya.
39:14 Adong do ijai sapuluh dua batu margoran bei mangihutkon goran-goran ni anak ni Israel, songon tintin tokan ma ai bani Israel na sapuluh dua marga ai, goran ni sidea bei iuhirhon hujai. 39:14 Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah dua belas banyaknya; dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari yang dua belas itu.
39:15 Anjaha ibahen sidea ma hubani tutup tonton ai rantei songon tali na niangkup humbani omas pitah; 39:15 Juga dibuat merekalah untuk tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali berjalin, dari emas murni.
39:16 ibahen sidea ma homa dua rantei-rantei omas pakon dua tintin omas, anjaha inahkon sidea ma na dua tintin ai hubani na dua tampakan ni tutup tonton ai. 39:16 Dibuat merekalah dua ikat emas dan dua gelang emas dan kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada.
39:17 Anjaha inahkon sidea do na dua tali omas ai hubagas tintin na dua ai, na i tampakan ni tutup tonton ai. 39:17 Dipasang merekalah kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada.
39:18 Tapi haduasi ujung ni tali omas na dua ai ihaitkon sidea do hubani rantei-rantei na dua ai, anjaha inahkon ma ai hubani tutup abara ni baju Epod ai hampit lobei. 39:18 Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu dipasang merekalah pada kedua ikat emas itu, demikianlah dipasang pada tutup bahu baju efod, di sebelah depannya.
39:19 Ibahen sidea ma use dua tintin omas, inahkon ma ai bani na dua tampakan ni tutup tonton ai bani topini hampit bagas na padompak pakon baju Epod ai. 39:19 Dibuat merekalah dua gelang emas dan dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam, yang berhadapan dengan baju efod.
39:20 Ibahen use ope dua tintin omas, anjaha inahkon ma ai hubani na dua tutup abara ni baju Epod ai, hampit toruh dompak lobei, 39:20 Juga dibuat merekalah dua gelang emas dan dipasang pada kedua tutup bahu baju efod, di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya, di sebelah atas sabuk baju efod.
39:21 Anjaha isangkuthon sidea ma tutup tonton ai rap pakon tintinni hubani tintin ni baju Epod ai marhitei bonang na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. r (ay. 22-26: pausih bd. 28:31-35.) 39:21 Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod — seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
39:22 Ipauli ma homa baju pardarat ni Epod ai, humbani bonang na mahonda do ganupan ai itonun. 39:22 Dibuatnyalah gamis baju efod, buatan tukang tenun, dari kain ungu tua seluruhnya.
39:23 Itongah-tongahni do parborgokanni, martopi na tinonun inggot songon topi ni baju partohonan, ase ulang marigat. 39:23 Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju zirah, lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya, supaya jangan koyak.
39:24 Ibahen sidea do hubani rambu ni baju pardarat ai buah ni dalima humbani bonang na mahonda, na gerger, na gerger sahalian pakon humbani hiou silopak na alus na niangkup. 39:24 Dibuat merekalah pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi, yang dipintal benangnya.
39:25 Ibahen sidea ope homa giring-giring humbani omas pitah, inahkon ma ai hu holang-kolang ni buah ni dalima ai inggot bani rambu ni baju pardarat ai; 39:25 Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni dan ditaruhlah giring-giring itu di antara buah delima, pada ujung gamis itu, berselang-seling di antara buah delima itu,
39:26 giring-giring omas sada dob ai buah dalima, giring-giring omas sada dob ai buah dalima, sonai ma inggot bani rambu ni baju pardarat ai, sipakeion marugas songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. 39:26 sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling, pada sekeliling ujung gamis, yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
39:27 Ibahen sidea ma homa baju parbagas, itonun humbani hiou silopak na alus, hubani si Aron pakon anakni ai, r (ay. 27-29: pausih bd. 28:39-42.) 39:27 Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus, buatan tukang tenun, untuk Harun dan anak-anaknya,
39:28 pakon tangkuluk humbani hiou silopak na alus, pakon gotong-gotong humbani hiou silopak na alus, pakon saluar humbani hiou silopak na alus na niangkup, 39:28 serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya,
39:29 pakon gondit humbani hiou silopak na alus na niangkup, ampa humbani bonang na mahonda, na gerger pakon na gerger sahalian, sada tonunan sampurborna songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. r (ay. 30, 31: pausih bd. 28:36-38.) 39:29 dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi, dari tenunan yang berwarna-warna — seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
39:30 Ibahen sidea do homa sada tutup pardompakan na pansing humbani omas pitah, anjaha iuhirhon hujai songon panguhiron bani tintin tokan: Pinapansing bani Jahowa. (bd. 29:6.) 39:30 Dibuat merekalah patam, jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan, diukirkan seperti meterai: Kudus bagi TUHAN.
39:31 Ilongkothon sidea ma hujai tali bonang na mahonda, laho padomuhon ai bani tangkuluk ai i babou, songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. 39:31 Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbannya, di sebelah atas — seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
39:32 Sonai ma pardob ni ganup horja paulihon ianan na pansing, lampo-lampo partumpuan ai; ibahen halak Israel do ganup hombar hubani na hinatahon ni Jahowa hubani si Musa, sonai do ibahen sidea. 39:32 Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi Kemah Suci, yakni Kemah Pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah mereka melakukannya.
39:33 Iboban sidea ma ianan na pansing ai hubani si Musa, lampo-lampo ai pakon ganup parugasni, hait-haitni, papanni, ransang-ransangni, tiangni pakon onjolanni; 39:33 Dibawa merekalah Kemah Suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya: kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya,
39:34 langit-langitni na humbani bobak ni biri-biri tunggal na sinolop, langit-langitni humbani bobak ni hambing ampa tirei panutupni, 39:34 tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung,
39:35 poti hasaksian ai pakon lanja-lanjani ampa langkob pardearan ai, 39:35 tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya dan tutup pendamaian,
39:36 meja ai rap pakon haganup parugasni ampa ruti sigalangkononkon; 39:36 meja, segala perkakasnya dan roti sajian,
39:37 parsuluhan na humbani omas pitah ai pakon suluhni rap pakon tampeianni ronsi haganup parugasni ampa minak hubani parsuluhan ai, 39:37 kandil dari emas murni, lampu-lampunya — lampu yang harus teratur di atasnya — dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan,
39:38 anjap-anjap omas ai, minak pamminaki ai, dahupa na misbou ai pakon tirei tutup ni labah ni lampo-lampo ai, 39:38 mezbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah,
39:39 anjap-anjap tombaga ai pakon hondor-hondor tombagani, lanja-lanjani rap pakon ganup parugasni, tong parburihan ai rap pakon onjolanni, 39:39 mezbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya,
39:40 tirei ni horbangan ni alaman ai, talini pakon pakuni, ampa haganup parugas sipakeion bani haganup horja ibagas ianan na pansing ai, ai ma lampo-lampo partumpuan ai; 39:40 layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan Kemah Suci, yakni Kemah Pertemuan itu;
39:41 pakeian tohonan marugas ibagas ianan na pansing ai, pakeian na pansing bani malim Aron pakon pakeian bani anakni ai laho mangkorjahon hamalimon ai. 39:41 pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam.
39:42 Hombar hubani na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa, sonai do idobkon halak Israel haganup horja ai. 39:42 Tepat seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu.
39:43 Jadi itorih si Musa ma haganup horja ai, anjaha tonggor ma, domma dob ibahen sidea; songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa, lanjar sonai do ibahen sidea. Dob ai ipasu-pasu si Musa ma sidea. 39:43 Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnyalah, mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan TUHAN, demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka.
<< Keluaran 38 Keluaran 40 >>