Keluaran 33

Minggu 13 Januari 2019, I Dob Ephipanias: Ambilan  2 Musa 33:12-17; Sibasaon Mateus 4:12-17

Topik: Naibata Mamboban Bangsani

Minggu 10 Februari 2019, V Dob Epiphanias Ambilan 2 Musa 33:1-6; Sibasaon Pangungkabon 3:1-6
33:1 Nini Jahowa ma dompak si Musa: Laho ma ho tangkog hunjon, ho pakon bangsa na dob niarahkonmin luar hu tanoh na dob hubulawankon hubani si Abraham, si Isak pakon si Jakob, sanggah na huhatahon: Hubani ginomparmu do bereonku in. (bd. 32:13.) 33:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kaupimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah Kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian: Kepada keturunanmulah akan Kuberikan negeri itu —
33:2 Husuruh pe sada malekat mambobahon ho, anjaha huusir pe halak Kanaan, Amori, Heti, Peresi, Hewi pakon Jebusi. (bd. 23:23; 32:34.) 33:2 Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus —
33:3 Ia ma mambobahon ho hu tanoh habaoran ni dadih pakon manisan ni huramah; ai seng tarbahen Ahu tangkog rap pakon hanima, ai bangsa na hengkeng maruhur do hanima, ase ulang siap holi hanima hubahen itongah dalan. (bd. 32:9, 10.) 33:3 yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya Aku jangan membinasakan engkau di jalan.”
33:4 Jadi dob ibogei bangsa ai hata na koras ai pusok ma uhur ni sidea; sada pe lang na mamahei ugasni. 33:4 Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya.
33:5 Ai domma ihatahon Jahowa hinan hatani hubani si Musa: Hatahon ma hubani halak Israel: Bangsa na hengkeng maruhur do hanima, ambit tongkin gelah Ahu tangkog pakon hanima, maningon siap do hanima bahenonku. On pe itanggal bei ma ugas-ugasni humbani dirini, ase hubotoh aha sibahenonku bannima. 33:5 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Katakanlah kepada orang Israel: Kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika Aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah Aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka Aku akan melihat, apa yang akan Kulakukan kepadamu.”
33:6 Jadi itanggali halak Israel ma ugas-ugas ni sidea bei humbani dolog Horeb nari. (Jon. 3:6.) 33:6 Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb.
33:7 Jadi ibuat si Musa ma lampo-lampo ai, ipajongjong ma ai idarat ni parsaranan ai, daoh hun parsaranan ai; ibahen ma goranni lampo-lampo partumpuan. Barang ise na sihol mangindahi Jahowa, maningon luar ia laho hu lampo-lampo partumpuan ai, na idarat ni parsaranan ai. (bd. 29:42.) 33:7 Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya Kemah Pertemuan. Setiap orang yang mencari TUHAN, keluarlah ia pergi ke Kemah Pertemuan yang di luar perkemahan.
33:8 Anggo luar si Musa laho hu lampo-lampo ai, jongjong bei ma haganup bangsa ai, jongjong ganup i labah ni lampo-lampo bei anjaha ituludkon ma si Musa, paima masuk ia hubagas lampo-lampo ai. 33:8 Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah.
33:9 Anggo masuk ma si Musa hubagas lampo-lampo ai, turun ma hombun na jongjong ai, lanjar jongjong bani labah ni lampo-lampo ai, jadi marsahap ma Naibata pakon si Musa. (bd. 13:21.) 33:9 Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah TUHAN dengan Musa di sana.
33:10 Ase anggo iidah ganup bangsa ai ma hombun na jongjong ai, jongjong bani labah ni lampo-lampo ai, jongjong ma ganup bangsa ai anjaha marsombah, ganup bani labah ni lampo-lamponi. 33:10 Setelah seluruh bangsa itu melihat, bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya.
33:11 Jadi marsahap ma Jahowa pakon si Musa dumpar bohi songon sada halak na marsahap hubani hasomanni; dob ai mulak ma use si Musa hu parsaranan ai. Tapi anggo si Josua, juak-juakni, anak ni si Nun, anak garama ai, seng meret ia hun tongah-tongah ni lampo-lampo ai. (ay. 20; 4 Mus. 12:8.) 33:11 Dan TUHAN berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya; kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu.
33:12 Dob ai nini si Musa ma dompak Jahowa: Tonggor ma, domma ihatahon Ham hubangku: Arahkon ma bangsa on tangkog, tapi seng ipatugah Ham hubangku, atap ise suruhonmu hasomanku, age pe domma ihatahon Ham: Hutanda do ho pakon goranmu, anjaha domma jumpahan idop ni uhur ho ilobeihu. (ay. 2-5.) 33:12 Lalu berkatalah Musa kepada TUHAN: “Memang Engkau berfirman kepadaku: Suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan Kauutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman: Aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapan-Ku.
33:13 Sonari pe, anggo tongon ma na dob jumpahan idop ni uhur ahu i lobeimu, pabotohkon Ham ma hubangku jabolonmu, ase hutandai Ham, paboa na dob jumpahan idop ni uhur ahu i lobeimu; anjaha tonggor ma, rayatmu do bangsa on. (Ps. 103:7.) 33:13 Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah, bahwa bangsa ini umat-Mu.”
33:14 Jadi nini ma: Bohingku ma hasomanmu mardalan anjaha arahkononku ma ho hu hasonangan. 33:14 Lalu Ia berfirman: “Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu.”
33:15 Nini si Musa ma dompak Jahowa: Anggo seng bohimu mambobahon hanami, ulang ma arahkon Ham hanami tangkog hunjon. 33:15 Berkatalah Musa kepada-Nya: “Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini.
33:16 Ai marhitei aha ma boi botohon, na dob dapotan idop ni uhur ahu i lobeimu, ahu pakon bangsamu? Ai lang marhitei humbani na hinasomananmu hanami mardalan, gabe marhasurungan ahu pakon rayatmu humbani ganup bangsa na iatas tanoh on? (5 Mus. 4:6-8.) 33:16 Dari manakah gerangan akan diketahui, bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, yakni aku dengan umat-Mu ini? Bukankah karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umat-Mu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?”
33:17 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Age hata na hinatahonmondi bahenonku do in, halani na dob jumpahan idop ni uhur ho i lobeihu anjaha hutanda ho pakon goranmu. (ay. 12; 2 Tim. 2:19.) 33:17 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Juga hal yang telah kaukatakan ini akan Kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapan-Ku dan Aku mengenal engkau.”
33:18 Nini si Musa ma: Pataridahkon Ham ma bangku hamuliaonmu. 33:18 Tetapi jawabnya: “Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku.”
33:19 Jadi nini Jahowa ma: Pabontaskononku ma ganup hatunggungonku hun lobei ni bohimu, anjaha dilohononku goran ni Jahowa i lobeimu: maridop ni uhur do Ahu hubani siidopanku anjaha marontou ni uhur do Ahu hubani siontouanku. (Rom 9:15.) 33:19 Tetapi firman-Nya: “Aku akan melewatkan segenap kegemilangan-Ku dari depanmu dan menyerukan nama TUHAN di depanmu: Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang Kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang Kukasihani.”
33:20 Tapi nini ope: Seng tarbahen ho anggo mangidah bohingku, ai seng dong jolma na mangidah Ahu lanjar manggoluh. (1 Mus. 32:30; 2 Mus. 24:10.) 33:20 Lagi firman-Nya: “Engkau tidak tahan memandang wajah-Ku, sebab tidak ada orang yang memandang Aku dapat hidup.”
33:21 Nini Jahowa ma: Tonggor ma, adong do sada ianan i lambungku, hajongjonganmu iatas dolog batu ai, (1 Raj. 19:8 ps.) 33:21 Berfirmanlah TUHAN: “Ada suatu tempat dekat-Ku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu;
33:22 anjaha sanggah mamontas hamuliaonku, nahkononku ma ho hubagas rigat ni dolog batu ai, anjaha rongkobonku ho bani tanganku, paima lopus Ahu; (bd. 34:5, 6; 24:11.) 33:22 apabila kemuliaan-Ku lewat, maka Aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan Aku akan menudungi engkau dengan tangan-Ku, sampai Aku berjalan lewat.
33:23 dob ai hutarik ma tanganku gabe idahonmu ma Ahu hun pudi; tapi bohingku seng boi idahon. (1 Tim 6:16.) 33:23 Kemudian Aku akan menarik tangan-Ku dan engkau akan melihat belakang-Ku, tetapi wajah-Ku tidak akan kelihatan.”
<< Keluaran 32 Keluarn 34 >>