Keluaran 32

Minggu 6 Mei 2018: Ambilan 2 Musa 32: 7-14; Sibasaon Jakobus 1: 2-8
32:1 Dob iidah bangsa ai na madokahtu si Musa ase tuad hun dolog ai, martumpu ma bangsa ai marayak si Aron, nini ma dompaksi: Eta bahen ma bannami naibata sibobahon hanami, halani seng ibotoh hanami atap na mahua do si Musa, halak ai, na mambobahon hanami luar hun tanoh Masir. 32:1 Ketika bangsa itu melihat, bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya: “Mari, buatlah untuk kami allah, yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir — kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.”
32:2 Nini si Aron ma dompak sidea: Tanggali nasiam ma anting-anting omas bani pinggol ni parinangonnasiam, anaknasiam pakon borunasiam anjaha boban ma ai bangku. 32:2 Lalu berkatalah Harun kepada mereka: “Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga isterimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku.”
32:3 Jadi itanggali ganup bangsa ai ma anting-anting omas na bani pinggol ni parinangonnasiam, anaknasiam pakon borunasiam anjaha boban ma ai bangku. 32:3 Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun.
32:4 Ijalo ma ai hun tangan ni sidea, ibahen ma rumangni marhitei panurat, anjaha ai ma iusihi mambahen sada lombu tuangan; jadi nini sidea ma: On ma naibatamu, ale Israel, na mambobahon ho tangkog hun tanoh Masir. (Ps. 106:19, 20; 1 Raj. 12:28.) 32:4 Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah dari padanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka: “Hai Israel, inilah Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir!”
32:5 Dob iidah si Aron ai, ipajongjong ma sada anjap-anjap i lobeini, jadi martingting ma ia, nini ma: Patar ma ariraya bani Jahowa. 32:5 Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya: “Besok hari raya bagi TUHAN!”
32:6 Jadi ipagirah sidea ma patarni ai puho, igalangkon ma galangan hatarimakasihon; dob ai hundul ma bangsa ai mangan minum anjaha jongjong ma sidea marguro-guroi. (1 Kor. 10:7.) 32:6 Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum; kemudian bangunlah mereka dan bersukaria.
32:7 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Tuad ma ho, ai domma maruhur magou bangsamin, na binobahonmin tangkog hun tanoh Masir. (ay. 4.) 32:7 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kaupimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya.
32:8 Podas ni ai manimbil sidea humbani dalan na dob hupatuduhkon bani sidea. Domma ibahen sidea bani sidea lombu tuangan, domma pala marsombah anjaha manggalang sidea hujai, anjaha ihatahon: On ma Naibatamu, ale Israel, na dob mambobahon ho tangkog hun tanoh Masir. 32:8 Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang Kuperintahkan kepada mereka; mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata: Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.”
32:9 Nini Jahowa ma use dompak si Musa: Domma huidah bangsa on, bangsa na hengkeng maruhur do on. 32:9 Lagi firman TUHAN kepada Musa: “Telah Kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk.
32:10 On pe palopas ma gajag ringisku bani sidea laho mansiapkon sidea; tapi hubahen pe ho sada bangsa na banggal. (4 Mus. 14:12 ps.) 32:10 Oleh sebab itu biarkanlah Aku, supaya murka-Ku bangkit terhadap mereka dan Aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan Kubuat menjadi bangsa yang besar.”
32:11 Tapi ielek-elek si Musa ma Jahowa, Naibatani, nini ma: Mase ma gajag ringismu, ale Jahowa mangidah bangsamu, na dob binobahonmu luar hun tanoh Masir, marhitei kuasa bolon pakon marhitei tangan na marhagogohon? 32:11 Lalu Musa mencoba melunakkan hati TUHAN, Allahnya, dengan berkata: “Mengapakah, TUHAN, murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu, yang telah Kaubawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?
32:12 Mase ma maningon hatahonon ni halak Masir sonon: Laho mangagou sidea do ase ibobahon sidea luar, laho mamunuh sidea iatas ni dolog anjaha manripaskon sidea hun atas tanoh on? Pahombun Ham ma ringismu na banggal in, marpangulaki ma uhurmu pasal hamagouan na sihol pasogoponmu hubani bangsamu. 32:12 Mengapakah orang Mesir akan berkata: Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kaudatangkan kepada umat-Mu.
32:13 Ingat Ham ma si Abraham, si Isak pakon si Israel jabolonmu in, na dob pala marbulawan Ham bani dirimu mangkatahon bani sidea: Sai pabueionku do ginomparnima songon bintang na i langit, anjaha ganup tanoh on na dob huparbagah ai sai berehononku do hubani ginomparmu, bahen siteanon ni sidea sadokah ni dokahni. (1 Mus. 22:16.) 32:13 Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan berfirman kepada mereka: Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah Kujanjikan ini akan Kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.”
32:14 Jadi marpangulaki ma uhur ni Jahowa pasal hamagouan na dob nilumbahonni sibahenonni hubani bangsani. 32:14 Dan menyesallah TUHAN karena malapetaka yang dirancangkan-Nya atas umat-Nya.
32:15 Dob ai marhusor ma si Musa anjaha tuad hun dolog ai rap pakon na dua batu panuratan hasaksian ai bani tanganni, na marsurat hadua lopahsi; na salopah on pakon na salopah nari marsurat do. 32:15 Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya; bertulis sebelah-menyebelah.
32:16 Na binahen ni Naibata do batu panuratan ai, anjaha surat ai pe surat ni Naibata do, na niuhirhonni hubani batu panuratan ai. (bd. 31:18.) 32:16 Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu.
32:17 Dob ibogei si Josua sora ni bangsa ai marsurak-surak, nini ma dompak si Musa: Adong songon sora ni na marporang ibagas parsaranan ai. 32:17 Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa: “Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan.”
32:18 Tapi nini si Musa ma: Sedo sora ni surak-surak hamonangan ai, atap sora ni doruh-doruh hataluan, tapi sora ni doding na marsibalos-balosan do ai. 32:18 Tetapi jawab Musa: “Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan — bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar.”
32:19 Jadi dob dohor ia hubani parsaranan ai anjaha iidah lombu ai pakon tortor ai, gajag ma ringis ni si Musa, igijigkon ma humbani tanganni batu panuratan ai, gabe mabolah itoruh ni dolog ai. 32:19 Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa; dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu.
32:20 Dob ai ibuat ma lombu na dob pinauli ni sidea ai; itutung ma ibagas apuy, iduda ma lumat tumang, itirtirhon ma huatas bah anjaha ipainumhon ma ai bani halak Israel. 32:20 Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel.
32:21 Nini si Musa ma dompak si Aron: Aha gakni ibahen bangsa on bam, ase iparoh ho dousa na sonai banggalni bani sidea? 32:21 Lalu berkatalah Musa kepada Harun: “Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?”
32:22 Nini si Aron ma: Ulang ma gajag ringis ni tuanku; ai itanda ham do bangsa on, na bajan do paruhur ni sidea. 32:22 Tetapi jawab Harun: “Janganlah bangkit amarah tuanku; engkau sendiri tahu, bahwa bangsa ini jahat semata-mata.
32:23 Nini sidea do hubangku: Pauli bennami naibata, na mambobahon hanami, ai seng ibotoh hanami atap na mahua do si Musa, halak ai, na mangarahkon hanami tangkog hun tanoh Masir. 32:23 Mereka berkata kepadaku: Buatlah untuk kami allah, yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir — kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.
32:24 Jadi ningku ma tongon: Barang ise na maromas, itanggali ma anjaha ibere ma ai hubangku; hugijigkon ma ai hubagas apuy, gabe luar ma lombu on. 32:24 Lalu aku berkata kepada mereka: Siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini.”
32:25 Dob iidah si Musa na so marrantei be bangsa ai, ai domma ipalopas si Aron gabe habadoron itongah-tongah ni imbang ni sidea, 32:25 Ketika Musa melihat, bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang — sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka —
32:26 jadi jongjong ma si Musa i horbangan ni parsaranan ai, anjaha nini ma: Ise hampit Jahowa? Roh ma hubangku! Jadi martumpu ma humbani ganup halak Levi. 32:26 maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata: “Siapa yang memihak kepada TUHAN datanglah kepadaku!” Lalu berkumpullah kepadanya seluruh bani Lewi.
32:27 Dob ai nini ma dompak sidea: Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel: Ganup ma mambahen podangni hu binongeini, mulak-ulak ma nasiam hun horbangan on hu horbangan ai ibagas parsaranan in, anjaha ganup ma mambunuh saninani, hasomanni pakon sindohorni. 32:27 Berkatalah ia kepada mereka: “Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian ke mari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya.”
32:28 Jadi ibahen halak Levi ma hombar hubani na hinatahon ni si Musa, gabe rasei ma bani na sadari ai hira-hira tolu ribu halak. 32:28 Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada hari itu tewaslah kira-kira tiga ribu orang dari bangsa itu.
32:29 Nini si Musa ma: Domma iuras nasiam dirinasiam sadari on bani Jahowa, ai ganup do manlawan anakni pakon saninani, gabe boi ibere pasu-pasu bani nasiam sadari on. (bd. 28:41; 4 Mus. 3:6 ps.; 5 Mus. 33:9.) 32:29 Kemudian berkatalah Musa: “Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada TUHAN, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya — yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini.”
32:30 Patarni ai nini si Musa ma dompak bangsa ai: Banggal tumang do dousa na binahennasiam ai. Tangkog ma ahu sonari marayak Jahowa, andohar jumpah ahu pardearan pasal dousanasiam ai. 32:30 Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu: “Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap TUHAN, mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu.”
32:31 Jadi dob mulak si Musa hubani Jahowa, nini ma: Ah, banggal tumang do dousa na binahen ni bangsa on; ibahen sidea do bani sidea naibata humbani omas. 32:31 Lalu kembalilah Musa menghadap TUHAN dan berkata: “Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat allah emas bagi mereka.
32:32 On pe, sai marpangulaki ma uhurmu bani dousa ni sidea ai, anggo lang sasap Ham ma goranku gelah humbani pustaha na dob sinuratmu ai. (Ps. 69:29; Dan. 12:1; Luk. 10:20; Rom 9:3.) 32:32 Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu — dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kautulis.”
32:33 Tapi nini Jahowa ma dompak si Musa: Ise na mardousa dompak Ahu, goranni ai do sasaponku humbani pustahangku. 32:33 Tetapi TUHAN berfirman kepada Musa: “Siapa yang berdosa kepada-Ku, nama orang itulah yang akan Kuhapuskan dari dalam kitab-Ku.
32:34 On pe, laho ma ho, arahkon ma bangsa in hu tanoh na dob huhatahon bam. Tonggor ma, malekatkin do mardalan i lobeimu, tapi bani ari pambalasanku, balaskononku do hubani sidea dousa ni sidea ai. (bd. 33:2, 12, 14.) 32:34 Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah Kusebutkan kepadamu; akan berjalan malaikat-Ku di depanmu, tetapi pada hari pembalasan-Ku itu Aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka.”
32:35 Jadi iajar Jahowa ma bangsa ai, halani isombah sidea lombu na pinauli ni si Aron ai. 32:35 Demikianlah TUHAN menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu.
<< Keluaran 31 Keluaran 33 >>