Keluaran 34

34:1 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Barbar ma bam dua batu panuratan usih hubani na parlobei ai, ase husuratkon hubani batu panuratan ai ganup hata na dob tarsurat bani batu panuratan na parlobei na dob binolahkonmondi. (bd. 32:19.) 34:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka Aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kaupecahkan.
34:2 Sirsir ma ho girah sogod, ase sogod ma ho tangkog hu dolog Sinai, laho jongjong ijai i lobeihu i pakpak ni dolog ai. 34:2 Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai; berdirilah di sana menghadap Aku di puncak gunung itu.
34:3 Sahalak pe lang bulih tangkog rap pakon ho, anjaha sahalak pe lang boi homa taridah iatas ganup dolog in; age biri-biri age lombu seng bulih manggagat dohorhon dolog in. (bd. 19:12, 13.) 34:3 Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu, bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu.”
34:4 Dob ai ibarbar si Musa ma dua panuratan batu usih hubani na parlobei ai; ipagirah ma sogodni ai puho laho tangkog hu dolog Sinai, songon na tinonahkon ni Jahowa hubani, lanjar iboban ma i tanganni panuratan na dua ai. 34:4 Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula; bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya.
34:5 Jadi tuad ma Jahowa ibagas sada hombun, lanjar jongjong ma Ia ijai i lambungni, anjaha idilohon ma goran ni Jahowa. 34:5 Turunlah TUHAN dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama TUHAN.
34:6 Mamontas ma Jahowa hun lobei ni si Musa lanjar dilo-dilo: Jahowa, Jahowa do Naibata pardear layak anjaha paridop ni uhur, nanget marringis, anjaha gok holong ni uhurni pakon habonaranni,(1 Raj. 19:12; 1 Joh. 4:16.) 34:6 Berjalanlah TUHAN lewat dari depannya dan berseru: “TUHAN, TUHAN, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya,
34:7 na pahotkon holong ni uhurni hubani halak marribu-ribu, anjaha na manasap hajahaton, panlanggaron pakon dousa; tapi sabonar lang ra paluahkon sonin tumang parsalah, anjaha na mambalaskon hajahaton ni ganup bapa hubani anakni pakon pahompuni ronsi sundut patoluhon pakon paompatkon.(bd. 20:5, 6.) 34:7 yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa; tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat.”
34:8 Jadi tarolos ma si Musa manrogop hu tanoh lanjar marsombah. 34:8 Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah
34:9 Anjaha nini ma: Anggo domma dapotan idop ni uhur ahu i lobeimu, ale Tuhan, mahua mardalan ma Tuhan itongah-tongahnami, age pe bangsa na hengkeng maruhur bangsa on, anjaha sasap Ham ma hajahatonnami pakon dousanami, anjaha bahen Ham ma hanami rupeimu. 34:9 serta berkata: “Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami; sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami; ambillah kami menjadi milik-Mu.”
34:10 Dob ai nini Jahowa ma: Tonggor ma, Ahu mambahen padan: Ilobei ni bangsamu, bahenonku ma halongangan na so ongga masa i sab tanoh on ampa itongah-tongah ni sagala bangsa parbegu; anjaha ganup bangsa na mangkosomani ho in, mangidah horja ni Jahowa, ai na majangin tumang do na sihol bahenonku marhitei ho. 34:10 Firman-Nya: “Sungguh, Aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan Kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa; seluruh bangsa, yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan TUHAN, sebab apa yang akan Kulakukan dengan engkau, sungguh-sungguh dahsyat.
34:11 Parimbagaskon ma ibagas uhurmu na huhatahon in bam sadari on. Tonggor ma, usironku do hun lobeimu halak Amori, Kanani, Heti, Peresi, Hevi pakon Jebusi. 34:11 Tetapi engkau, berpeganglah pada yang Kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, Aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus.
34:12 Jaga ma dirimu ase ulang mambahen padan ho pakon pangisi ni tanoh sisolukonmin, ase ulang gabe tirangkap sidea itongah-tongahmu. (bd. 23:32, 33.) 34:12 Berawas-awaslah, janganlah kauadakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kaudatangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu.
34:13 Maningon parreongonmu do anjap-anjap ni sidea anjaha bolahanmu gana-gana ni sidea anjaha robohonmu sisombahon ni sidea. (bd. 23:24.) 34:13 Sebaliknya, mezbah-mezbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang.
34:14 Ai seng bulih sombahonmu naibata na legan, ai Jahowa, na margoran Parsimburu, Naibata parsimburu do. (bd. 20:5.) 34:14 Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada allah lain, karena TUHAN, yang nama-Nya Cemburuan, adalah Allah yang cemburu.
34:15 Seng bulih mambahen padan ho pakon pangisi ni tanoh in, ai anggo marbangkis sidea mangirikkon naibata ni sidea, barang manggalang sidea hubani naibata ni sidea gabe idilo ho anjaha ipangan ho humbani na ginalangkonni in, 34:15 Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu; apabila mereka berzinah dengan mengikuti allah mereka dan mempersembahkan korban kepada allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka.
34:16 anjaha anggo ibuat ho humbani boru ni sidea ai bahen parinangon ni anakmu, marbangkis ma boru ni sidea in mangirikkon naibata ni sidea, gabe dihut ma anakmu marbangkis mangihutkon naibata ni sidea ai. (Panguh. 3:6; 1 Raj. 11:2.) 34:16 Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi isteri anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan berzinah dengan mengikuti allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzinah dengan mengikuti allah mereka.
34:17 Seng bulih bahenonmu naibata tuangan bam. (bd. 20:23.) r (ay. 18-26: pausih bd. 23:14-19; 3 Mus. 23; 5 Mus. 16.) 34:17 Janganlah kaubuat bagimu allah tuangan.
34:18 Maningon tongtong ho marariraya sagu-sagu na so niigaran. Pitu ari dokahni panganonmu sagu-sagu na so niigaran, songon na dob hutonahkon in bam bani panorang na dob tinontuhon bani bulan Abib, ai bani bulan Abib do ho luar hun Masir. 34:18 Hari raya Roti Tidak Beragi haruslah kaupelihara; tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang Kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir.
34:19 Sagala bunga tubuh Ahu do simadasi pakon sagala tunggal humbani pinahanmu, ai ma bunga tubuh humbani lombu pakon biri-biri. 34:19 Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, Akulah yang empunya, juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba.
34:20 Maningon tobusonmu do bunga tubuh ni halode marhitei biri-biri, tapi anggo seng sihol tobusonmu ai, maningon ponggolhononmu do borgokni. Maningon tobusonmu do sagala bunga tubuh ni anakmu. Seng bulih atap ise roh hu lobeihu marhasoman tangan na lumei. 34:20 Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kautebus dengan seekor domba; jika tidak kautebus, haruslah kaupatahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kautebus, dan janganlah orang menghadap ke hadirat-Ku dengan tangan hampa.
34:21 Onom ari ma ho marhorja, tapi anggo ari papituhon in maningon marsaran ho; bani musim paninggalaon ampa pariama pe maningon marsaran ho. 34:21 Enam harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga.
34:22 Pesta sipitu ari in pe maningon ingatonmu do, ai ma pesta limbuah ni pariama gandum, pakon pesta patumpuhon buah bani ujung ni tahun. 34:22 Hari raya Tujuh Minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kaurayakan, juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun.
34:23 Tolu hali ibagas na satahun maningon roh sagala paramangon na itongah-tongahnima hulobei ni Tuhan Jahowa, Naibata ni Israel. 34:23 Tiga kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu TUHAN, Allah Israel,
34:24 Ia dob huusir bangsa sipajuh begu-begu hun lobeimu, anjaha hupalumbang tanoh iananmu, sahalak pe lang na manguhur-uhuri tanohmu sadokah tangkog ho sihol mangidah bohi ni Jahowa Naibatamu, sitolu hali in ibagas na satahun. 34:24 sebab Aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu; dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu, apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat TUHAN, Allahmu, tiga kali setahun.
34:25 Seng bulih galangkononmu daroh ni galangan Bangku rap pakon sagu-sagu na niigaran, anjaha seng bulih marborngin paturuton galangan pesta Paska das ronsi patar. 34:25 Janganlah darah korban sembelihan yang kepada-Ku kaupersembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi.
34:26 Maningon boanonmu do limbuah ni tanohmu hu rumah ni Jahowa Naibatamu. Seng bulih lompahonmu anak ni hambing ibagas dadih ni inangni. 34:26 Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kaubawa ke dalam rumah TUHAN, Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya.”
34:27 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: Suratkon ma hata on, ai marguru hubani hata on do padan na hubahen in bam pakon hubani Israel. (bd. 24:4.) 34:27 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah Kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel.”
34:28 Jadi sai ijai ma si Musa rap pakon Jahowa ompat puluh ari ompat puluh borngin dokahni, seng mangan ruti anjaha minum bah. Isuratkon ma ganup hata ni padan ai, titah na sapuluh ai hu batu panuratan ai. (bd. 24:18; 5 Mus. 4:13; 10:4.) 34:28 Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan TUHAN empat puluh hari empat puluh malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni Kesepuluh Firman.
34:29 Sanggah tuad si Musa hun dolog Sinai ai, anjaha ijolom i tanganni na dua batu panuratan hasaksian ai sanggah tuad ia, seng ibotoh si Musa na dob marsinalsal do sisik ni bohini, halani na dob marsahapi ai ia pakon Jahowa. 34:29 Ketika Musa turun dari gunung Sinai — kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu — tidaklah ia tahu, bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan TUHAN.
34:30 Jadi iidah si Aron pakon ganup halak Israel ma si Musa, hape tonggor ma, domma marsinalsal sisik ni bohini, gabe mabiar ma sidea roh hundohor hubani. (2 Kor. 3:7-18.) 34:30 Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia.
34:31 Tapi idilo si Musa ma sidea, gabe mulak ma sidea hubani, si Aron pakon ganup pangintuai ni tumpuan ai, lanjar marsahap ma si Musa hubani sidea. 34:31 Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka.
34:32 Jadi dob sonai roh ma hundohor ganup halak Israel, gabe ipadas si Musa ma hubani sidea ganup hata na pinatugah ni Jahowa hubani iatas dolog Sinai. 34:32 Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan TUHAN kepadanya di atas gunung Sinai.
34:33 Dob salpu si Musa marsahap pakon sidea, ibahen ma sada tudung-tudung hubani bohini; (bd. 33:89.) 34:33 Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya.
34:34 tapi anggo masuk use si Musa hulobei ni Jahowa sihol marsahap pakonsi, ibuat ma tudung-tudung ai paima luar ia use; anjaha anggo luar ma ia, ihatahon ma hubani halak Israel hata na tinonahkon hubani. 34:34 Tetapi apabila Musa masuk menghadap TUHAN untuk berbicara dengan Dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar; dan apabila ia keluar dikatakannyalah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya.
34:35 Jadi anggo iidah halak Israel bohi ni si Musa anjaha marsinalsal sisik ni bohini, gabe ipasuang si Musa ma tudung-tudung ai hu bohini paima masuk ia use laho marsahap pakon Jahowa. 34:35 Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan TUHAN.
<< Keluaran 33 Keluaran 35 >>