Keluaran 29

Khotbah/Ambilan, Kamis Putih 24 Maret 2016, 2 Musa 29: 31-46
29:1 Anjaha on ma partureini bahenonmu hubani sidea laho papansingkon sidea gabe malim Bangku: buat ma sada anak ni lombu pakon dua biri-biri tunggal na so martikas; 29:1 “Inilah yang harus kaulakukan kepada mereka, untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagi-Ku: Ambillah seekor lembu jantan muda dan dua ekor domba jantan yang tidak bercela,
29:2 pakon ruti na so niigaran, ruti gemong na so niigaran na niagu pakon minak pakon lopat na so niigaran na marlapu minak. Maningon humbani itak na alu paulionmu in. 29:2 roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak; dari tepung gandum yang terbaik haruslah kaubuat semuanya itu.
29:3 Nahkon ma ai hubagas sada raga anjaha ibagas raga aima ai galangkon rap pakon anak ni lombu pakon biri-biri na dua ai. 29:3 Kautaruhlah semuanya dalam sebuah bakul dan kaupersembahkanlah semuanya dalam bakul itu, demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu.
29:4 Boan ma si Aron pakon anakni ai dohor hu labah ni lampo-lampo partumpuan ai, anjaha paridi ma sidea bani bah. 29:4 Lalu kausuruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu Kemah Pertemuan dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air.
29:5 Anjaha buat ma pakeian ai, sorungkon ma ai hubani si Aron, baju-baju parbagas, baju-baju pardarat, baju Epod pakon tutup 29:5 Kemudian kauambillah pakaian itu, lalu kaukenakanlah kepada Harun kemeja, gamis baju efod, dan baju efod serta tutup dada; kaukebatkanlah sabuk baju efod kepadanya;
29:6 Nahkon ma gotong ai huatas ni uluni anjaha longkothon ma sortali hapansingon ai hubani gotong ai. (bd. 28:36.) 29:6 kautaruhlah serban di kepalanya dan jamang yang kudus kaububuh pada serban itu.
29:7 Buat ma minak siminakkonon ai anjaha useihon ma ai hubani uluni laho mamminakisi. (bd. 30:25.) 29:7 Sesudah itu kauambillah minyak urapan dan kautuang ke atas kepalanya, dan kauurapilah dia.
29:8 Hatahon ma homa anakni ai roh hundohor anjaha sorungkon ma baju parbagas ai hubani sidea; 29:8 Kausuruhlah anak-anaknya mendekat dan kaukenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka.
29:9 gonditkon ma gondit ai hubani sidea, hubani si Aron pakon hubani anakni ai, anjaha tangkuluk ai longkothon ma hubani ulu ni sidea; jadi ondos ma hamalimon ai hubani sidea marhitei aturan sisadokah ni dokahni. Sonin ma parpabangkitmu bani si Aron pakon anakni ai. (pausih ay. 2, 3; 28:41.) 29:9 Kauikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kaulilitkanlah destar itu kepada kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya.
29:10 Dob ai boban ma lombu jonggi ai hulobei ni lampo-lampo partumpuan ai. Itampeihon si Aron pakon anakni ai ma tanganni huatas ni ulu ni lombu jonggi ai. 29:10 Kemudian haruslah kaubawa lembu jantan itu ke depan Kemah Pertemuan, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu.
29:11 Anjaha bunuhon ma lombu jonggi ai ilobei ni Jahowa, bani labah ni lampo-lampo partumpuan ai. 29:11 Haruslah kausembelih lembu jantan itu di hadapan TUHAN di depan pintu Kemah Pertemuan.
29:12 Buat ma deba humbani daroh ni lombu jonggi ai, daiskon ma ai hubani tanduk ni anjap-anjap ai marhitei jari-jarimu; tapi duruskon ma daroh na teba ai bani nahei ni anjap-anjap ai. 29:12 Haruslah kauambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kaububuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kaucurahkan pada bagian bawah mezbah.
29:13 Buat ma ganup taboh-taboh panutup ni bituha pakon harambuyan na tampei hubani atei-atei pakon hubani piah-piah na dua ai ronsi taboh-taboh na longkot hujai anjaha tutung ma ai iatas anjap-anjap ai. (ay. 22.) 29:13 Kemudian kauambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kaubakarlah di atas mezbah.
29:14 Tapi anggo daging ni lombu jonggi ai, huling-kulingni pakon ginagatni maningon tutungonmu do ai pakon apuy idarat ni parsaranan ai; ai ma na gabe galangan pardousaon. (3 Mus. 4:11, 12.) 29:14 Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kaubakar habis dengan api di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa.
29:15 Dob ai buat ma biri-biri tunggal na sada ai, hatahon ma si Aron pakon anakni manampeihon tangan ni sidea huatas ulu ni biri-biri tunggal ai. 29:15 Kemudian haruslah kauambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu.
29:16 Dob ai sayat ma biri-biri tunggal ai, buat ma darohni anjaha pispiskon ma ai hubani anjap-anjap ai inggot. 29:16 Haruslah kausembelih domba jantan itu dan kauambillah darahnya dan kausiramkan pada mezbah sekelilingnya.
29:17 Dob ai toktoki ma biri-biri tunggal ai, burihi ma bituhani pakon naheini anjaha nahkon ma ai bani gorini pakon hubani uluni, 29:17 Haruslah kaupotong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu, kaubasuhlah isi perutnya dan betis-betisnya dan kautaruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya.
29:18 anjaha tutung ma ganup biri-biri tunggal ai iatas ni anjap-anjap ai; galangan situtungon ma ai bani Jahowa, uap na misbou, galangan marhitei apuy hubani Jahowa. 29:18 Kemudian haruslah kaubakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah; itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi TUHAN, yakni suatu korban api-apian bagi TUHAN.
29:19 Dob ai buat ma biri-biri tunggal na sada nari, anjaha itampeihon si Aron pakon anakni ai ma tangan ni sidea hubani ulu ni biri-biri tunggal ai. 29:19 Kemudian haruslah kauambil domba jantan yang lain, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu.
29:20 Sayat ma biri-biri tunggal ai, buat ma deba darohni, anjaha daiskon ma ai hu pinggol siamun ni si Aron pakon hu pinggol siamun ni anakni ai, hubani ompu-ompu ni tangan siamun pakon hubani ompu-ompu ni nahei siamun ni sidea; dob ai pispiskon ma daroh ai hubani anjap-anjap ai inggot. 29:20 Haruslah kausembelih domba jantan itu, kauambillah sedikit dari darahnya dan kaububuh pada cuping telinga kanan Harun dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka, dan darah selebihnya kausiramkanlah pada mezbah sekelilingnya.
29:21 Dob ai buat ma deba humbani daroh na iatas ni anjap-anjap ai pakon humbani minak siminakkonon ai anjaha pispiskon ma ai hubani si Aron pakon hubani pakeianni, hubani anakni ampa hubani pakeian ni anakni ai, ase pansing si Aron pakon pakeianni ai, pansing pakon anakni ronsi pakeian ni anakni ai na rap pakonsi. 29:21 Haruslah kauambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu dan kaupercikkanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya; maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya.
29:22 Anjaha maningon buatonmu do homa taboh-taboh ni biri-biri tunggal ai, taboh-taboh ni ihurni, taboh-taboh panutup ni bituhani, harambuyan na tampei hubani atei-ateini pakon piah-piah na dua ai ampa taboh-taboh na longkot hujai, ronsi hae-hae lobei hampit siamun, ai biri-biri tunggal paondoskon jabatan do ai, (3 Mus. 3:3, 4.) 29:22 Dari domba jantan itu haruslah kauambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya — sebab itulah domba jantan persembahan pentahbisan —
29:23 sada ruti, sada ruti gemong na maragu minak, sada lopat humbagas raga isian ni ruti na so niigaran na ilobei ni Jahowa; 29:23 kauambillah juga satu keping roti, satu roti bundar yang berminyak dan satu roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan TUHAN.
29:24 nahkon ma ganupan ai hu tangan ni si Aron pakon hu tangan ni anakni ai, anjaha itatang ma ai bahen galangan tatangan ilobei ni Jahowa. 29:24 Haruslah kautaruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya dan haruslah kaupersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan TUHAN.
29:25 Dob ai buat ma ai hun tangan ni sidea, anjaha tutung ma ai bahen dahupa iatas anjap-anjap ai tambah ni galangan situtungon bahen uap na misbou ilobei ni Jahowa; galangan marhitei apuy ma ai bani Jahowa. 29:25 Kemudian haruslah kauambil semuanya dari tangan mereka dan kaubakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran, sebagai persembahan yang harum di hadapan TUHAN; itulah suatu korban api-apian bagi TUHAN.
29:26 Dob ai buat ma tonton ni biri-biri tunggal paondoskon jabatan hubani si Aron anjaha tatang ma ai bahen galangan bani Jahowa; ai ma na gabe rupeimu. 29:26 Selanjutnya haruslah kauambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun dan kaupersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan TUHAN, dan itulah bagian untukmu.
29:27 Sonin ma urasonmu tonton galangan tatangan pakon hae-hae lobei bahen galangan tatangan na tinatang anjaha na niangkat humbani biri-biri tunggal paondoskon jabatan hubani si Aron pakon hubani anakni ai. (4 Mus. 18:18, ps.) 29:27 Demikianlah harus kaukuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun dan anak-anaknya.
29:28 Maningon gabe aturan na hot ma ai hubani halak Israel, bani si Aron pakon bani anakni ronsi sadokah ni dokahni, ai parbagianan ni malim do ai sigalangkonon ni halak Israel humbani galangan pardameian ni sidea; galangan ni sidea do ai bani Jahowa. 29:28 Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel, sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel, yang diambil dari korban keselamatan mereka, dan menjadi persembahan khusus mereka bagi TUHAN.
29:29 Ia pakeian ni si Aron na pansing ai, ondos bani anakni ma ai use, sipakeion sanggah mamminaki ampa mangondoskon jabatan hubani sidea. (ay. 9.) 29:29 Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian, supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditahbiskan.
29:30 Maningon pitu ari dokahni pakeionni pakean ai, atap ise humbani anakni si Aron na gabe malim gantihni, anggo sihol masuk ia hubagas lampo-lampo partumpuan ai laho marugas ibagas ianan na pansing ai. 29:30 Tujuh hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya, yang akan masuk ke dalam Kemah Pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus.
29:31 Maningon buatonmu ma biri-biri tunggal paondoskon jabatan ai, anjaha lompah ma dagingni ibagas ianan na mapansing ai. (ay. 22.) 29:31 Domba jantan persembahan pentahbisan itu haruslah kauambil dan dagingnya kaumasak pada suatu tempat yang kudus.
29:32 Anjaha maningon panganon ni si Aron pakon anakni ai ma juhut ni biri-biri tunggal ai rap pakon ruti na ibagas raga ai, bani labah ni lampo-lampo partumpuan ai. 29:32 Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu Kemah Pertemuan.
29:33 Maningon panganon ni sidea do galangan, na mangadongkon pardearan, laho paondoskon jabatan ai bani sidea pakon papansingkon sidea; tapi anggo halak parluar seng bulih panganonni ai, ai na pansing do ai. 29:33 Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditahbiskan dan dikuduskan, tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu.
29:34 Anggo adong na teba humbani juhut paondoskon jabatan ai, barang humbani ruti das ronsi patarni, maningon tutungonmu do na teba ai bois ibagas apuy; seng bulih panganon ai, ai na pansing do ai. 29:34 Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentahbisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kaubakar habis yang tinggal itu dengan api, janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu.
29:35 Sonin ma sibahenonmu hubani si Aron pakon anakni ai, songon na dob hutonahkon ai bam; pitu ari dokahni mangondoskon jabatan ai bani sidea. 29:35 Maka haruslah kauperbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang Kuperintahkan kepadamu; selama tujuh hari haruslah kautahbiskan mereka.
29:36 Anjaha ganup ari maningon sayatonmu do sada lombu bahen galangan pardousaon laho pajongjong pardearan. Maningon urasonmu do homa anjap-anjap ai marhitei galangan pardearan sigalangkononmu i atasni, anjaha maningon minakanmu do ai laho papansingkonsi; sagala na manjolom anjap-anjap ai gabe pansing ma. 29:36 Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian dan haruslah kausucikan mezbah itu, dengan mengadakan pendamaian baginya; haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya.
29:37 Pitu ari dokahni bahenonmu galangan pardearan iatas anjap-anjap ai. Maningon papansingonmu ai ase gabe pansing sahalian ai. 29:37 Tujuh hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu; haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus; setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus.”
29:38 On do na maningon galangkononmu iatas ni anjap-anjap ai: Dua anak ni biri-biri na marumur satahun ganup ari torus. 29:38 “Inilah yang harus kauolah di atas mezbah itu: dua anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari.
29:39 Sada biri-biri galangkononmu sogod, anjaha biri-biri na sada nari galangkononmu malele bod. 29:39 Domba yang satu haruslah kauolah pada waktu pagi dan domba yang lain kauolah pada waktu senja.
29:40 Anjaha hasoman ni biri-biri na parlobei ai maningon bahenonmu satumba nitak marsaor minak na giniling saparompat hin, ambah ni saparompat hin anggur bahen galangan siinumon. 29:40 Dan beserta domba yang satu kauolah sepersepuluh efa tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk seperempat hin, dan korban curahan dari seperempat hin anggur.
29:41 Ia anak ni biri-biri na sada nari sigalangkononmu malele bod, songon panggalangkonmu bani galangan sipanganon pakon galangan siinumon sogod ma panggalangkononmu ijai bahen uap na misbou ampa galangan situtungon bani Jahowa. 29:41 Domba yang lain haruslah kauolah pada waktu senja; sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi TUHAN,
29:42 Ai ma galangan situtungon na tongtong bani ginomparnima bani labah ni lampo-lampo partumpuan ai ilobei ni Jahowa; hujai do jumpahkononku hanima ase marsahap Ahu pakon ho ijai. 29:42 suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun, di depan pintu Kemah Pertemuan di hadapan TUHAN. Sebab di sana Aku akan bertemu dengan kamu, untuk berfirman kepadamu.
29:43 Ijai ma Ahu sihol marjumpah ampa halak Israel, jadi gabe pansing ma ianan ai marhitei hamuliaonku. (bd. 20:24.) 29:43 Di sanalah Aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaan-Ku.
29:44 Papansingonku ma lampo-lampo partumpuan ai pakon anjap-anjap ai; papansingonku ma homa si Aron pakon sagala anakni gabe malim Bangku. 29:44 Aku akan menguduskan Kemah Pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan Kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagi-Ku.
29:45 Itongah-tongah ni halak Israel do Ahu marianan, ase Ahu gabe Naibata ni sidea. 29:45 Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan Aku akan menjadi Allah mereka.
29:46 Ase ibotoh sidea Ahu do Naibata ni sidea na mambobahon sidea luar hun tanoh Masir, ase marianan Ahu itongah-tongah ni sidea; Ahu do Jahowa, Naibata ni sidea. 29:46 Maka mereka akan mengetahui, bahwa Akulah, TUHAN, Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya Aku diam di tengah-tengah mereka; Akulah TUHAN, Allah mereka.”
<< Keluaran 28 Keluaran 30 >>