Keluaran 30

30:1 Anjaha pauli ma sada anjap-anjap panutungan ni dahupa; maningon humbani hayu nangka do paulionmu ai. 30:1 “Haruslah kaubuat mezbah, tempat pembakaran ukupan; haruslah kaubuat itu dari kayu penaga;
30:2 Saasta ganjangni, saasta bolagni; maningon marompat suhi ai, anjaha dua asta gijangni; tandukni pe luar hunjai ma. 30:2 sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi empat persegi, tetapi haruslah dua hasta tingginya; tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu.
30:3 Lampis ma ai pakon omas pitah, sonai homa tutupni, dingdingni inggot pakon tandukni; maningon bahenonmu homa marlapis omas pitah inggot. 30:3 Haruslah kausalut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kaubuat bingkai emas sekelilingnya.
30:4 Bahen ma dua pinggol-pinggol omas itoruh ni laisni ai; maningon bahenonmu do ai bani lambungni na dua ai angkup, bahen panurukan ni lanja-lanja ase boi marhitei ai usungon. 30:4 Haruslah kaubuat dua gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya; pada kedua rusuknya haruslah kaubuat gelang itu, pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut.
30:5 Bahen ma lanja-lanja ai humbani hayu nangka, anjaha lampis ma ai bani omas. 30:5 Haruslah kaubuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan kausalutlah dengan emas.
30:6 Pajongjong ma anjap-anjap ai ilobei ni tirei ai, na mangondingi poti hasaksian ai, ilobei ni tutup pardearan ai, na ibabou ni hasaksian ai, hujai ma jumpahkononku ho. (bd. 25:22.) 30:6 Haruslah kautaruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana Aku akan bertemu dengan engkau.
30:7 Maningon manutung dahupa na misbou ma si Aron i atasni; ganup sogod sanggah na padearhon lampu ai ia, maningon manutung dahupa ia. (Panguh. 5:8.) 30:7 Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian; tiap-tiap pagi, apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya.
30:8 Sonai homa anggo sihol nahitan ni si Aron lampu ai sanggah bod ari, maningon tongtong ia manutung dahupa ilobei ni Jahowa torus marsundut-sundut. 30:8 Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan TUHAN di antara kamu turun-temurun.
30:9 Seng bulih galangkononnima i atasni dahupa na legan, sonai homa galangan situtungon, galangan sipanganon barang manguseihon galangan siinumon hujai. (5 Mus. 10:1.) 30:9 Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain ataupun korban bakaran ataupun korban sajian, juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atasnya.
30:10 Maningon si Aron mambahen pardearan iatas tandukni sahali satahun; marhitei daroh ni galangan pardearan maningon bahenonni pardearan sahali satahun torus marsundut-sundut, ai na pansing sahalian do ai bani Jahowa. (3 Mus. 16:18; bd. 29:37.) 30:10 Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya; dengan darah korban penghapus dosa pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun; itulah barang maha kudus bagi TUHAN.”
30:11 Ambah ni ai nini Jahowa ma dompak si Musa: 30:11 TUHAN berfirman kepada Musa:
30:12 Anggo ibilangi ho buei ni halak Israel mangihutkon bilangan ni sidea, maningon ganup sidea mambere partobus ni hosahni bani Jahowa sanggah binilanganmin, ase ulang hona papa sidea sanggah na binilanganmin sidea. 30:12 “Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada TUHAN uang pendamaian karena nyawanya, pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu.
30:13 On do na maningon sibereon ni ganup na tarbilang ai: Satongah sekel mangihutkon sekel bani ianan na pansing ai (sasekel mararga dua puluh gera); satongah sekel gabe galangan bani Jahowa. 30:13 Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu: setengah syikal, ditimbang menurut syikal kudus — syikal ini dua puluh gera beratnya –; setengah syikal itulah persembahan khusus kepada TUHAN.
30:14 Ganup na dob tarbilang ai olat ni na marumur dua puluh tahun hu atas maningon mambere galangan bani Jahowa. 30:14 Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur dua puluh tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada TUHAN.
30:15 Halak na bayak seng bulih gandaanni, anjaha halak na miskin seng bulih oruanni mambere sisatongah sekel ai bahen galangan bani Jahowa pajongjong pardearan bani hosahnima. 30:15 Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah syikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada TUHAN untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian.
30:16 Maningon buatonmu duit partobus ai humbani halak Israel anjaha pakeionmu ai bani horja i lampo-lampo partumpuan ai; ai ma pardingatan ilobei ni Jahowa laho mardingat halak Israel, gabe pardearan bani hosahnima. 30:16 Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam Kemah Pertemuan; supaya itu menjadi peringatan di hadapan TUHAN untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian.”
30:17 Nini Jahowa ma use dompak si Musa: 30:17 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
30:18 Bahen ma homa sada tong tombaga ampa onjolanni humbani tombaga bahen parburihan. Bahen ma ai iholang-kolang ni lampo-lampo partumpuan pakon anjap-anjap ai, anjaha nahi ma bah hujai. 30:18 “Haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga, untuk pembasuhan, dan kautempatkanlah itu antara Kemah Pertemuan dan mezbah, dan kautaruhlah air ke dalamnya.
30:19 Bah ai ma buaton ni si Aron pakon anakni mamurihi tangan pakon nahei ni sidea. 30:19 Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya.
30:20 Anggo masuk sidea hubagas lampo-lampo partumpuan ai, maningon lobei marburih sidea, ase ulang matei sidea; sonai homa anggo idohori sidea anjap-anjap ai sihol marugas, manutung galangan situtungon bahen dahupa hubani Jahowa, 30:20 Apabila mereka masuk ke dalam Kemah Pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi TUHAN,
30:21 maningon lobei burihan ni sidea tangan pakon nahei ni sidea, ase ulang matei sidea. Ai ma gabe aturan na totap bani sadokah ni dokahni ronsi bani ginomparni marsundut-sundut. 30:21 haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun.”
30:22 Ambah ni ai nini Jahowa ma dompak si Musa: 30:22 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
30:23 Tapi anggo ho, buat ma bam rompah-rompah sijengesan: Hamonan na manjalir lima ratus sekel, kulit manis satongahni, ai ma dua ratus lima puluh sekel pakon hasowor ampa halawas dua ratus lima puluh sekel, 30:23 “Ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan lima ratus syikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni dua ratus lima puluh syikal, dan tebu yang baik dua ratus lima puluh syikal,
30:24 anjaha jarangou lima ratus sekel mangihutkon sekel na bani ianan na pansing ai, ampa minak jetun sahin. 30:24 dan kayu teja lima ratus syikal, ditimbang menurut syikal kudus, dan minyak zaitun satu hin.
30:25 Masak ma hujai minak na pansing, manambahi minak pulung-pulungan na sinaor mangihutkon hapandeian ni tuhang pulung, minak pamminaki na pansing ma ai. 30:25 Haruslah kaubuat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah; itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus.
30:26 Maningon minakanmu ma marhitei ai lampo-lampo partumpuan ai, poti parpadanan ai, 30:26 Haruslah engkau mengurapi dengan itu Kemah Pertemuan dan tabut hukum,
30:27 meja ai ampa ganup parugasni, parpalitaan ai ampa parugasni, anjap-anjap pardahupaan ai, 30:27 meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan;
30:28 anjap-anjap panggalangan ni galangan situtungon ai ampa ganup parugasni, tong parburihan ai ronsi onjolanni. 30:28 mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya.
30:29 Maningon papansingonmu do ai ase gabe pansing sahalian; ganup na manjamah ai sai na gabe pansing do. (bd. 29:37.) 30:29 Haruslah kaukuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus; setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus.
30:30 Maningon minakanmu do si Aron pakon ganup anakni ai, anjaha urasonmu do sidea gabe malim Bangku. (bd. 29:7.) 30:30 Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagi-Ku.
30:31 Hatahon ma hubani halak Israel sonon: On ma minak pamminaki na pansing Bangku torus marsundut-sundut. 30:31 Dan kepada orang Israel haruslah kaukatakan demikian: Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagi-Ku di antara kamu turun-temurun.
30:32 Seng bulih useihononkon ai bani angkula ni atap ise jolma, anjaha seng bulih bahenonmu minak na legan na sonon parmasakni, ai na pansing do ai, anjaha maningon pansing do ai bannima. 30:32 Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kaubuat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga: itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu.
30:33 Barang ise na mambahen minak na sonin parmasakni, atap na manguseihon ai hubani halak na legan, maningon siaphonon ia humbani bangsani. 30:33 Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya.”
30:34 Dob ai nini Jahowa ma use dompak si Musa: Buat ma bam rompah-rompah na misbou, gotah ni hamonan, banei batu, mange-mange, rompah-rompah pakon dahupa na pitah, dos bei bueini. 30:34 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan dan getah rasamala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya.
30:35 Masak ma ai bahen dahupa, na sinampur mangihutkon hapandeian ni tuhang pulung, ginaraman, pitah anjaha pansing. 30:35 Semuanya ini haruslah kaubuat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus.
30:36 Giling ma ai deba lumat sahalian, anjaha nahkon ma deba hunjai hulobei ni hasaksian ai ibagas lampo-lampo partumpuan ai, ase roh Ahu marayak ho hujai; na pansing sahalian ma ai bannima. (bd. 30:6.) 30:36 Sebagian dari ukupan itu haruslah kaugiling sampai halus, dan sedikit dari padanya kauletakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam Kemah Pertemuan, di mana Aku akan bertemu dengan engkau; haruslah itu maha kudus bagimu.
30:37 Ia dahupa simasakonmai, seng bulih bahenonnima sonai parmasakni bannima, maningon pansing do ai bam ilobei ni Jahowa. 30:37 Dan tentang ukupan yang harus kaubuat menurut campuran yang seperti itu juga janganlah kamu buat bagi kamu sendiri; itulah bagian untuk TUHAN, yang kudus bagimu.
30:38 Barang ise na mambahen sonai, bahen rium-riumanni, maningon rotaponkon ia humbani bangsani. 30:38 Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya.”
<< Keluaran 29 Keluaran 31 >>