Keluaran 28

28:1 Anjaha hatahon ma si Aron abangmin roh hubam, rap pakon sagala anakni ai luar hun tongah-tongah ni halak Israel, laho mambalosi Ahu gabe malim bangku, ai ma si Aron pakon anakni si Nadab, si Abihu, si Eleasar pakon si Itamar. 28:1 “Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu, dari tengah-tengah orang Israel, untuk memegang jabatan imam bagi-Ku — Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar.
28:2 Bahen ma pakeian na pansing hubani si Aron abangmin bahen hamuliaon pakon bahen jagar-jagar. (bd. 6:23.) 28:2 Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan.
28:3 Hatahon ma hubani haganup halak na pentar maruhur, sagala na dob hugoki uhurni bani tonduy hapentaran, ase sidea padearhon pakeian bani si Aron laho papansingkonsi, ase ia gabe malim Bangku. (bd. 31:3.) r (ay. 4-30: pausih bd. 39:1-21.) 28:3 Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah Kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun, untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagi-Ku.
28:4 On ma pakeian sipadearon ni sidea: Sada tutup tonton, sada baju Epod, sada baju pardarat, sada baju parbagas na sinulam, sada gotong pakon sada gondit; maningon sidea do paulihon pakeian na pansing bani si Aron abangmin pakon bani anakni in, ase ia gabe malim Bangku. 28:4 Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagi-Ku.
28:5 Buaton ni sidea ma hujai omas, bonang na mahonda, na gerger anjaha na gerger sahalian pakon hiou silopak na alus na niangkup. 28:5 Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus.
28:6 Anjaha maningon padearon ni sidea do baju Epod ai humbani omas, humbani bonang na mahonda, na gerger pakon na gerger sahalian pakon humbani hiou silopak na alus na niangkup. 28:6 Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya: buatan seorang ahli.
28:7 Maningon adong dua tutup abara ni Epod ai, na mardomu hubani ujungni na dua ai, ase gabe sada. 28:7 Haruslah ada pada baju efod itu dua tutup bahu yang disambung kepadanya, pada kedua ujungnyalah harus baju efod itu disambung.
28:8 Gondit ni Epod na iatas ni ai pe, na gabe panangkut ni ai, maningon sarupa pulunganni anjaha mardomu hujai, humbani omas, humbani bonang na mahonda, na gerger, na gerger sahalian pakon humbani hiou silopak na alus na niangkup. 28:8 Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya.
28:9 Maningon buatonmu do dua mata intan Kerisopras anjaha uhirhononmu hujai goran-goran ni anak ni Israel na sapuluh dua ai, 28:9 Haruslah kauambil dua permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu,
28:10 onom goran ni sidea ai bani mata intan na sada, anjaha goran na onom nari hubani mata intan na sada nari, mangihutkon partubuh ni sidea. 28:10 enam dari nama mereka itu pada permata yang pertama dan keenam nama lagi pada permata yang kedua, menurut urutan kelahirannya.
28:11 Songon tuhang uhir na manguhir tintin tokan, sonai ma uhironmu goran ni anak ni Israel hubani batu na dua ai, anjaha marhait-hait omas bahen inggot. 28:11 Seperti buatan seorang pengasah permata, diukirkan seperti meterai, demikianlah harus kauukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel; dililit dengan ikat emas harus kaubuat permata itu.
28:12 Dob ai bahen ma na dua mata intan ai hubani na dua tutup abara ni Epod ai bahen batu pardingatan hubani halak Israel; anjaha maningon bobanon ni si Aron iatas ni abarani na dua ai goran-goran ni sidea ilobei ni Jahowa bahen pardingatan. 28:12 Kemudian haruslah kautaruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel; maka ke hadapan TUHAN haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan.
28:13 Maningon bahenonmu do hait-haitni humbani omas, 28:13 Haruslah kaubuat ikat emas
28:14 ampa dua rantei humbani omas pitah, na niangkup songon tali, anjaha haitkon ma rantei na niangkup ai hubani hait-hait ai. 28:14 dan dua untai dari emas murni; sebagai utas haruslah kaubuat itu, yang buatannya sebagai tali berjalin dan haruslah kaupasang untai berjalin itu pada ikat itu.
28:15 Anjaha bahenonmu do sada tutup tonton panguhumion, na pinauli jenges; dos songon padearhon Epod bahenonmu ai, humbani bonang na mahonda, na gerger ampa na gerger sahalian, pakon humbani hiou silopak na niangkup. 28:15 Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan: buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah engkau membuatnya.
28:16 Maningon marompat suhi do ai anjaha dua lapis, sanjongkal ganjangni anjaha sanjongkal bolagni. 28:16 Haruslah itu empat persegi, lipat dua, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya.
28:17 Maningon tatahkononmu do hujai ompat ristei batu intan. Bani ristei parlobei, batu intan sardis, topasion pakon samarah; 28:17 Haruslah kautatah itu dengan permata tatahan, empat jajar permata: permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama;
28:18 bani ristei na paduahon, batu intan rubin, sapir pakon diamant; 28:18 jajar yang kedua: permata batu darah, lazurit, yaspis hijau;
28:19 bani ristei na patoluhon, batu intan opal, achat pakon ametis; 28:19 jajar yang ketiga: permata ambar, akik, kecubung,
28:20 bani ristei na paompatkon, batu intan korisolit, unam, pakon jaspis; maningon marpanangkutan omas bahenon batu intan na tinanahkonni ai. 28:20 jajar yang keempat: permata pirus, krisopras dan nefrit. Dengan berikatkan emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya.
28:21 Maningon adong sapuluh dua batu margoran bei mangihutkon goran-goran ni anak ni Israel; songon tintin tokan ma ai bani na sapuluh dua morga ai, goran ni sidea bei iuhirhon hujai. 28:21 Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah dua belas banyaknya; dan pada tiap-tiap permata haruslah ada, diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari yang dua belas itu.
28:22 Anjaha maningon bahenonmu hubani tutup tonton ai rantei songon tali na niangkup humbani omas pitah; 28:22 Juga haruslah kaubuat untuk tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali berjalin, dari emas murni.
28:23 anjaha bahenonmu do hubani tutup tonton ai dua tintin omas, anjaha nahkon ma na dua tintin i hubani na dua tampakan ni tutup tonton ai. 28:23 Juga haruslah kaubuat untuk tutup dada itu dua gelang emas dan kedua gelang itu harus kaupasang pada kedua ujung tutup dada.
28:24 Anjaha maningon nahkononmu do na dua rantei omas ai hubagas na dua tintin na bani ujung ni tutup tonton ai; 28:24 Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kaupasang pada kedua gelang itu, pada ujung tutup dada.
28:25 haduasi ujung ni na dua rantei ai maningon haitkononmu do ai hubani na dua hait-hait ai, anjaha nahkononmu do ai hubani tutup abara ni baju Epod ai hampit lobei. 28:25 Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kaupasang pada kedua ikat emas itu, demikianlah kaupasang pada tutup bahu baju efod, di sebelah depannya.
28:26 Maningon bahenonmu do dua tintin omas anjaha nahkon ma ai bani na dua ujung ni tutup tonton ai, bani topini hampit bagas padompak pakon baju Epod ai. 28:26 Haruslah engkau membuat dua gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam, yang berhadapan dengan baju efod.
28:27 Ambah ni ai maningon bahenonmu ope dua tintin omas sinahkononkon hubani na dua tutup abara ni baju Epod ai, hampit baju Epod ai. 28:27 Juga haruslah engkau membuat dua gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efod, di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya, di sebelah atas sabuk baju efod.
28:28 Anjaha maningon sangkutkonon ni sidea do tutup tonton ai rap pakon tintinni ai hubani tintin ni baju Epod ai marhitei anjaha ase ulang boi sirang tutup tonton ai humbani baju Epod ai. 28:28 Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod.
28:29 Jadi sonai ma bahenon ni si Aron goran-goran ni Israel iatas ni pusu-pusu ibagas tutup tonton panguhumion ai, anggo laho ia masuk hubagas ianan na pansing ai, bahen pardingatan tongtong ilobei ni Jahowa. 28:29 Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan TUHAN.
28:30 Anjaha maningon bahenonmu do hubagas tutup tonton panguhumion ai Urim pakon Tumim, maningon iatas ni pusu-pusu ni si Aron do ai anggo masuk ia hulobei ni Jahowa; sonin ma tongtong boanon ni si Aron panguhumion ni halak Israel iatas ni pusu-pusu ilobei ni Jahowa. (3 Mus. 8:8; 4 Mus. 27:21; 5 Mus. 33:8.) 28:30 Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kautaruh Urim dan Tumim; haruslah itu di atas jantung Harun, apabila ia masuk menghadap TUHAN, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya, di hadapan TUHAN.
28:31 Anjaha maningon bahenonmu do baju pardarat ni Epod ai, humbani bonang na mahonda ganup. 28:31 Haruslah kaubuat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya.
28:32 Itongah-tongahni ma parborgokanni, martopi na tinonun inggot songon topi ni baju partohonan, ase ulang ra marigat. 28:32 Lehernya haruslah di tengah-tengahnya; lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya, buatan tukang tenun, seperti leher baju zirah haruslah lehernya itu, supaya jangan koyak.
28:33 Maningon bahenonmu hu rambuni ai inggot, buah ni dalima humbani bonang na mahonda, na gerger anjaha na gerger sahalian pakon giring-giring omas itongah-tongahni ai inggot, 28:33 Pada ujung gamis itu haruslah kaubuat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi, pada sekeliling ujung gamis itu, dan di antaranya berselang-seling giring-giring emas,
28:34 giring-giring omas sada, dob ai buah ni dalima, giring-giring omas sada, dob ai buah ni dalima, sonai ma inggot bani rambu ni baju pardarat ai. 28:34 sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling, pada ujung gamis itu.
28:35 Maningon sorungkonon ni si Aron baju-baju ai anggo marugas ia, ase tarbogei sora ni giring-giring ai sanggah masuk ia hulobei ni Jahowa, hubagas ianan na pansing ai ampa sanggah luar ia, ase ulang matei ia. (3 Mus. 16:2, 13.) 28:35 Haruslah gamis itu dipakai Harun, apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan TUHAN dan apabila ia keluar pula, supaya ia jangan mati.
28:36 Maningon paulionmu homa sada tutup pardompakan humbani omas pitah, anjaha uhirhononmu hujai songon panguhiron bani tintin tokan: Pinapansing bani Jahowa. 28:36 Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni dan pada patam itu kauukirkanlah, diukirkan seperti meterai: Kudus bagi TUHAN.
28:37 Anjaha maningon longkothononmu do ai marhitei bonang na mahonda hubani gotong ai; maningon ilobei ni gotong ai do ai. 28:37 Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban, di sebelah depan serban itu.
28:38 Maningon bani pardompakan ni si Aron ma ai, ase boi si Aron mamorsan hahurangan ni ganup galangan na pansing, na dob pinapansing ni halak Israel gabe sibere-bere na pansing ni sidea; maningon totap ma ai i pardompakanni ase dapotan idop ni uhur halak Israel ilobei ni Jahowa. r (ay. 39-42: pausih bd. 39:27-29.) 28:38 Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya; maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga TUHAN berkenan akan mereka.
28:39 Maningon paulionmu do baju parbagas ai humbani hiou silopak na alus, anjaha sada gotong humbani hiou silopak na alus bahenonmu, tapi anggo gonditni maningon humbani na tinonun do bahenonmu. 28:39 Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya, dari lenan halus, dan membuat serban dari lenan halus dan haruslah kaubuat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna.
28:40 Bani anak ni si Aron pe maningon paulionmu do baju-baju pajagarhon. 28:40 Juga bagi anak-anak Harun haruslah kaubuat kemeja-kemeja dan haruslah kaubuat ikat-ikat pinggang bagi mereka, dan destar-destar haruslah kaubuat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan.
28:41 Maningon sorungkononmu do ai hubani si Aron abangmin pakon hubani sagala anakni na rapkonsi, anjaha maningon minakanmu do sidea, gokanmu tangan ni sidea anjaha papansingonmu sidea ase sidea gabe malim bangku. (2 Mus. 20:26; 3 Mus. 8:12.) 28:41 Maka semuanya itu haruslah kaukenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya, kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagi-Ku.
28:42 Anjaha bahenonmu do bani sidea saluar humbani hiou silopak na alus manrongkob daging ni sidea na talar olat ni ulu ni towod ronsi binongei ganjangni. 28:42 Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya: celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya.
28:43 Maningon pakeion ni si Aron pakon anakni ai do ai laho masuk sidea hubagas lampo-lampo partumpuan ai atap laho dohoran ni sidea anjap-anjap ai sihol marugas bani ianan na pansing ai, ase ulang marsalah sidea gabe matei sidea. Ai ma aturan na hot sadokah ni dokahni bani halak Israel ronsi ginompar ni sidea i pudini. 28:43 Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya, apabila mereka masuk ke dalam Kemah Pertemuan atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya, lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya.”
<< Keluaran 27 Keluaran 29 >>