Keluaran 38

38:1 Ipauli ma anjap-anjap panggalangan ni galangan situtungon ai humbani hayu nangka, lima asta ganjangni, lima asta bolagni, ase marompat suhi do, anjaha tolu asta gijangni. 38:1 Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, lima hasta panjangnya dan lima hasta lebarnya, empat persegi, tetapi tiga hasta tingginya.
38:2 Ibahen ma ompat tandukni bani suhi-suhini na ompat ai, sada do ai pakon tandukni ai, anjaha ilampis do ai pakon tombaga. 38:2 Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya; tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga.
38:3 Anjaha ipauli ma ganup parugas na porlu bani anjap-anjap ai: Parabuanni, suyuk-suyukni, mangkukni, garpuni pakon parapuyanni, humbani tombaga do ganup ipauli parugasni ai. 38:3 Dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu dan perbaraan-perbaraan, semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga.
38:4 Ibahen ma bani anjap-anjap ai sada hondor-hondor humbani jala-jala tombaga na iangit, itoruh ni topini das hubani parsitongahan ni anjap-anjap ai. 38:4 Dibuatnyalah untuk mezbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, di bawah jalur, mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya.
38:5 Ituang ma ompat pinggol-pinggol hubani suhini na ompat ai mardomu hu hondor-hondor tombaga ai bahen panurukan ni lanja-lanja ai. 38:5 Dituangnyalah empat gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung.
38:6 Ipauli ma lanja-lanja ai humbani hayu nangka anjaha ilapis do ai bani tombaga. 38:6 Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan tembaga.
38:7 Anjaha ipamasuk ma lanja-lanja ai hubagas pinggol-pinggol na ilambung ni anjap-anjap ai, ase boi usungon ai marhitei ai; marruang do anjap-anjap ai ipauli humbani papan. 38:7 Dan dimasukkannyalah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mezbah itu, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Mezbah itu dibuatnya berongga dan dari papan.
38:8 Ipauli ma tong parburihan ai humbani tombaga, onjolanni pe humbani tombaga do, ai ma humbani sormin ni puang-puang parugas, na marugas bani labah ni lampo-lampo partumpuan ai. (bd. 30:18 ps.; 40:30.) 38:8 Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu Kemah Pertemuan.
38:9 Ipadear ma alamanni, bani lopah pardangsina: Tirei ni alaman ai saratus asta ganjangni humbani hiou silopak na alus na niangkup, 38:9 Dibuatnyalah pelataran itu; pada sebelah selatan: layar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal benangnya, seratus hasta panjangnya;
38:10 dua puluh tiangni anjaha onjolanni dua puluh humbani tombaga, tapi hait-hait ni tiangni ampa ransang-ransangni pirak do. 38:10 kedua puluh tiang layar itu dengan kedua puluh alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak.
38:11 Bani lopah parutara: Saratus asta ganjang ni tirei ai, tiangni dua puluh, onjolanni dua puluh, humbani tombaga, tapi hait-hait ni tiangni ampa ransang-ransangni pirak do. 38:11 Pada sebelah utara: seratus hasta; kedua puluh tiang layar itu dengan kedua puluh alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak.
38:12 Bani lopah parhasundutan: Lima puluh asta ganjang ni tireini, tiangni sapuluh, anjaha onjolanni sapuluh, tapi anggo hait-hait ni tiangni ampa ransang-ransangni pirak do. 38:12 Pada sebelah barat: layar lima puluh hasta; dengan sepuluh tiangnya dan sepuluh alas tiang itu, dan kaitan-kaitan tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak.
38:13 Lima puluh asta do bolag ni alaman ai hampit hapoltakan. 38:13 Dan pada sebelah timur: lima puluh hasta,
38:14 Sapuluh lima asta ganjang ni tireini bani salopah ni horbangan ai, tolu tiangni anjaha tolu onjolanni. 38:14 yakni layar lima belas hasta untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu, dengan tiga tiangnya dan tiga alas tiang itu;
38:15 Bani na salopah nari pe sonai do: Bani hadua lopah ni horbangan ai dong do tirei sapuluh lima asta ganjangni, tolu tiangni anjaha tolu onjolanni 38:15 dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu — sebelah-menyebelah pintu gerbang pelataran itu ada layar — lima belas hasta, dengan tiga tiangnya dan tiga alas tiang itu.
38:16 Ganup tirei ni alaman ai inggot humbani hiou silopak na alus na niangkup do. 38:16 Segala layar yang mengelilingi pelataran, adalah dari lenan halus yang dipintal benangnya.
38:17 Tombaga do onjolan ni tiang ai, tapi anggo hait-haitni pakon ransang-ransangni pirak do, marlapis pirak do uluni, anjaha marransang-ransang pirak do ganup tiang ni alaman ai. 38:17 Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak, juga salut kepalanya dari perak. Dihubungkanlah dengan penyambung-penyambung dari perak segala tiang-tiang pelataran itu.
38:18 Tapi anggo tirei ni labah ni horbangan ai tonunan sampurborna do, humbani bonang na mahonda, na gerger, na gerger sahalian pakon humbani hiou silopak na alus na niangkup; ganjangni dua puluh asta, gijangni pakon bolagni lima asta do mangihutkon sibaran ni tirei ni alaman ai. 38:18 Tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya; dua puluh hasta panjangnya, tetapi tingginya — yang juga lebar kain itu — adalah lima hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu.
38:19 Humbani tombaga do tiangni na ompat ai pakon onjolanni na ompat ai; hait-haitni, lampis ni uluni pakon ransang-ransangni pirak do. 38:19 Keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga; tetapi kaitan-kaitannya dari perak, dan juga salut kepalanya, serta penyambung-penyambungnya dari perak.
38:20 Ganup paku hubani ianan na pansing ai pakon hubani alaman ai inggot humbani tombaga do. 38:20 Segala patok untuk Kemah Suci dan untuk pelataran itu, sekelilingnya, adalah dari tembaga.
38:21 On ma buei ni na pinalaho hubani ianan na pansing ai, lampo-lampo partumpuan ai, na binilang mangihutkon parentah ni si Musa hubani horja ni halak Levi, binobahon ni si Ithamar, anak ni malim Aron. (4 Mus. 4:4, 28.) 38:21 Inilah daftar biaya untuk mendirikan Kemah Suci, yakni Kemah Suci, tempat hukum Allah, yang disusun atas perintah Musa, oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak imam Harun.
38:22 Si Bezaleel, anak ni si Uri, ai ma anak ni si Hur, marga Juda, mangkorjahon haganup na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa (bd. 31:1-11.) 38:22 Bezaleel bin Uri bin Hur, dari suku Yehuda, membuat segala yang diperintahkan TUHAN kepada Musa,
38:23 Hasomanni ai ma si Aholiab, anak ni si Ahisamah, marga Dan, sada tuhang anjaha sipartonun hiou na mahonda, na gerger, na gerger sahalian pakon hiou silopak na alus na niangkup do ia. 38:23 dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab, anak Ahisamakh, dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kirmizi dan dari lenan halus. —
38:24 Haganup omas na pinakei hubani horja laho paulihon ianan na pansing ai, ai ma omas humbani galangan ai, dua puluh siah talenta pakon pitu ratus tolu puluh sekel do, mangihutkon sekel bani ianan na pansing ai. (bd. 30:13.) 38:24 Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada dua puluh sembilan talenta dan tujuh ratus tiga puluh syikal, ditimbang menurut syikal kudus.
38:25 Anjaha pirak na roh humbani kuria ai, humbani sagala na tarbilang saratus talenta pakon saribu pitu ratus pitu puluh lima sekel do mangihutkon sekel bani ianan na pansing ai. 38:25 Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada seratus talenta dan seribu tujuh ratus tujuh puluh lima syikal, ditimbang menurut syikal kudus:
38:26 Sabeka ganup halak, ai ma satongah sekel mangihutkon sekel bani ianan na pansing ai; humbani ganup halak na masuk bilangan, olat ni na marumur dua puluh tahun hu atas, tumpu onom ratus tolu ribu lima ratus lima puluh halak bueini. 38:26 sebéka seorang, yaitu setengah syikal, ditimbang menurut syikal kudus, untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar, yang berumur dua puluh tahun ke atas, sejumlah enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh orang.
38:27 Bois do saratus talenta pirak ituang bahen onjolan ni ianan na pansing ai pakon onjolan ni tirei ai, saratus talenta hubani na saratus onjolan ai, ase sada talenta bani sada onjolan. 38:27 Seratus talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu, seratus alas sesuai dengan seratus talenta itu, jadi satu talenta untuk satu alas.
38:28 Tapi humbani sisaribu pitu ratus pitu puluh lima sekel pirak ai ipauli ma hait-hait bani tiang ai, ilampis ma uluni pakon ransang-ransangni. 38:28 Dari yang seribu tujuh ratus tujuh puluh lima syikal itu dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu, disalutnyalah kepala tiang itu dan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung.
38:29 Anjaha buei ni guguan tombaga ai pitu puluh talenta dua ribu ompat ratus sekel do. 38:29 Tembaga dari persembahan unjukan itu ada tujuh puluh talenta dan dua ribu empat ratus syikal.
38:30 Ipauli ma hunjai onjolan ni labah ni lampo-lampo partumpuan ai, anjap-anjap tombaga ai pakon hondor-hondor tombagani ampa haganup parugas ni anjap-anjap ai. 38:30 Dari padanya dibuatnyalah alas-alas pintu Kemah Pertemuan, dan mezbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mezbah itu,
38:31 Sonai homa onjolan ni alaman ai inggot pakon onjolan ni horbangan ni alaman ai ronsi haganup pasuk-pasuk ni ianan na pansing ai pakon haganup pasuk-pasuk ni alaman ai inggot. 38:31 alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok Kemah Suci dan segala patok pelataran sekelilingnya.
<< Keluaran 37 Keluaarn 39 >>