Keluaran 36

36:1 Jadi ibahen si Bezaleel pakon si Aholiab ma ampa haganup paramangon, na pentar maruhur, na dob manjalo uhur hapentaran pakon hapandeian humbani Jahowa, ase ibotoh mangkorjahon haganup horja pajongjong ianan na pansing ai, romban hubani haganup na tinonahkon ni Jahowa. 36:1 Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai TUHAN keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan TUHAN.”
36:2 Ai domma idilo si Musa hinan si Bezaleel pakon si Aholiab ampa haganup dalahi na pentar maruhur na dob manjalo uhur hapentaran humbani Jahowa pakon haganup na tarojur uhurni roh mangkorjahon horja ai. 36:2 Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam TUHAN keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu.
36:3 Jadi ijalo sidea ma humbani si Musa haganup galangan ai, na binoban ni halak Israel laho manumpaki horja bani ianan na pansing ai; tapi sai inunut sidea ope ganup sogod mamboban guguan rosuh ni uhurni. 36:3 Mereka menerima dari pada Musa seluruh persembahan khusus, yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi.
36:4 Jadi roh bei ma haganup halak na pentar laho mangkorjahon haganup horja bani ianan na pansing in, ganup humbani horja na nihorjahon ni sidea bei. 36:4 Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya,
36:5 Nini sidea ma hubani si Musa: Mabahattu do guguan na binoban ni bangsa in, lobih humbani na porlu pakeian hubani horja na tinonahkon ni Jahowa sibahenon in. 36:5 dan berkata kepada Musa: “Rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan TUHAN untuk dilakukan.”
36:6 Jadi ihatahon si Musa ma martingting i parsaranan ai: Ulang be sai inunut hita Paramangon age parinangon mambere guguan hubani ianan na pansing in! Jadi iparontihon bangsa ai ma mamboban, 36:6 Lalu Musa memerintahkan, supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu, demikian: “Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus.” Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi.
36:7 ai domma sungkup parugas bani haganup horja sihorjaonkon ai, pala lobih. 36:7 Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih.
36:8 Jadi ipauli sagala halak na pentar maruhur humbani sihorjahon horja ai ma lampo-lampo ai humbani sapuluh tirei, na binahen humbani hiou silopak na alus na niangkup pakon humbani bonang simahonda, sigerger anjaha na gerger sahalian, margambaran Herub na tinonun, humbani kaen na jenges do ipauli ai; 36:8 Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat Kemah Suci dari sepuluh tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi; dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun, dibuat orang semuanya itu.
36:9 ganjang ni ganup tirei ai dua puluh ualuh asta, anjaha bolagni ompat asta, sisada sibaran do ganup tirei ai. 36:9 Panjang tiap-tiap tenda dua puluh delapan hasta dan lebar tiap-tiap tenda empat hasta: semua tenda itu sama ukurannya.
36:10 Anjaha ipadomu ma lima tirei ai, na sada hubani na sada nari, anjaha na lima nari use ipadomu na sada hubani na sada nari. 36:10 Lima dari tenda itu dirangkap menjadi satu, dan yang lima lagi juga dirangkap menjadi satu.
36:11 Anjaha ibahen ma tali panangkutan na mahonda hu bibir ni tirei na parlobei ai bani pardomuanni, lanjar sonai do ibahen bani bibir ni tirei na paduahon ai bani pardomuanni. 36:11 Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua.
36:12 Lima puluh tali panangkutan ibahen bani tirei na sada, anjaha lima puluh tali panangkutan ibahen bani ujung ni tirei ai bani pardomuanni na paduahon ai; patontang do tali panangkutan ai na sada hubani na sada nari. 36:12 Lima puluh sosok dibuat orang pada tenda yang pertama dan lima puluh sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain.
36:13 Ibahen ma lima puluh hait-hait omas, anjaha ipadomu ma tirei na sada hubani na sada nari marhitei hait-hait ai, gabe sada lampo-lampo ma ai. 36:13 Dibuatlah lima puluh kaitan emas dan disambunglah tenda-tenda Kemah Suci, yang satu dengan yang lain, dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu.
36:14 Ibahen ma homa tirei humbani ambulu ni hambing bahen langit-langit iatas ni lampo-lampo ai, sapuluh sada tirei sisonai ibahen. 36:14 Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi Kemah Suci, sebelas tenda dibuat orang.
36:15 Ganjang ni ganup tirei tolu puluh asta, anjaha bolag ni ganup tirei ompat asta, sisada sibaran do tirei na sapuluh sada ai. 36:15 Panjang tiap-tiap tenda tiga puluh hasta dan empat hasta lebarnya tiap-tiap tenda: yang sebelas tenda itu sama ukurannya.
36:16 Ipadomu ma pulig lima tirei, anjaha pulig tirei na onom nari. 36:16 Disambunglah lima dari tenda itu dengan tersendiri dan enam dari tenda itu dengan tersendiri.
36:17 Ibahen ma lima puluh tali panangkutan bani bibir ni tirei na parujung bani pardomuanni, anjaha lima puluh tali panangkutan bani bibir ni tirei na sada nari, bani pardomuanni na paduahon. 36:17 Dibuatlah lima puluh sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat lima puluh sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua.
36:18 Ibahen ma lima puluh hait-hait tombaga, laho padomuhon lampo-lampo ai gabe sada. 36:18 Dibuat oranglah lima puluh kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu, sehingga menjadi satu.
36:19 Ibahen ma use tutup bani lampo-lampo ai humbani bobak ni biri-biri tunggal na sinolop, iatas ni ai use bobak ni hambing. r (ay. 20-30: pausih bd. 26:15-25.) 36:19 Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi.
36:20 Ibahen ma papan ni lampo-lampo ai humbani hayu nangka, jongjong ibahen. 36:20 Dibuat oranglah untuk Kemah Suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak,
36:21 Sapuluh asta ganjang ni papan ai anjaha tongah dua asta bolag ni sada papan. 36:21 sepuluh hasta panjangnya satu papan dan satu setengah hasta lebarnya tiap-tiap papan.
36:22 Ganup papan mardua pasi, ase boi parapaton na sada hubani na sada nari, sonai ma ganup papan ni lampo-lampo ai ibahen. 36:22 Tiap-tiap papan ada dua pasaknya yang disengkang satu sama lain; demikianlah diperbuat dengan segala papan Kemah Suci.
36:23 Sonon ma ibahen papan bani lampo-lampo ai. Dua puluh papan hampit dangsina. 36:23 Dibuat oranglah papan-papan untuk Kemah Suci, dua puluh papan pada sebelah selatan.
36:24 Ibahen do ompat puluh onjolan pirak itoruh ni na dua puluh papan ai, dua bei onjolan itoruh ni sada papan bani pasini na dua ai, pakon dua onjolan itoruh ni papan na legan bani pasini na dua ai. 36:24 Dan empat puluh alas perak dibuat orang di bawah kedua puluh papan itu, dua alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya dua alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya.
36:25 Bani na salopah nari hampit utara ibahen ma dua puluh papan, 36:25 Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari Kemah Suci, pada sebelah utara, dua puluh papan
36:26 rap pakon onjolan pirak na ompat puluh ai, dua onjolan bei itoruh ni sada papan. 36:26 dengan empat puluh alas peraknya: dua alas di bawah satu papan dan seterusnya dua alas di bawah setiap papan.
36:27 Hubani pudi-pudi ni lampo-lampo ai hampit hasundutan ibahen do onom papan. 36:27 Untuk sisi belakang Kemah Suci, pada sebelah barat, dibuat oranglah enam papan.
36:28 Ibahen ma dua papan hu suhi-suhi ni lampo-lampo ai hampit pudi. 36:28 Dua papan dibuat orang untuk sudut Kemah Suci, di sisi belakang.
36:29 Jadi dua lapis ma ai hun toruh mardomu iatas pinadomu ni sada langgu; sonai ma ibahen haduasi bani na dua suhi-suhi ai. 36:29 Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas, di dekat gelang yang satu itu, demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang untuk kedua sudutnya itu.
36:30 Ase ualuh papan ma ijai rap pakon onjolan pirakni; sapuluh onom bueini, dua bei itoruh ni sada papan. r (ay. 31-34: pausih bd. 26:26-30.) 36:30 Jadi ada delapan papan dengan alas peraknya: enam belas alas; dua-dua alas di bawah satu papan.
36:31 Ibahen ma ransang-ransang humbani hayu nangka, lima hubani papan na salopah ni lampo-lampo ai, 36:31 Dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga: lima untuk papan-papan pada sisi yang satu dari Kemah Suci,
36:32 lima ransang-ransang hubani papan na salopah nari ni lampo-lampo ai, anjaha lima ransang-ransang hubani papan ni lampo-lampo ai hampit hasundutan. 36:32 lima kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari Kemah Suci, dan lima kayu lintang untuk papan-papan Kemah Suci yang merupakan sisi belakangnya, pada sebelah barat.
36:33 Ibahen ma ransang partongah-tongah bani partongahan ni papan ai, torus hun suhi-suhi na sada hu suhi-suhi na sada nari. 36:33 Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan-papan itu dari ujung ke ujung.
36:34 Ilapis ma papan ai bani omas, pinggol-pinggolni pe omas do ibahen bahen panjolom ni ransang-ransang ai, anjaha ilampis do ransang-ransang ai bani omas. r (ay. 35-38: pausih bd. 26:31-37.) 36:34 Papan-papan itu disalut dengan emas, gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu disalut dengan emas.
36:35 Ipauli ma sada tirei humbani bonang na mahonda, na gerger pakon na gerger sahalian pakon humbani hiou silopak na alus na niangkup; margombaran Herub do ibahen ai, na tinonunkon jenges hujai. 36:35 Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya; dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun.
36:36 Ibahen ma ompat tiangni humbani hayu nangka na nilapis pakon omas, hait-haitni omas, anjaha ituang ma ompat onjolanni humbani pirak. 36:36 Dibuat oranglah untuk itu empat tiang dari kayu penaga dan disalutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, lagi dituanglah empat alas perak untuk tiang itu.
36:37 Ibahen ma homa tirei bahen tutup ni labah ni lampo-lampo ai humbani bonang na mahonda, na gerger, na gerger sahalian pakon humbani hiou silopak na alus na niangkup, tonunan sampurborna, 36:37 Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya: tenunan yang berwarna-warna;
36:38 pakon tiangni na lima ai ampa hait-haitni; ilapis ma uluni pakon ransang-ransangni bani omas, tapi onjolanni na lima ai humbani tombaga do. 36:38 dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu; disalutlah ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga.
<< Keluaran 35 Keluarn 37 >>