Keluaran 35

Senin 1 Juni 2020, Pantakosta II: Sibasaon 2 Musa 35:30-35; Ambilan 1 Korint 2:1-5

35:1 Dob ai ipatumpu si Musa ma ganup tumpuan ni halak Israel anjaha nini ma hubani sidea: On do hata na tinonahkon ni Jahowa sihorjahononnima: 35:1 Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka: “Inilah firman yang diperintahkan TUHAN untuk dilakukan.
35:2 Onom ari ma horjahon hanima horjanima, tapi anggo ari papituhon in ari Sabat na pansing do in bennima, sipapansingon bani Jahowa; barang ise na marhorja bani ari in, maningon marutang hosah ia. (bd. 20:8, 9; 31:12-17.) 35:2 Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni sabat, hari perhentian penuh bagi TUHAN; setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, haruslah dihukum mati.
35:3 Seng bulih pagara apuy hanima ibagas ganup rumahnima bani ari Sabat in. 35:3 Janganlah kamu memasang api di mana pun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat.”
35:4 Dob ai ihatahon si Musa ma hubani ganup tumpuan ni halak Israel: On do hata na tinonahkon ni Jahowa: 35:4 Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel: “Inilah firman yang diperintahkan TUHAN, bunyinya:
35:5 Patumpu hanima ma hunbennima galangan hubani Jahowa; barang ise na rosuh uhurni, iboban ma galangan hubani Jahowa: Omas, pirak, tombaga, (bd. 25:2.) 35:5 Ambillah bagi TUHAN persembahan khusus dari barang kepunyaanmu; setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada TUHAN: emas, perak, tembaga,
35:6 hiou simahonda pakon sigerger, hiou hasumba, kaen linnen silopak pakon ambulu ni hambing, 35:6 kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing;
35:7 bobak ni biri-biri tunggal na tinubar pakon bobak ni hambing, hayu nangka, 35:7 kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga,
35:8 minak hubani parpalitaan in pakon minak na morum sipakeion mamminaki pakon manutung dahupa, 35:8 minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian,
35:9 batu intan Kerisopras pakon batu intan na tinatah sinahkonon hu baju Epod pakon hubani tutup tonton. 35:9 permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada.
35:10 Barang ise na pantas maruhur itongah-tongahnima roh bei ma mangkorjahon ganup na tinonahkon ni Jahowa; r (11-19: pausih bd. 31:7-11.) 35:10 Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan TUHAN,
35:11 in ma ianan na pansing in, tendani pakon langit-langitni, hait-haitni, papanni, ransang-ransangni, tiangni pakon onjolanni, 35:11 yakni Kemah Suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya, dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya;
35:12 poti parpadanan in rap pakon lanja-lanjani, langkob pardearan in pakon tireini, 35:12 tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung;
35:13 meja in pakon lanja-lanjani ampa ganup parugasni ronsi ruti; 35:13 meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian;
35:14 parpalitaan in bahen panondangi ronsi parugasni, palitani pakon minak hubani parpalitaan in, 35:14 kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan;
35:15 anjap-anjap pardahupaan in rap pakon lanja-lanjani, minak pamminaki pakon rium-riuman bahen dahupa na misbou, ampa tirei tutup ni labah bani labah ni ianan na pansing in, 35:15 mezbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian; tirai pintu untuk pintu Kemah Suci;
35:16 anjap-anjap panggalangan ni galangan situtungon rap pakon hondor-hondorni humbani tombaga, lanja-lanjani pakon ganup parugasni, tong parburihan pakon onjolanni, 35:16 mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya;
35:17 tirei ni alaman in rap pakon tiangni ampa onjolanni, tirei tutup ni horbangan ni alaman in, 35:17 layar pelataran, tiangnya, alasnya dan tirai pintu gerbang pelataran itu;
35:18 paku hubani ianan na susi in pakon hubani alaman in ampa hubani talini, 35:18 patok Kemah Suci dan patok pelataran dan talinya;
35:19 pakeian tohonan laho marugas ibagas ianan na pansing in, pakeian na pansing bani malim Aron pakon pakeian ni anakni laho mangkorjahon hamalimon in. 35:19 pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam.”
35:20 Dob ai luar ma ganup tumpuan ni halak Israel hun lobei ni si Musa. 35:20 Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa.
35:21 Jadi roh bei ma ganup halak na tarojur uhurni pakon ganup na hia-hia tonduyni, iboban bei ma galangan bani Jahowa, ai ma sipakeion paulihon lampo-lampo partumpuan ai pakon hubani ganup horja ijai ampa hubani pakeian na susi ai. (bd. 25:2; 36:3; 2 Kor. 9:7.) 35:21 Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada TUHAN untuk pekerjaan melengkapi Kemah Pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu.
35:22 Roh bei ma sidea paramangon age parinangon, ganup na marosuh uhur, marsiboban golangni, anting-antingni, tintinni, horung-horungni, ugas-ugas omas marbagei-bagei, ganup manggalangkon omas hubani Jahowa. 35:22 Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala macam barang emas; demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi TUHAN.
35:23 Anjaha ganup halak na marnah kaen simahonda pakon sigerger, hasumba, kaen linnen silopak, ambulu ni hambing, bobak ni biri-biri tunggal na tinubar atap bobak ni biri-biri, ipamboan ma ai. 35:23 Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah dan kulit lumba-lumba, datang membawanya.
35:24 Ganup na boi manggugui pirak pakon tombaga iboban bei ma ai bahen galanganni hubani Jahowa; anjaha ganup na marnah hayu nangka itaruhkon bei ma ai sipakeion hubani ganup horja tohonan na marbagei-bagei ai. 35:24 Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada TUHAN itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu.
35:25 Anjaha sagala parinangon na pentar maruhur mamorhan bei do pakon tanganni, anjaha iboban bei ma na pinorhanni ai, hiou simahonda pakon sigerger, hiou hasumba pakon hiou linnen silopak. 35:25 Setiap perempuan yang ahli, memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus.
35:26 Sagala puang-puang na puho uhurni anjaha na marhapentaran mamorhan imbulu ni hambing. 35:26 Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian, memintal bulu kambing.
35:27 Tapi sagala pangintuai iboban bei ma batu intan unam pakon batu intan na tinatah sinahkonon hubaju Epod pakon hu tutup tonton ai, 35:27 Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada,
35:28 pakon rium-riuman pakon minak hu parpalitaan pakon minak na morum sipakeion laho mamminaki pakon manutung dahupa. 35:28 rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian.
35:29 Sagala paramangon pakon parinangon, na tarojur uhurni mamboban sibere-bere hubani sagala horja na tinonahkon ni Jahowa sibahenon marhitei si Musa, iboban halak Israel ma ai songon galangan niojur ni uhurni bei hubani Jahowa. 35:29 Semua laki-laki dan perempuan, yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan TUHAN dengan perantaraan Musa untuk dilakukan — mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi TUHAN.
35:30 Dob ai nini si Musa ma hubani halak Israel: Tonggor ma, domma idilo Jahowa sahalak na margoran si Bezaleel, anak ni si Uri, in ma anak ni si Hur humbani marga Juda. 35:30 Berkatalah Musa kepada orang Israel: “Lihatlah, TUHAN telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur, dari suku Yehuda,
35:31 Domma igoki ia marhitei Tonduy ni Naibata, marhitei hapentaran, torus ni uhur pakon hapandeian ibagas ganup horja ai, 35:31 dan telah memenuhinya dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan, dalam segala macam pekerjaan,
35:32 laho mamingkiri hapandeian na tarsulur, laho manukangi omas, pirak pakon tombaga, 35:32 yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga;
35:33 manguhir pakon mamijor batu intan, manukangi hayu pakon mangkorjahon horja na marbagei in. 35:33 untuk mengasah batu permata supaya ditatah; untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu.
35:34 Anjaha domma iberehon Jahowa hubani hapentaran laho mangajari, ia pakon si Aholiab, anak ni si Ahisamah humbani marga Dan. 35:34 Dan TUHAN menanam dalam hatinya, dan dalam hati Aholiab bin Ahisamakh dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar.
35:35 Domma igoki uhur ni sidea bani hapentaran laho mambahen ganup horja sihorjahonon ni tuhang, horja ni kopala tuhang, horja ni sibahen hiou simahonda pakon sigerger, hiou hasumba pakon hiou silopak na alus ampa horja ni sipartonun, ai ma mangkorjahon bagei ni horja pakon mambahen ranggian. 35:35 Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian, untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu.
<< Keluaran 34 Keluaran 36 >>